Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vahvempi yhteistyö ja liikkuvuus EU:n uuden maahanmuuttostrategian ytimessä

Bryssel 18. marraskuuta 2011 – EU:n on panostettava entistä enemmän ulkosuhteisiinsa, jotta se pystyisi paremmin hyödyntämään maahanmuutosta koituvat molemminpuoliset edut. Maahanmuutto ja muuttoliike ovat vahvasti Euroopan unionin poliittisen asialistan kärjessä. Johdonmukaisen ja kattavan maahanmuuttopolitiikan tarve EU:ssa on entisestään korostunut viime aikoina arabimaiden kevään ja eteläisen Välimeren tapahtumien vuoksi. Tästä syystä Euroopan komissio on tänään ehdottanut muuttoliikettä koskevan EU:n lähestymistavan tarkistamista. Tämän lähestymistavan avulla kumppanuuksista tehdään entistä kestävämpiä ja enemmän tulevaisuuteen suuntautuneita. Tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua ja toiminnallista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa syventämällä ehdotuksia, jotka esitettiin 8. maaliskuu annetussa tiedonannossa yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa

Tavoitteena on myös vahvistaa liikkuvuutta. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten mahdollisuus päästä EU:n alueelle on tärkeä kysymys, joka koskee monia ihmisryhmiä, kuten turisteja, opiskelijoita, tutkijoita, liikemiehiä ja vierailevia perheenjäseniä. Kysymys liittyy olennaisesti myös viisumipolitiikkaan.

Olemme perustamassa maahanmuutolle ja kehitykselle selkeät ja johdonmukaiset strategiset puitteet. Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa muodostaa juuri tällaiset puitteet, jotka tuottavat EU:n ja jäsenvaltioiden toimiin lisäarvoa. Jotta EU olisi paremmin varautunut muuttoliikkeen hallintaan omalla alueellaan ja maailmanlaajuisesti, sen on vahvistettava vuoropuhelua ja yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sanoi.

Toiminnassa on kaksi painopistealuetta:

Ensinnäkin EU:n lähinaapureille sekä Tunisialle, Marokolle ja Egyptille tarjotaan aluksi liikkuvuuskumppanuuksia . Tämä uusi yhteistyömuoto luo konkreettiset puitteet EU:n ja sen ulkopuolisten maiden vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Kumppanuuksissa keskitytään helpottamaan laillista maahanmuuttoa ja tehostamaan sen organisointia, toteuttamaan tehokkaita ja inhimillisiä toimia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja konkreettisesti tukemaan maahanmuuton myönteisiä kehitysvaikutuksia . Kumppanuuden osana tehdään myös sopimuksia, jotka koskevat takaisinottoa ja viisumien myöntämisen helpottamista .

Lisäksi komissio ehdottaa muille maille maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevien yhteisten toimintasuunnitelmien laatimista. Nekin mahdollistaisivat pitkälle menevän yhteistyön, joka perustuu vuoropuheluun sekä yhteisiin suosituksiin, tavoitteisiin ja sitoumuksiin.

Toinen toiminnan painopiste on maahanmuuton ja liikkuvuuden resurssikeskusten perustaminen. Nämä keskukset tarjoavat sekä yksittäisille maahanmuuttajille että EU:n kumppanimaille resursseja ja tukea osaamisen ja työvoiman yhteensovittamisessa. Tänään käyttöön otettu EU:n maahanmuuttoportaali auttaa unionista kiinnostuneita henkilöitä tekemään valistuneempia päätöksiä maahanmuutosta ja liikkuvuudesta.

K okonaisvaltaisen lähestymistavan toteuttamisesta laaditaan kertomus joka toinen vuosi kesäkuusta 2013 alkaen.

Tausta

Uuden maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan tarkistetun kokonaisvaltaisen lähestymistavan ominaispiirteitä:

  • T iiviimpi yhteys EU:n ulkopolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Lähestymistapaa toteuttavat yhdessä Euroopan komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto (EU:n edustustot mukaan luettuina) ja jäsenvaltiot.

  • Lähestymistavan s itominen aiempaa tiiviimmin EU:n sisäpoliittisiin tavoitteisiin. Tämä koskee erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaa, mutta myös työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa. EU:n vaurauden takaamiseksi on huolehdittava siitä, että se menestyy nykyistä paremmin kilpailussa lahjakkuuksien houkuttelemiseksi maailmalta.

  • Liikkuvuuden ja viisumipolitiikan selkeämpi painottaminen.

  • Kokonaisvaltaisen l ähestymistavan peruspilarien täydentäminen. Lähestymistavassa on perinteisesti kolme pilaria: laillinen maahanmuutto, laiton maahanmuutto sekä maahanmuutto ja kehitysyhteistyö. Neljänneksi pilariksi lisätään kansainvälinen suojelu ja turvapaikkapolitiikan ulkoinen ulottuvuus .

  • EU:n toiminnan muuttaminen maahanmuuttajakeskeisemmäksi. Maahanmuuttajille olisi annettava lisää tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, ja heidän ihmisoikeuksiaan olisi vahvistettava lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaissa. Myös alueiden välistä muuttoliikettä EU:n ulkopuolella käsitellään tarvittaessa.

  • Painopisteinä pysyvät edelleen EU:n naapurialueet, Afrikan ja EU:n välinen kumppanuus sekä itäiset alueet.

  • Kumppanimaiden ja EU:n yhteis ten etujen ja huolenaiheiden tunnistaminen ja yhteistyön tehostaminen. Euroopan komissio on rahoittanut vuodesta 2005 EU:n ulkopuolella noin 300 maahanmuuttoon liittyvää hanketta, joiden yhteisarvo on 800 miljoonaa euroa (konkreettisia esimerkkejä tästä on muistiossa MEMO/11/801 ).

Alkuperäinen maahanmuuttoa koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa hyväksyttiin vuonna 2005. Lähestymistapa laadittiin, jotta kaikkia maahanmuuttoon liittyviä näkökohtia voitaisiin käsitellä tasapainoisesti ja kattavasti EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa.

Kokonaisvaltaista lähestymistapaa arvioitiin vuonna 2011 laajassa julkisessa kuulemisessa, jossa sen hyödyllisyys vahvistettiin. Samalla kuitenkin korostettiin, että politiikan johdonmukaisuutta muiden toimintalohkojen kanssa on vahvistettava ja temaattista ja maantieteellistä tasapainoa parannettava.

Tänään annetuissa ehdotuksissa, jotka perustuvat kuuden vuoden poliittiseen kokemukseen, vahvistetaan myös aiemmat poliittiset painopisteet, jotka esitettiin 4. toukokuuta ( IP/11/532 ja MEMO/11/273 ) sekä 24. toukokuuta 2011 ( IP/11/629 ) annetuissa tiedonannoissa.

Lisätietoja

MEMO/11/800 : Strategisen vuoropuhelun tukeminen kumppanuudessa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

MEMO/11/801 : Konkreettisia esimerkkejä maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta

IP/11/1370 : EU:n maahanmuuttoportaalia koskeva l ehdistötiedote

Komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar