Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen presenterar handlingsplan mot antibiotikaresistens med tolv konkreta åtgärder för de kommande fem åren

Bryssel den 17 november 2011 – Antibiotikaresistens är ett växande problem i EU. Varje år dör omkring 25 000 människor i EU på grund av infektioner som orsakats av läkemedelsresistenta bakterier, och kostnaderna för hälso- och sjukvård och produktivitetsförluster uppgår till över 1,5 miljarder euro 1 . Inför Europeiska antibiotikadagen den 18 november lägger EU-kommissionen i dag fram en omfattande handlingsplan mot antibiotikaresistens med tolv konkreta åtgärder som ska genomföras i nära samarbete med EU-länderna.

–  Om vi vill kunna fortsätta använda antimikrobiella medel för att behandla bakterieinfektioner hos både människor och djur måste vi agera snabbt och beslutsamt. De tolv åtgärder för de kommande fem åren som presenteras i dag kan bidra till att begränsa antibiotikaresistensen och göra det enklare att utveckla nya antimikrobiella behandlingar . För att åtgärderna ska lyckas krävs gemensamma ansträngningar från EU och EU-länderna, men också från vårdpersonal, läkemedelsindustrin, lantbrukare och andra berörda, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor .

–  Att utveckla nästa generation av antibiotika är avgörande för att vi ska kunna ligga steget före i kampen mot bakterier och andra smittämnen som är läkemedelsresistenta. EU-kommissionen arbetar tillsammans med läkemedelsindustrin och EU-länderna för att satsa på forskning och innovation så att patienterna ska få bästa möjliga vård. Satsningen fortsätter inom Horisont 2020, det nya programmet för finansiering av forskning och innovation, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning och innovation.

Ökad resistens

Uppgifter för hela EU som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna offentliggjorde i dag visar att resistensen mot våra mest verksamma antibiotika ökar i Europa. Till exempel ökar resistensen hos smittämnen som ofta orsakar lunginflammation och urinvägsinfektioner på sjukhus i hela EU och är nu vanligt förekommande i flera länder.

Nyckelåtgärder

Enligt h andlingsplanen krävs det insatser på sju områden:

 • Se till att antibiotika används på lämpligt sätt hos både människor och djur

 • Förebygga mikrobiella infektioner och spridning av dem

 • Utveckla nya verksamma antimikrobiella medel eller alternativa behandlingar

 • Samarbeta med internationella partner för att minska risken för antibiotikaresistens

 • Förbättra övervakningen inom human- och veterinärmedicinen

 • Forskning och innovation

 • Kommunikation och utbildning

I förslaget fastställs även tolv åtgärder för att

 • öka kunskaperna om lämplig användning av antimikrobiella medel,

 • stärka EU- lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel,

 • a nta rekommendationer om återhållsam användning av antibiotika inom veterinärmedicin och ta fram uppföljningsrapporter,

 • ö ka förebyggande åtgärder mot och kontroller av infektioner inom vården,

 • i nföra rättsliga instrument för att stärka förebyggande och kontroll av infektioner hos djur i EU:s nya djurhälsolagstiftning,

 • f rämja nya samarbetsmetoder för att få fram nya antibiotika,

 • f rämja insatser för att analysera behovet av nya antibiotika inom veterinärmedicinen,

 • u tveckla och/eller stärka multilaterala och bilaterala åtaganden för förebyggande och kontroll av antibiotikaresistens,

 • f örstärka övervakningssystemen för antibiotikaresistens och användning av antimikrobiella medel inom humanmedicinen,

 • f örstärka övervakningssystemen för antibiotikaresistens och användning av antimikrobiella medel inom veterinärmedicinen,

 • s tärka och samordna forskningen,

 • ge allmänheten bättre information om antibiotikaresistens.

Bakgrund

Antimikrobiella medel omfattar antibiotika , som är viktiga läkemedel för människor och djur, och finns också i desinfektionsmedel, antiseptika och andra hygienprodukter . Tack vare antimikrobiella medel har hotet från smittsamma sjukdomar minskat betydligt. Antibiotika är oumbärligt för läkarna och används bl.a. vid transplantationer och cellgiftsbehandling.

Under årens lopp har emellertid vissa bakterier blivit resistenta mot antibiotika. Denna resistens har visat sig i samband med sjukhusinfektioner, luftvägsinfektioner, hjärnhinneinflammation, diarrésjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Resistenta bakterier kan överföras från djur till människor via livsmedelskedjan eller genom direkt kontakt.

Sedan 1990-talet, då antibiotikaresistens uppmärksammades som ett allvarligt hot mot folkhälsan, har kommissionen inlett en rad olika initiativ och vidtagit åtgärder inom olika sektorer, bl.a. inom human- och veterinärmedicin, livsmedel och foder samt forskning. Handlingsplanen som offentliggörs i dag är den senaste i en rad åtgärder som kommissionen vidtagit för att ta itu med antibiotikaresistensen.

Mer information:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

EU-kommissionär John Dalli s webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

EU-kommissionär Máire Geoghegan-Quinn s webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

Michael Jennings +32 2 296 33 88

Monika Wcislo +32 2 298 65 95

1 :

Gemensam teknisk rapport från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Europeiska läkemedelsmyndigheten, The bacterial challenge: time to react. Uppskattningar baserade på de bakterier som oftast isolerats från blododlingar i Europa

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar