Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Actieplan tegen antimicrobiële resistentie: de Commissie presenteert twaalf concrete acties voor de komende vijf jaar

Brussel, 17 november 2011 – Met rond de 25 000 sterfgevallen per jaar onder patiënten in de EU ten gevolge van infecties met resistente bacteriën, en bijkomende kosten voor de gezondheidszorg en productiviteitsverliezen van ten minste 1,5 miljard euro 1 , vormt antimicrobiële resistentie in toenemende mate een probleem voor de volksgezondheid in de EU. Vandaag, aan de vooravond van de Europese dag voor de bewustmaking over antibiotica, heeft de Commissie een uitgebreid actieplan inzake antimicrobiële resistentie (AMR) ingediend, waarin twaalf concrete acties worden vastgesteld die in nauwe samenwerking met de lidstaten moeten worden uitgevoerd.

John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumenten, zei hierover het volgende: "Wij moeten snel en doortastend optreden om ervoor te zorgen dat antimicrobiële geneesmiddelen, die essentieel zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij zowel mens als dier, niet onbruikbaar worden. De twaalf concrete acties voor de komende vijf jaar die wij vandaag presenteren, zouden kunnen helpen om de verspreiding van antimicrobiële resistentie te beperken en om nieuwe antimicrobiële behandelingen te ontwikkelen. Voor het welslagen ervan is een gezamenlijke inspanning van de EU, de lidstaten, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, landbouwers en vele anderen vereist" .

Europees commissaris voor Onderzoek en innovatie, Máire Geoghegan-Quinn, voegde hieraan toe: "Het vinden van de volgende generatie antibiotica is van essentieel belang als wij de controle willen houden over de situatie met betrekking tot bacteriën en andere ziekteverwekkers die resistent zijn tegen geneesmiddelen. Door investeringen in onderzoek en innovatie zal aan patiënten de best mogelijke zorg geboden kunnen worden, en de Commissie werkt samen met het bedrijfsleven en met de EU-lidstaten om dit tot een prioriteit te maken. Wij zullen ons hiervoor blijven inspannen in het kader van Horizon 2020, ons toekomstige programma voor de financiering van onderzoek en innovatie" .

Resistentie neemt toe

Uit de gegevens over antibioticaresistentie in de hele EU die vandaag door het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn bekendgemaakt, blijkt dat de resistentie tegen laatstelijnsantibiotica in Europa toeneemt. De resistentie van ziekteverwekkers die vaak longontstekingen en urineweginfecties veroorzaken in ziekenhuizen neemt in de hele EU toe en is nu in meerdere landen een vaststaand feit geworden.

Kernacties

Het actieplan heeft betrekking op zeven gebieden waar het dringendst maatregelen nodig zijn:

 • ervoor zorgen dat antimicrobiële stoffen op passende wijze bij mens en dier worden gebruikt;

 • microbiële infecties en de verspreiding ervan voorkomen;

 • nieuwe effectieve antimicrobiële stoffen of alternatieven voor behandeling ontwikkelen;

 • samenwerken met internationale partners om de risico's van AMR te beperken;

 • toezicht en surveillance in de menselijke en diergeneeskunde verbeteren;

 • onderzoek en innovatie;

 • communicatie, onderwijs en opleiding.

Het voorstel stelt tevens twaalf concrete acties vast om:

 • de bewustmaking over het gepaste gebruik van antimicrobiële middelen te verbeteren;

 • de EU-wetgeving inzake diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer te versterken;

 • aanbevelingen vast te stellen voor het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde, met inbegrip van follow-upverslagen;

 • de infectiepreventie en -bestrijding in ziekenhuizen, klinieken enz. te intensiveren;

 • wettelijk instrumenten te introduceren om de preventie en bestrijding van infecties bij dieren te versterken in de nieuwe EU wetgeving inzake diergezondheid;

 • een niet eerder geziene samenwerking te bevorderen om patiënten nieuwe antimicrobiële stoffen aan te bieden;

 • inspanningen te bevorderen om de noodzaak van nieuwe antibiotica in de diergeneeskunde te analyseren;

 • multilaterale en bilaterale verbintenissen voor de preventie en bestrijding van AMR te ontwikkelen en/of te intensiveren;

 • de surveillancesystemen voor AMR en antimicrobiële consumptie in de menselijke geneeskunde te versterken;

 • de surveillancesystemen voor AMR en antimicrobiële consumptie in de diergeneeskunde te versterken;

 • onderzoek te versterken en te coördineren;

 • beter over AMR te communiceren met het publiek.

Achtergrond

De antimicrobiële stoffen omvatten antibiotica , essentiële geneesmiddelen voor mens en dier; ook kunnen zij worden gebruikt als ontsmettingsmiddelen, antiseptica en andere hygiënische producten . Zij hebben gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van het gevaar van infectieziekten. Antibiotica vormen een onmisbaar hulpmiddel in de geneeskunde en vinden toepassing bij gangbare procedures zoals transplantatie en chemotherapie.

In de loop der jaren zijn bacteriën echter resistent geworden tegen antibiotica. Deze resistentie komt tot uitdrukking in ziekenhuisinfecties, infecties van de luchtwegen, meningitis, diarreeziekten en seksueel overdraagbare infecties. Resistente bacteriën kunnen van mensen op dieren worden overgebracht via de voedselketen of direct contact.

Sinds de erkenning in de jaren 90 van AMR als een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, heeft de Commissie verschillende initiatieven en acties ondernomen in meerdere sectoren tegelijkertijd: menselijke en diergeneeskunde, voedsel en diervoeder, en wetenschappelijk onderzoek. Het vandaag gepresenteerde actieplan vormt de laatste van een serie maatregelen die door de Commissie zijn genomen ter bestrijding van AMR.

Zie voor meer informatie:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

De website van commissaris Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

De website van commissaris Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Gezamenlijk technisch rapport van het ECDC en het EMEA "The bacterial challenge: time to react". Schattingen op basis van de bacteriën die in Europa het vaakst uit bloedkweken worden geïsoleerd

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf ) .


Side Bar