Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nytt avtal med USA om PNR-uppgifter förbättrar dataskyddet och bidrar till kampen mot brottslighet och terrorism

Bryssel den 17 november 2011 – EU och USA har idag paraferat ett nytt avtal om överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) för flygningar från EU till USA. Om det nya avtalet godkänns av Europaparlamentet och EU-länderna (i ministerrådet) kommer det att ersätta det nuvarande avtalet från 2007. Det nya avtalet kommer att förbättra dataskyddet samtidigt som det blir ett effektivt verktyg för att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Det nya PNR-avtalet skapar större klarhet och ökar rättssäkerheten för både allmänheten och flygbolagen. Genom avtalet förbättras informationsutbytet mellan de amerikanska myndigheterna och de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna i EU. I avtalet fastställs tydliga gränser för vad PNR-uppgifterna får användas till och det innehåller en rad nya och bättre garantier för dataskydd.

– Jag har prioriterat skyddet av personuppgifter sedan förhandlingarna inleddes i december 2010 och jag är nöjd med resultatet, eftersom det innebär en stor förbättring jämfört med det nuvarande avtalet från 2007, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor . Det nya avtalet innehåller starka garantier för EU-invånarnas privatliv, utan att detta gör avtalet mindre effektivt när det gäller EU:s och USA:s säkerhet .

Avtalet är en rättsligt bindande text med skärpta regler för polissamarbete och samarbete om brottsbekämpning . De amerikanska myndigheterna ( Department of Homeland Security, DHS ) blir skyldiga att dela med sig av PNR-uppgifter och den information man får fram genom analys av dessa till de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna i EU i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarlig gränsöverskridande brottslighet eller terroristbrott. EU kommer att dra direkt nytta av detta.

I avtalet anges också utförligt för vilka ändamål de amerikanska myndigheterna får använda PNR-uppgifter, nämligen för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terrorism och gränsöverskridande brott som ger minst 3 års fängelse. Smärre brott omfattas alltså inte. PNR-uppgifterna kommer att användas för att bekämpa allvarliga brott som narkotikahandel, människohandel och terrorism.

I avtalet fastställs regler som tar hänsyn till skyddet av privatlivet när det gäller på vilket sätt och hur länge PNR-uppgifter får sparas. Uppgifterna kommer att avpersonifieras 6 månader efter det att de amerikanska myndigheterna mottagit dem. Efter fem år flyttas de avpersonifierade uppgifterna till en s.k. vilande databas med strängare krav för amerikanska tjänstemäns tillgång till uppgifterna. Uppgifter med anknytning till allvarliga gränsöverskridande brott får högst sparas i sammanlagt 10 år. Bara uppgifter med anknytning till terrorism kommer att vara tillgängliga i 15 år.

Enligt avtalet måste PNR-uppgifterna sändas från flygbolagens databaser till de amerikanska myndigheterna (genom ett s.k. push system ). DHS kommer alltså inte att hämta uppgifter direkt från flygbolagens bokningssystem (genom direktåtkomstmetoden) utom i undantagsfall t.ex. då flygbolagen inte kan skicka uppgifter av tekniska skäl.

Avtalet innehåller omfattande garantier för passagerarnas rätt till dataskydd . Passagerare kan få tillgång till sina PNR-uppgifter vid DHS och korrigera och radera dem. De har också rätt att söka administrativ och rättslig prövning enligt amerikansk lagstiftning. Dessutom kommer DHS och flygbolagen att ge fullständig information till passagerare om användningen av PNR-uppgifter och hur de kan utöva sina rättigheter.

Enligt avtalet är de amerikanska myndigheterna förbjudna att endast på grundval av automatisk behandling av uppgifter fatta beslut som kan få negativa verkningar; en människa måste alltid medverka vid behandlingen. Detta för att bemöta oron för att PNR-uppgifter används för olaglig profilering. Avtalet innehåller också mycket stränga villkor för användningen av känsliga uppgifter som t.ex. avslöjar passagerarnas religion eller sexuella läggning.

Slutligen innehåller avtalet detaljerade bestämmelser om datasäkerhet för att förhindra förlust av data eller intrång i privatlivet. All behandling av PNR-uppgifter kommer att registreras av tillsyns- och granskningsskäl och DHS kommer att kontrolleras av oberoende organ, bland annat kongressen.

Bakgrund

År 2007 undertecknade EU ett avtal med USA om överföring och behandling av PNR-uppgifter på grundval av en rad åtaganden från DHS. Detta avtal tillämpas provisoriskt.

Den 5 maj 2010 antog Europaparlamentet en resolution där man begärde en omförhandling av avtalet. Den 2 december 2010 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om ett nytt avtal med USA om överföring av PNR-uppgifter och samtalen inleddes direkt.

Syftet med det nya avtalet är att ge DHS tillgång till PNR-uppgifter för användning i kampen mot allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Flygbolagen ska överföra PNR-uppgifter för alla flygningar mellan EU och USA till DHS. Precis som i avtalet från 2007 får enligt det nya avtalet 19 dataelement överföras, t.ex. passagerarnas namn, resrutt och uppgifter om var de köpte sina biljetter.

Det nya avtalet tar hänsyn till och är förenligt med de allmänna kriterier som fastställs i meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och med förhandlingsdirektiven från rådet ( IP/10/1150 och MEMO/10/431 ).

Mer information

MEMO/11/797

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar