Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Süvendatud koostöö ja liikuvus Euroopa Liidu uuendatud rändestrateegia keskmes

Brüssel, 18. november 2011 – Euroopa Liit peab süvendama oma suhteid kolmandate riikidega, et kasutada paremini ära rändest tulenevaid võimalikke vastastikuseid eeliseid. Ehkki ränne kuulub Euroopa Liidu tähtsamate poliitiliste küsimuste hulka, näitasid Araabia kevad ja Vahemere lõunapiirkonna riikides 2011. aastal toimunud sündmused uuesti vajadust kujundada Euroopa Liidus välja ühtne ja terviklik rändepoliitika. Seetõttu teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku tugevdada rände ja liikuvuse alast dialoogi ja operatiivkoostööd kolmandate riikidega, toetades ettepanekuid, mis on tehtud 8. märts teatises partnerluse ja ühise heaolu loomise kohta Vahemere piirkonna riikidega. Seda uut tegevussuunda on üksikasjalikult selgitatud rände ja liikuvuse suhtes võetud uuendatud üldist lähenemisviisi käsitlevas teatises. Uuendatud lähenemisviisi keskmes on kolmandate riikide kodanike liikuvus ning lähenemisviisiga püütakse muuta partnerlussuhteid püsivamaks ja tulevikku suunatumaks. Kolmandate riikide kodanike võimalus ületada Euroopa Liidu välispiire on oluline, sest seda kohaldatakse isikute eri kategooriate suhtes: lühiajalised külastajad, turistid, tudengid, teadlased, ettevõtjad või pereliikmeid külastavad isikud. Lisaks sellele on liikuvus seotud viisapoliitikaga.

„Meil on kavas välja kujundada rände ja arengu valdkonna selge ja järjepidev strateegiline poliitiline raamistik. Euroopa Liit suudab rände juhtimiseks oma territooriumil ja ka üleilmsel tasandil paremini valmistuda, kui ta tugevdab diaoogi ja koostööd partnerriikidega. Rände ja liikuvuse suhtes võetud uus üldine lähenemisviis kujutab endast strateegilist raamistikku, mis on vajalik lisaväärtuse loomiseks Euroopa Liidu ja liikmesriikide tegevusele kõnealuses valdkonnas”, ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Esmatähtsaks peetakse kahte peamist tegevusraamistikku.

Esiteks on kavas pakkuda Euroopa Liidu vahetutele naabritele ning Tuneesiale, Marokole ja Egiptusele liikuvuspartnerlusi . Liikuvuspartnerlused kujutavad endast konkreetset dialoogi- ja koostööraamistikku Euroopa Liidu ja kolmandate riikide jaoks. Nende partnerluste raames keskendutakse seadusliku rände hõlbustamisele ja korraldamisele, tõhusate ja inimlike meetmete võtmisele võitluses ebaseadusliku rändega ning konkreetsete sammude astumisele rände arengueeliste tugevdamiseks . Liikuvuspartnerlused peavad hõlmama ka viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute sõlmimist.

Muude riikide puhul teeb komisjon ettepaneku koostada rände ja liikuvuse ühised kavad, mis hõlmavad kõrgetasemelist koostööd ning mis põhinevad mitmesugustel ühistel soovitustel, eesmärkidel ning dialoogi- ja koostöökohustusel.

Kavas on asutada rände ja liikuvuse teabekeskused , et aidata üksikisikutel ja partnerriikidel leida ressursse ja tulla paremini toime oskuste ja tööturuvajaduste ühitamisega. Täna avatud Euroopa Liidu veebipõhise rändeportaali kaudu aidatakse lisaks sellele rändajatel teha teadlikumaid valikuid Euroopa Liitu suunduva rände ja liikuvuse valdkonnas.

Alates 2013. aasta juunist koostatakse iga kahe aasta tagant üldist lähenemisviisi käsitlev aruanne , mille eesmärk on jälgida lähenemisviisi rakendamist ja tagada selle edu.

Taust

Rände ja liikuvuse suhtes võetud uuendatud üldise lähenemisviisi põhimõtted on järgmised.

  • Lähenemisviis integreeritakse paremini Euroopa Liidu välispoliitika ja arengukoostööga. Seda peavad ühiselt rakendama Euroopa Komisjon, Euroopa välisteenistus, sealhulgas Euroopa Liidu delegatsioonid, ning liikmesriigid.

  • Lähenemisviis ühtlustatakse paremini Euroopa Liidu sisepoliitiliste eesmärkidega, eelkõige Euroopa 2020. aasta strateegia, aga ka tööhõive- ja hariduspoliitikaga. Heaolu tagamiseks peab Euroopast saama atraktiivsem piirkond üleilmses konkurentsis andekate töötajate värbamise nimel.

  • Rohkem keskendutakse liikuvusele ja viisapoliitikale.

  • Üldise lähenemisviisi kolmele tavapärasele sambale – seaduslik ränne, ebaseaduslik ränne ning ränne ja areng – lisatakse neljas sammas: rahvusvaheline kaitse ja varjupaigapoliitika välismõõde .

  • Euroopa Liit keskendub oma tegevuses rohkem rändajatele, eesmärgiga tugevdada nende seisundit ja nende inimõigusi nii päritolu-, transiit- kui ka sihtriigis. Tegeletakse ka väljaspool Euroopa Liitu toimuva piirkondadevahelise rände küsimustega.

  • Suurt tähelepanu pööratakse endiselt Euroopa Liidu naaberriikidele, ELi ja Aafrika partnerlusele ning idapoolsetele riikidele.

  • Lähenemisviisi raames selgitatakse välja probleemid ja huvid, mida Euroopa Liit jagab oma partneritega, ning süvendatakse koostööd. Alates 2005. aastast on Euroopa Komisjon rahastanud ligikaudu 300 rändeteemalist projekti kolmandates riikides. Kokku on selleks rahalisi vahendeid eraldatud 800 miljoni euro ulatuses (mõned konkreetsed näited on esitatud dokumendis MEMO/11/801 ).

Euroopa Liit võttis esialgse üldise lähenemisviisi rände suhtes vastu 2005. aastal ning see kujutas endast poliitilist raamistikku rände kõikide oluliste aspektide käsitlemiseks tasakaalustatud ja terviklikul viisil koostöös kolmandate riikidega.

Üldist lähenemisviisi hinnati 2011. aasta esimesel poolaastal avaliku arutelu kaudu. Sellel selgus, et lähenemisviis on osutunud kasulikuks, ent seda on siiski vaja rohkem ühtlustada muude poliitikavaldkondadega ning selle rakendamisel on vaja saavutada parem valdkondlik ja geograafiline tasakaal.

Komisjon toetub oma kuueaastasele kogemusele ja kinnitab täna avaldatavas ettepanekus taas, et endiselt on olulised poliitilised prioriteedid, mille ta on esile toonud oma 4. mai ( IP/11/532 ja MEMO/11/273 ) ja 24. mai ( IP/11/629 ) 2011. aasta teatistes.

Lisateave

MEMO/11/800 : Strateegilise dialoogi ja partnerluse edendamine kolmandate riikidega

MEMO/11/801 : Konkreetsed näited rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi kontekstis

IP/11/1370 : Pressiteade ELi rändeportaali kohta

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar