Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Akční plán proti antimikrobiální rezistenci: Komise představila 12 konkrétních opatření na období příštích pěti let

Brusel 17. listopadu 2011 – Antimikrobiální rezistence představuje narůstající zdravotní problém, neboť v EU umírá každoročně přibližně 25 000 pacientů na následky infekcí způsobených bakteriemi rezistentními vůči léčivům a související náklady přesahují 1,5 miliardy eur výdajů za zdravotní péči a ztráty produktivity. 1 Evropská komise předložila dnes u příležitosti Evropského dne informovanosti o antibiotikách souhrnný akční plán týkající se antimikrobiální rezistence (AMR), který představuje 12 konkrétních opatření, jež mají být provedena v úzké spolupráci se členskými státy.

Evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele John Dalli uvedl: „Musíme přijmout rychlé a rozhodné opatření, nechceme-li ztratit antimikrobiální léčiva, která jsou základním prostředkem léčby bakteriálních infekcí lidí a zvířat. Dvanáct konkrétních opatření na dobu příštích pěti let, která dnes předkládáme, by mohlo přispět k omezení šíření antimikrobiální rezistence a k rozvoji nové antimikrobiální léčby. K jejich úspěchu je zapotřebí společného úsilí EU, členských států, pracovníků v oblasti zdravotní péče, farmaceutického průmyslu, zemědělců a řady dalších.“

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Nalezení nové generace antibiotik je klíčové, chceme-li mít na pomyslné křivce náskok před bakteriemi a jinými patogeny rezistentními na léčiva. Investice do výzkumu a inovací přinesou pacientům nejlepší možnou péči a Komise spolupracuje s farmaceutickým průmyslem a členskými státy EU na tom, aby se toto stalo prioritou. Tento závazek bude pokračovat i v rámci našeho budoucího programu financování výzkumu a inovací – Horizont 2020.“

Vzrůstající rezistence

Údaje z celé EU o rezistenci vůči antibiotikům, které dnes zveřejnilo Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), vykazují v Evropě nárůst rezistence vůči poslední řadě antibiotik. V rámci EU například dochází k nárůstu rezistence patogenů, které často způsobují nemocniční zápaly plic a infekce močových cest, což je v několika zemích v současnosti již doloženo.

Klíčová opatření

Akční plán zahrnuje sedm oblastí, v nichž jsou opatření nejpotřebnější:

 • zajištění vhodného používání antimikrobiálních látek u lidí a zvířat

 • prevence mikrobiálních infekcí a jejich šíření

 • vývoj nových účinných antimikrobiálních látek nebo alternativních způsobů léčby

 • sp olupráce s mezinárodními partnery na zvládání rizik AMR

 • zlepšení monitorování a sledování v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství

 • výzkum a inovace

 • komunikace, vzdělávání a odborná příprava.

Návrh rovněž vymezuje 12 konkrétních opatření za úč elem:

 • zvýšení informovanosti o vhodném používání antimikrobiálních látek

 • posílení legislativy EU v oblasti veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv

 • zavedení doporučení pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně, včetně zpráv o následných opatřeních

 • posílení prevence a kontroly infekcí v nemocnicích, lékařských zařízeních atd.

 • zavedení právních nástrojů v zájmu důraznější prevence a tlumení infekcí u zvířat v nové legislativě EU v oblasti zdraví zvířat

 • podpory nové rozsáhlé spolupráce v zájmu zajištění nových antimikrobiálních látek pro pacienty

 • podpory analýzy potřeby nových antibiotik ve veterinární medicíně

 • rozvíjení a/nebo posílení mnohostranných a dvoustranných závazků pro prevenci a kontrolu AMR

 • posílení systémů sledování AMR a spotřeby antimikrobiálních látek v humánní medicíně

 • posílení systémů sledování AMR a spotřeby antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně

 • posílení a koordinace výzkumu

 • zlepšení komunikace s veřejností o AMR.

Souvislosti

Antimikrobiální látky zahrnují antibiotika, která jsou klíčovým léčivem lidí a zvířat, a mohou být rovněž využity jako dezinfekční a antiseptické prostředky a další hygienické přípravky . Jejich pomocí došlo k podstatnému snížení hrozby infekčních chorob. Antibiotika jsou nezbytným nástrojem v lékařství a jsou využívána při známých postupech, jakými je například transplantace nebo chemoterapie.

V průběhu času však bakterie získaly rezistenci vůči antibiotikům. Tato rezistence se projevila u nemocničních infekcí, infekcí dýchacích cest, meningitidy, průjmových onemocnění a sexuálně přenosných infekcí. Rezistentní bakterie mohou být přenášeny ze zvířat na lidi prostřednictvím potravinového řetězce nebo přímým kontaktem.

Od devadesátých let minulého století, kdy byla AMR zařazena mezi závažné hrozby pro veřejné zdraví, podnikla Komise řadu různých kroků a opatření napříč odvětvími, tj. v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství, potravin a krmiv a vědeckého výzkumu. Dnes vyhlášený akční plán je posledním z řady opatření, která Komise v souvislosti s řešením problematiky AMR přijala.

Další informace:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Internetové stránky komisaře Johna Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Geoghegan-Quinnové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Společná technická zpráva ECDC/EMEA „Bakteriální výzva: čas konat“. Odhady vycházejí z bakterií, které byly v Evropě nejčastěji izolovány z krevních kultur.

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar