Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Låga resultat inom matematik och naturvetenskap hämmar Europa

Bryssel den 16 november 2011 – Beslutsfattarna måste göra mer för att hjälpa skolorna att ta itu med dåliga resultat inom matematik och naturvetenskap, visar två rapporter som EU-kommissionen lägger fram i dag. Rapporten om matematikundervisningen visar att bara fem europeiska länder, nämligen England, Italien, Nederländerna, Irland och Norge, har satt upp nationella mål för att öka resultaten, även om flertalet EU-länder har allmänna riktlinjer på området. Rapporten om naturvetenskap visar att inga EU-länder har någon särskild nationell politik för stöd till lågpresterande elever, även om fem länder (Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Polen) har startat program mot låga resultat i största allmänhet. Enligt rapporterna har visserligen läroplanerna inom matematik och naturvetenskap uppdaterats, men stödet till de lärare som måste genomföra ändringarna i praktiken saknas.

– Europa behöver bli bättre i skolan . Matematik och naturvetenskap har enorm betydelse för dagens undervisning inte bara för att det behövs på arbetsmarknaden utan också för aktivt medborgarskap, social inkludering och personlig utveckling. Undersökningarna visar att det fortfarande återstår mycket att göra. Vi behöver också göra något åt könsskillnaderna, så att fler flickor uppmuntras att ägna sig åt naturvetenskap och matematik. Det är dags att satsa på lärare och hjälpa barn som har det svårt i skolan, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Rapporterna jämför metoder för undervisning i matematik och naturvetenskap för att bidra till den europeiska och nationella debatten om hur resultaten kan förbättras .

Bekymmer över resultaten fick EU:s utbildningsministrar att 2009 sätta upp ett gemensamt mål om att andelen femtonåringar med otillfredsställande färdigheter i matematik, naturvetenskap och läsning skulle vara mindre än 15 % i slutet av årtiondet. Av de 18 europeiska länder som har jämförbara uppgifter gör Finland, Estland och Nederländerna bäst ifrån sig, medan Bulgarien och Rumänien ligger på jumboplatserna (se IP/11/488 )

Bakgrund

Matemati k

Utbildningsministrarna har sagt att färdigheter i matematik är centralt för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social inkludering och anställbarhet i kunskapssamhället.

En rad faktorer påverkar hur matematik lärs ut och lärs in . Internationella undersökningar tyder på att elevernas resultat beror på familjebakgrund, undervisningens kvalitet och skolsystemens struktur och organisation.

Rapporten om matematikundervisning (den första som kommissionen beställt) visar att merparten av de europeiska länderna använder en resultatbaserad modell där tonvikten ligger på elevernas praktiska färdigheter. Mängden matematik i läroplanerna har minskat, medan tonvikten på problemlösning och matematikens tillämpningar har ökat. Denna modell svarar bättre mot elevernas behov och visar hur de kan använda matematiken i verkligheten.

Problemet är dock hur man på rätt sätt ska stödja lärarna, som behöver fortbildning . Dessutom behövs mer stöd och vägledning för hur man undervisar elevgrupper som utmärks av mångfald.

Naturvetenskap

Bara åtta länder (Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Österrike, Förenade kungariket och Norge) har strategier för undervisning i naturvetenskap där läroplan, undervisningsmetoder och fortbildning av lärare ingår . De länder som inte har en sådan strategi har i stället mestadels individuella program och projekt som skolpartnerskap och vetenskapscentrer.

Dessutom främjar de flesta europeiska länderna nyskapande sätt att undervisa i naturvetenskap, t.ex. frågebaserat lärande , från grundskolan och uppåt. De flesta rekommenderar dessutom att man engagerar eleverna i diskussioner om miljöfrågor och visar hur naturvetenskapen påverkar vardagen.

Det är visserligen uppmuntrande, men det finns inget europeiskt land som har särskilda nationella stödinsatser för elever som är lågpresterande inom naturvetenskap. Istället tar stödet formen av allmänna åtgärder för elever med inlärningssvårigheter oavsett ämne, bl.a. olika undervisningsmetoder, enskild undervisning, kamrathjälp, handledning och nivågruppering.

Eurydice

Undersökningarna sammanställdes av Eurydice-nätverket och inriktas på reform av läroplanerna, undervisning och bedömningsmetoder. Dessutom behandlas åtgärder mot låga resultat, ökad motivation genom betoning av praktiska tillämpningar samt lärarutbildning. Ämnena belyses med hjälp av akademisk forskning, de senaste resultaten från internationella undersökningar och en ingående översyn av nationella politiska insatser och program.

Nätverket Eurydice informerar om och analyserar de europeiska utbildningssystemen och utbildningspolitiken. Det består av 37 nationella enheter i de 33 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (förutom EU-länderna även Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). Det samordnas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel, som tillhandahåller en rad resurser på nätet.

Mer information:

Fullständiga rapporter (på engelska) : Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies och Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Tryckta exemplar av undersökningarna på engelska blir tillgängliga i december 2011, och på franska och tyska senare.

Europeiska kommissionen : Utbildning

FAKTABILAGA

Matematik:

1. Andel lågpresterande femtonåriga elever i matematik 2009

Källa : OECD, databasen PISA 2009.

Linjen i figuren visar EU:s mål på 15 % som ska vara uppnått 2020.

2. Färdigheter och kunskaper i läroplanen för matematik och andra styrdokument för matematik, grundskola (ISCED 1 och 2) 2010/2011

UK ( 1 ) = England, Wales och Nordirland, UK-SCT = Skottland

3. Nationella riktlinjer mot låga resultat i matematik,
grundskola (ISCED 1 och 2) 2010/2011

Naturvetenskap :

1. Andel lågpresterande femtonåriga elever i naturvetenskap 2009

Källa : OECD, databasen PISA 2009

Linjen i figuren visar EU:s mål på 15 % som ska vara uppnått 2020 .

2. Finns det nationella naturvetenskapscentrer eller liknande som främjar undervisning i naturvetenskap? (2010/2011)

3. Stöd till elever i naturvetenskapliga ämnen, grundskola (ISCED 1 och 2), 2010/2011

UK ( 1 ) = England, Wales och Nordirland, UK-SCT = Skottland

Källa : Eurydice.

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar