Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tietosuoja paranee ja terrorismin torjunta tehostuu EU:n ja USA :n uudella matkustajarekisterisopimuksella

Br yssel 17. marraskuuta 2011 – Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat vahvistaneet tänään alustavasti uuden sopimuksen EU:sta Yhdysvaltoihin lentävien matkustajien tietojen siirtämisestä. Jos Euroopan parlamentti ja neuvostossa kokoontuvat EU:n jäsenvaltiot hyväksyvät uuden sopimuksen, se korvaa nykyisen, vuodelta 2007 peräisin olevan sopimuksen. Uudessa sopimuksessa on parannettu tietosuojaa heikentämättä sopimuksen tehoa vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa .

Uusi sopimus on matkustajien ja lent oyhtiöiden kannalta selkeämpi ja siten parantaa oikeusturvaa . Se parantaa tietojen jakamista Yhdysvaltojen viranomaisten ja EU:n lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kesken ja takaa entistä paremman tietosuojan. Siinä myös määritellään, mihin tarkoituksiin matkustajarekisteritietoja voidaan käyttää.

”Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen , sillä se on selkeä parannus nykyiseen, vuodelta 2007 peräisin olevaan sopimukseen. Henkilötietojen suojelu on ollut minulle ensisijaisen tärkeää siitä lähtien, kun neuvottelut aloitettiin joulukuussa 2010. Uusi sopimus suojelee EU:n kansalaisten yksityisyyttä heikentämättä sopimuksen tehoa EU:n ja Yhdysvaltojen turvallisuuden kannalta", arvioi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Sopimus sisält ää aiempaa tiukemmat säännöt poliisi- ja lainvalvontayhteistyöstä . Yhdysvaltojen viranomaiset (sisäisen turvallisuuden ministeriö) velvoitetaan jakamaan matkustajarekisteritiedot ja niihin perustuvat analyyttiset tiedot EU:n lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa. Tästä on suoraa hyötyä EU:lle.

Sopimuksessa myös määritellään tarkasti, mihin Yhdysvaltojen viranomaiset voivat matkustajarekisteritietoja käyttää . Sallittuja käyttötarkoituksia ovat lähinnä terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden estäminen, havaitseminen, tutkiminen ja niistä syytteeseenpano . Vakavalla rikoksella tarkoitetaan rikosta, josta on rangaistuksena vähintään kolme vuotta vankeutta (esimerkiksi huume- tai ihmiskauppa). Tietojen käyttö vähäisempien rikosten yhteydessä on siis kielletty.

Sopimuksessa vahvistetaan säännöt tietojen säilyttämiselle. Matkustajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot erotetaan tietokannasta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Yhdysvaltojen viranomaiset ovat saaneet tiedot. Nämä karsitut tiedot siirretään viiden vuoden kuluttua passiiviseen tietokantaan, johon vielä harvemmilla Yhdysvaltojen viranomaisilla on pääsy. Tiedot ovat käytettävissä yhteensä 10 vuoden ajan, kun on kyse vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta, ja 15 vuoden ajan, kun on kyse terrorismista.

Sopimuksessa määrätään, että tiedot on lähetettävä lentoyhtiöiden tietokannoista Yhdysvaltojen viranomaisille. Amerikkalaisviranomaiset eivät siis voi suoraan ottaa tietoja lentoyhtiöiden varausjärjestelmistä lukuun ottamatta tiettyjä poikkeustapauksia, jos esimerkiksi lentoyhtiö on teknisistä syistä estynyt lähettämästä tietoja.

Sopimus antaa matkustajille myös tiettyjä oikeuksia tietoihinsa : he voivat pyytää Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriötä korjaamaan tai poistamaan tietojaan. Matkustajilla on myös Yhdysvaltojen lain mukaiset oikeudet muutoksenhakuun. Sisäisen turvallisuuden ministeriön ja lentoyhtiöiden on lisäksi informoitava matkustajia tietojen käytöstä ja näiden oikeuksista.

Jotta matkustajarekisteritietoja ei voitaisi käyttää laittomaan profilointiin, sopimuksessa kielletään Yhdysvaltojen viranomaisia tekemästä mitään kohdehenkilöille haitallisia päätöksiä pelkästään automaattisesti prosessoitujen tietojen perusteella. Tietojen analysoinnissa tarvitaan aina ihmistä. Arkaluontoisten tietojen , jotka saattaisivat paljastaa esimerkiksi matkustajan uskonnollisen vakaumuksen tai seksuaalisen suuntautumisen, käsittelyyn sovelletaan erittäin tiukkoja määräyksiä.

Lisäksi sopimukseen sisältyy tarkkoja määräyksiä, jotka koskevat tietokantojen suojausta tietojen häviämiseltä tai yksityisyydensuojan rikkomiselta. Kaikesta matkustajarekisteritietojen käsittelystä jää merkintä valvontaa ja tarkastusta varten. Valvontaa suorittavat riippumattomat elimet ja muun muassa Yhdysvaltojen kongressi.

Tausta

Euroopan unioni ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2007 sopimuksen matkustarekisteritietojen siirrosta ja käsittelystä. Sopimus perustui Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön antamiin sitoumuksiin. Vuoden 2007 sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti.

Euroopan parlamentti antoi 5. toukokuuta 2010 päätöslauselman, jossa se vaati, että sopimus on neuvoteltava uusiksi. Neuvosto antoi 2. joulukuuta 2010 komissiolle tarvittavat valtuudet uuden sopimuksen neuvottelemista varten, ja neuvottelut käynnistettiin välittömästi.

Uudella sopimuksella on tarkoitus varmistaa, että matkust ajarekisteritiedot ovat sisäisen turvallisuuden ministeriön käytettävissä vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjumista varten . Lentoyhtiöt siirtävät kaikkia EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä lentoja koskevat matkustajarekisteritiedot sisäisen turvallisuuden ministeriölle. Aivan kuten vuoden 2007 sopimuksessa, siirrettäviä matkustajakohtaisia tietoelementtejä on 19 sisältäen esimerkiksi matkustajan nimen ja matkareitin sekä lipunostopaikan.

Uusi sopimus vastaa niitä kriteerejä, jotka on määritelty komission tiedonannossa ”Lentomatkustajia koskevaan matkustajarekisteriin (PNR) sisältyvien tietojen siirto: EU:n yleinen toimintamalli” sekä neuvoston antamissa neuvotteluohjeissa ( IP/10/1150 ja MEMO/10/431 ).

Lisätietoja

MEMO/11/797

Sisäasi oista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut :

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64


Side Bar