Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Intenzivnější spolupráce a mobilita v centru obnovené strategie EU pro migraci

Brusel 18. listopadu 2011  – V zájmu dosažení optimálního přínosu migrace pro všechny strany musí EU posílit své vztahy se zeměmi mimo EU. I když migraci nyní stabilně náleží přední místo v politickém programu Evropské unie, tzv. arabské jaro a události v jižním Středomoří v roce 2011 upozornily na to, že EU potřebuje soudržnou a komplexní politiku v oblasti migrace. Evropská komise proto dnes navrhuje posílení dialogu a operační spolupráce, pokud jde o migraci a mobilitu, s partnerskými zeměmi mimo EU. Dojde tak k prohloubení návrhů obsažených ve sdělení o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím z 8.  březen . Tento nový přístup podrobně specifikuje obnovený „globální přístup k migraci a mobilitě“, jehož těžištěm je právě mobilita státních příslušníků třetích zemí a díky němuž jsou partnerství lépe udržitelná a orientovaná na budoucnost. Mobilita státních příslušníků třetích zemí přes vnější hranice EU je důležitá, jelikož se vztahuje na širokou škálu osob, jako jsou krátkodobí návštěvníci, turisté, studenti, výzkumní pracovníci, obchodníci či rodinní příslušníci, kteří přijeli navštívit své příbuzné, a souvisí s vízovou politikou.

Vytváříme strategický politický rámec pro migraci a rozvoj, který bude jasný a soudržný. Evropská unie bude lépe vybavena pro řízení migrace doma i v celosvětovém měřítku, pouze pokud dále posílí svůj dialog a spolupráci s partnerskými zeměmi. Nový globální přístup EU k migraci a mobilitě přestavuje strategický rámec, který je nezbytný pro zajištění optimálního přínosu kroků, které v této oblasti EU a členské státy přijmou,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Přednostního zájmu se nyní dostane dvěma hlavním operačním rámcům:

Zaprvé, bezprostředním sousedům EU a v prvé řadě s Tunisku, Maroku a Egyptu budou nabídnuta partnerství mobility . Ta nabízejí konkrétní rámec pro dialog a spolupráci mezi EU a zeměmi mimo EU. Tato partnerství se zaměřují na způsoby, jak usnadnit legální migraci a jak ji organizovat, na účinná a humánní opatření k řešení nelegální migrace a konkrétní kroky pro posílení přínosu migrace pro rozvoj . Součástí těchto partnerství má být uzavření dohod o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob .

Pokud jde o další země, navrhuje Komise vytvořit společné agendy pro migraci a mobilitu , které budou představovat spolupráci na vyšší úrovni, jež bude založena na řadě společných doporučení, cílů a závazků pro dialog a spolupráci.

B udou vytvořena zdrojová střediska pro migraci a mobilitu , jejichž účelem bude poskytovat prostředky a podporu jednotlivcům a partnerským zemím, pokud jde o kombinování dovedností a pracovních míst. Dnes byl také spuštěn internetový přistěhovalecký portál EU , který bude navíc migrantům pomáhat, aby mohli činit informovanější rozhodnutí o migraci a mobilitě směrem do EU.

Zpráva o globálním přístupu bude nyní připravována každé dva roky, počínaje červnem 2013 a jeho cílem bude sledovat provádění a zajišťovat pokrok.

Souvislosti

Obnovený globální přístup k migraci a mobilitě bude zejména:

  • více integrovaný do zahraniční politiky EU a rozvojové spolupráce. Má jej provádět Evropská komise společně s Evropskou službou pro vnější činnost, včetně delegací EU, a členskými státy EU,

  • ještě lépe sladěn s vnitřními cíli politiky EU, zejména s cíli strategie Evropa 2020, ale také s politikami v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Pro zajištění prosperity musí být Evropa atraktivnější destinací v globální konkurenci při získávání talentů,

  • více zaměřený na mobilitu a vízovou politiku,

  • doplňovat tři tradiční pilíře globálního přístupu – legální migraci, nelegální migraci a migraci a rozvoj – čtvrtým pilířem spočívajícím v mezinárodní ochraně a vnějším rozměru azylové politiky,

  • působit tak, aby byla opatření EU více zaměřená na migranty s cílem vybavit je potřebnými právy a posílit jejich lidská práva v zemích původu a v tranzitních a cílových zemích. Zároveň se bude řešit migrace mezi regiony mimo EU,

  • i nadále věnovat velkou pozornost sousedství EU, partnerství EU a Afriky a zemím na východě,

  • zjišťovat obavy a zájmy, které EU sdílí se svými partnery, a posilovat spolupráci. Od roku 2005 financovala Evropská komise v zemích mimo EU přibližně 300 projektů souvisejících s migrací, které odpovídají hodnotě 800 milionů EUR (některé konkrétní případy viz MEMO/11/801 ).

Původní g lobální přístup k migraci byl přijat v roce 2005 a měl fungovat jako politický rámec pro vyvážená a komplexní řešení všech relevantních aspektů migrace v partnerství se zeměmi mimo EU.

Globální přístup byl vyhodnocen v první polovině roku 2011 prostřednictvím široké veřejné konzultace. Ta potvrdila jeho užitečnost, ale zároveň zdůraznila potřebu silnějšího souladu s dalšími oblastmi politiky a lepší tématické a geografické vyváženosti.

Komise čerpá ze zkušeností čerpaných v průběhu šesti let a její dnešní návrhy rovněž opětovně potvrzují politické priority nastíněné v sděleních ze dne 4. května ( IP/11/532 a MEMO/11/273 ) a 24. května 2011 ( IP/11/629 ).

Další informace

MEMO/11/800 : Podpora strategického dialogu a partnerství se zeměmi mimo EU

MEMO/11/801 : Konkrétní příklady v souvislosti s globálním přístupem k migraci a mobilitě

IP/11/1370 : Tisková zpráva o přistěhovaleckém portálu EU

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecílie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar