Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Засилването на мобилността и сътрудничеството е в центъра на вниманието на обновената стратегия на ЕС за миграцията

Брюксел, 18 ноември 2011 г. — ЕС се нуждае от задълбочаване на отношенията си с държавите извън ЕС, за да може да се възползва в по-голяма степен от взаимните ползи, които миграцията може да донесе. Въпреки че миграцията заема челно място в политическата програма на Европейския съюз, Арабската пролет и събитията в Южното Средиземноморие през 2011 г. допълнително подчертаха нуждата от съгласувана и изчерпателна миграционна политика на ЕС. Ето защо днес Европейската комисия предлага да се засилят диалогът и оперативното сътрудничество в областта на миграцията и мобилността с партньорските държави, които не са членки на ЕС , като се задълбочат предложенията, съдържащи се в съобщението от 8 март за партньорството и споделения просперитет с Южното Средиземноморие . Новият подход е развит подробно в обновения „Глобален подход към миграцията и мобилността“, който поставя мобилността на граждани на трети държави в центъра на вниманието и прави партньорствата по-устойчиви и по-насочени към бъдещето. Мобилността на граждани на трети държави през външните граници на ЕС е важна, тъй като има приложение за широк спектър от хора, като краткосрочни посетители, туристи, студенти, научни работници, командировани или хора на посещение при членове на семейството, и е свързана с визовата политика.

Създаваме рамка за стратегическата политика в областта на миграцията и развитието, която е ясна и съгласувана. ЕС ще бъде подготвен по-добре за управление на миграцията у дома и в света, само ако задълбочи допълнително диалога и сътрудничеството си с партньорските държави. Новият глобален подход към миграцията и мобилността на ЕС (ГПММ) представлява стратегическата рамка, която е необходима за създаването на добавена стойност от действията на ЕС и на държавите-членки в тази област ,“ заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Сега ще бъде даден приоритет на двете главни оперативни рамки:

Първо, ще бъдат предложени партньорства за мобилност най-напред на държавите, които са в непосредствено съседство на ЕС, и на Тунис, Мароко и Египет. Партньорствата за мобилност предлагат конкретна рамка за диалог и сътрудничество между държавите от ЕС и тези извън него. Те са насочени към улесняването и организирането на законната миграция, ефективните и хуманни мерки за отговор на незаконната миграция, и конкретните стъпки към засилването на резултатите от миграцията, които допринасят за развитието . Сключването на споразумения за визови облекчения и за обратно приемане ще бъде част от тези партньорства.

За другите държави Комисията предлага да създаде общи програми за миграция и мобилност, които ще представляват напреднало сътрудничество въз основата на редица общи препоръки, цели и ангажименти за диалог и сътрудничество.

Ще бъдат създадени ресурсни центрове по миграция и мобилност , които да предоставят ресурси и съдействие на хората и на партньорските държави в областта на търсенето и предлагането на съответните умения и професии. В допълнение порталът на ЕС за имиграцията , който е онлайн от днес, ще помага на мигрантите да направят по-информиран избор за миграцията и мобилността към ЕС.

Вече на всеки две години с начало юни 2013 г. ще се изготвя доклад за глобалния подход , с цел да се наблюдава изпълнението и да се гарантира напредъкът.

Контекст

Обновеният глобален подход към миграцията и мобилността (ГПММ):

  • Ще бъде интегриран в по-голяма степен с външната политика на ЕС и сътрудничеството за развитие. Ще се изпълнява съвместно от Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, включително делегациите на ЕС, и държавите-членки на ЕС в съответствие с институционалните им компетенции.

  • Ще бъде хармонизиран с целите на вътрешната политика на ЕС, особено със стратегията „Европа 2020“, но също и с политиките за заетостта и образованието. За да може да осигурява просперитет, Европа трябва да стана по-привлекателна в глобалната надпревара за таланти.

  • Ще поставя по голямо ударение върху мобилността и визовата политика.

  • Ще допълва традиционните три стълба на глобалния подход — законна миграция, незаконна миграция и миграция и развитие с четвърти стълб за международната закрила и външното измерение на политиката за убежище .

  • Ще съсредоточи действията на ЕС повече върху мигрантите, с цел да се придаде сила на мигрантите и да се заздравят техните човешки права в държавите на произход, транзитно преминаване и местоназначение. Междурегионалната миграция извън ЕС също ще бъде разгледана.

  • Ще продължи да отдава приоритет на държавите, обхванати от политиката за съседство на ЕС, партньорството ЕС—Африка и държавите на изток.

  • Ще определи тревогите и интересите, които ЕС споделя със своите партньори, и ще засили сътрудничеството. От 2005 г. Европейската комисия е финансирала в държавите извън ЕС приблизително 300 проекта, свързани с миграцията, които възлизат на 800 млн. EUR (вж. MEMO/11/801 за някои конкретни примери).

Първоначалният глобален подход на ЕС към миграцията беше приет през 2005 г. и предназначението му беше да бъде рамка за политиката, която да отговори на всички аспекти на миграцията по балансиран и изчерпателен начин в партньорство с държавите извън ЕС.

През първата половина на 2011 г. беше му направена оценка посредством широка обществена консултация, при която се потвърди ползата от него, но също така беше подчертана и нуждата от по-голяма съгласуваност с другите области на политиката и от по-добър тематичен и географски баланс.

Също така, градейки върху шестгодишен опит, предложението на Комисията днес отново потвърждава политическите приоритети, очертани в съобщенията от 4 май ( IP/11/532 и MEMO/11/273 ) и 24 май 2011 г. ( IP/11/629 ).

За повече информация

MEMO/11/800 : Насърчаване на стратегическия диалог и партньорство с държави извън ЕС

MEMO/11/801 : Конкретни примери в контекста на ГПММ

IP/11/1370 : Съобщение за пресата на портала на ЕС за имиграцията

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar