Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Izboljšanje šolskega uspeha pri matematiki in naravoslovju še vedno izziv v Evropi

Bruselj, 16. novembra 2011 – Poročili, ki ju je danes predstavila Evropska komisija, kažeta, da morajo oblikovalci politik storiti več, da bi pomagali šolam pri izboljšanju šolskega uspeha pri matematiki in naravoslovju. Poročilo o poučevanju matematike kaže, da je le pet evropskih držav (Anglija, Italija, Nizozemska, Irska in Norveška) določilo nacionalne cilje za izboljšanje učnega uspeha, čeprav ima večina držav članic EU splošne smernice za obravnavanje težav učencev na tem področju. Poročilo o naravoslovju kaže, da nobena država članica nima posebnih nacionalnih podpornih politik za tiste s slabim učnim uspehom, čeprav je pet držav (Bolgarija, Nemčija, Španija, Francija in Poljska) vzpostavilo programe za izboljšanje učnega uspeha na splošno. V poročilih je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno veliko pri posodabljanju učnih načrtov na področju matematike in naravoslovja, učitelji, ki so odgovorni za izvajanje teh sprememb, pa še vedno nimajo dovolj podpore.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Evropa mora izboljšati svojo uspešnost na področju izobraževanja. Matematika in naravoslovje imata ključno vlogo v sodobnih učnih načrtih za zadovoljevanje potreb trga dela in razvijanje aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja in osebne izpopolnitve. Ti študiji kažeta, da nas kljub napredku čaka še veliko dela. Prav tako moramo obravnavati vprašanje uravnotežene zastopanosti obeh spolov, da se k naravoslovju in matematiki spodbudi več deklic. Čas je, da okrepimo prizadevanja za podporo učiteljskemu poklicu in pomagamo otrokom, ki imajo težave v šoli.“

Poročili zagotavljata primerjalno analizo pristopov k učenju matematike in naravoslovja, da bo prispevala k evropski in nacionalnim razpravam o načinu izboljšanja standardov.

Zaradi zaskrbljenosti o učnih uspehih so ministri za izobraževanje leta 2009 sprejeli vseevropsko referenčno vrednost, s katero je bilo določeno, da mora biti delež 15-letnikov z nezadovoljivimi matematičnimi, naravoslovnimi in bralnimi spretnostmi do konca desetletja manjši od 15 %. Od 18 držav EU s primerljivimi podatki dosegajo najboljše rezultate na Finskem, v Estoniji in na Nizozemskem, v Bolgariji in Romuniji pa najslabše (glej IP/11/488 ).

Ozadje

Matematika

Ministri za izobraževanje so matematične kompetence opredelili kot eno ključnih kompetenc, potrebnih za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost v družbi znanja.

Na način poučevanja in učenja matematike vpliva vrsta dejavnikov. Mednarodne raziskave kažejo, da so dosežki učencev povezani z družinskim ozadjem, kakovostjo poučevanja ter strukturo in organizacijo izobraževalnih sistemov.

S poročilom o poučevanju matematike (prvo poročilo, izdelano za Komisijo) je bilo ugotovljeno, da je večina evropskih držav sprejela pristop, ki temelji na rezultatih in s katerim se osredotoča na praktične spretnosti dijakov. V učnih načrtih je manj matematičnih vsebin in več vsebin, povezanih z reševanjem problemov in uporabo matematike. Ta pristop je skladnejši s potrebami učencev in dijakov ter jasno kaže, kako lahko matematiko dejansko uporabljajo.

Vendar je tu še vedno izziv zagotavljanja potrebne podpore učiteljem, ki zahteva stalno usposabljanje. Poleg tega je treba okrepiti podporo in usmerjanje pri učenju raznovrstnih skupin učencev.

Naravoslovje

Le osem držav (Nemčija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska, Avstrija, Združeno kraljestvo in Norveška) ima razvite splošne strategije za spodbujanje naravoslovnega izobraževanja, ki obravnavajo učne načrte, metode poučevanja in nadaljnje usposabljanje učiteljev. Večina držav, ki nima take strategije, izvaja posamezne programe in projekte, kot so partnerstva med šolami in znanstvena središča.

Poleg tega večina evropskih držav od osnovne šole naprej podpira inovativne načine poučevanja naravoslovnih predmetov, kot je učenje z raziskovanjem. Večina jih prav tako priporoča, da se učenci vključujejo v razprave o okoljskih vprašanjih in se jim predstavlja praktična uporaba naravoslovja v vsakdanjem življenju.

Čeprav je to spodbudno, nima nobena evropska država posebnih nacionalnih podpornih politik za tiste s slabim učnim uspehom pri naravoslovnih predmetih. Namesto tega so podporni ukrepi vključeni v splošni okvir ukrepov za dijake z učnimi težavami ne glede na predmet. Ti vključujejo različne načine poučevanja, individualno poučevanje, učno pomoč sovrstnikov, tutorstvo in razvrščanje v skupine glede na sposobnosti.

Eurydice

Poročili je pripravila mreža Eurydice, osredotočeni pa sta na reforme učnih načrtov, poučevanje in metode ocenjevanja. V poročilih so obravnavana vprašanja izboljšanja učnih uspehov, povečanja motivacije z usmerjanjem pozornosti na primer k praktični uporabi in izobraževanju učiteljev. Vsako od teh vprašanj je preučeno glede na akademske raziskave, najnovejše izsledke mednarodnih raziskav ter podroben pregled nacionalnih politik in programov.

Mreža Eurydice zagotavlja informacije in analize v zvezi z evropskimi izobraževalnimi sistemi in politikami. Sestavlja jo 37 nacionalnih enot v 33 državah, ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja EU (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Mrežo koordinira in upravlja Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo s sedežem v Bruslju, ki ponuja vrsto spletnih virov.

Več informacij:

Celotni poročili (v angleščini): Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies in Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Tiskane študije bodo v angleščini na voljo od decembra 2011, kmalu pa jim bodo sledile različice v francoščini in nemščini.

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje.

PRILOGA : Podrobni podatki

Matematika:

1. Delež 15-letnikov s težavami pri matematiki, 2009

Vir: OECD, zbirka podatkov PISA 2009.

Označena referenčna vrednost EU 15 % je cilj za leto 2020.

2. Spretnosti in kompetence v učnih načrtih za matematiko in/ali v drugih orientacijskih dokumentih za matematiko, primarna in nižja sekundarna raven (ISCED 1 in 2), 2010/11

UK ( 1 ) = Združeno kraljestvo-Anglija/Wales/Severna Irska

3. Smernice na nacionalni ravni za obravnavanje slabega učnega uspeha pri matematiki,
primarna in nižja sekundarna raven (ISCED 1 in 2), 2010/11

Znanost:

1. Delež 15-letnikov s težavami pri naravoslovju, 2009

Vir: OECD, zbirka podatkov PISA 2009

Označena referenčna vrednost EU 15 % je cilj za leto 2020.

2. Obstoj nacionalnih znanstvenih središč ali podobnih institucij, ki spodbujajo naravoslovno izobraževanje, 2010/11

3. Zagotavljanje podpore učencem pri naravoslovnih predmetih, primarna in nižja sekundarna raven (ISCED 1 in 2), 2010/11

UK ( 1 ) = Združeno kraljestvo-Anglija/Wales/Severna Irska

Vir podatkov: Eurydice.

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar