Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Problematika slabých výsledkov žiakov v matematike a v prírodných vedách je stále pretrvávajúcim problémom v Európe

Brusel, 16. november 2011 – Európska komisia dnes predstavila dve správy, z ktorých vyplýva, že tvorcovia politík musia vynaložiť viac úsilia na pomoc školám pri riešení problematiky slabých výsledkov žiakov v matematike a v prírodných vedách. Správa o vzdelávaní v matematike uvádza, že len päť európskych krajín (Anglicko, Taliansko, Holandsko, Írsko a Nórsko) si stanovilo národné ciele zamerané na zlepšenie výsledkov žiakov napriek tomu, že väčšina štátov EÚ poskytuje len všeobecné usmernenia, ako riešiť ťažkosti žiakov v tejto oblasti. V správe o prírodných vedách sa uvádza, že žiadny z členských štátov nemá osobitné politiky na vnútroštátnej úrovni na podporu žiakov so slabými výsledkami, hoci päť krajín (Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko a Poľsko) začalo vykonávať programy na riešenie tejto problematiky vo všeobecnosti. V závere správ sa uvádza, že hoci sa v oblasti aktualizácie učebných osnov v matematike a prírodných vedách dosiahlo mnoho zlepšení, učiteľom zodpovedným za vykonávanie týchto zmien v praxi sa stále nedostáva podpora.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Európa potrebuje zlepšiť výsledky svojho vzdelávacieho systému. Matematika i prírodné vedy zohrávajú kľúčovú úlohu v moderných učebných osnovách nielen tým, že reagujú na potreby trhu práce, ale aj tým, že prispievajú k aktívnemu občianstvu, sociálnemu začleneniu a k sebarealizácii. Tieto štúdie ukazujú, že napriek dosahovanému pokroku máme pred sebou ešte dlhú cestu. Rovnako sa musíme venovať otázke vyváženého zastúpenia mužov a žien, aby sa záujem o matematiku a prírodné vedy podporil u väčšieho počtu dievčat. Je čas vystupňovať naše úsilie pri podpore učiteľského povolania a pomôcť deťom, ktoré majú v škole ťažkosti.“

Obidve správy zahŕňajú komparatívnu analýzu prístupov k výučbe matematiky a prírodných vied s cieľom prispieť k diskusiám na európskej a národnej úrovni o tom, ako zlepšiť štandardy.

Znepokojenie nad úrovňou výsledkov žiakov viedlo ministrov školstva k tomu, že v roku 2009 prijali referenčný štandard, podľa ktorého má byť podiel 15-ročných s nedostatočnými schopnosťami v matematike, prírodných vedách a v porozumení písanému textu ku koncu desaťročia menší než 15 %. Z 18 štátov EÚ, ktorých údaje sú porovnateľné, sú na tom najlepšie Fínsko, Estónsko a Holandsko, pričom Bulharsko a Rumunsko sú na opačnom konci rebríčka (pozri IP/11/488 )

Kontext

Matematika

Matematické schopnosti ministri školstva označili za jedny z kľúčových schopností nevyhnutných na sebarealizáciu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnateľnosť v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Spôsob, akým sa matematika vyučuje a učí, ovplyvňuje mnoho faktorov. Z medzinárodných prieskumov vyplýva, že výsledky žiakov súvisia s rodinným zázemím, kvalitou výučby a so štruktúrou a organizáciou vzdelávacích systémov.

V správe o vzdelávaní v matematike (prvej svojho druhu vydanej Komisiou) sa uvádza, že vo väčšine európskych krajín bol zavedený prístup zameraný na výsledky, v ktorom sa kladie dôraz na praktické zručnosti žiakov. Podiel matematiky v učebných osnovách sa znížil, a väčší dôraz sa kladie na riešenie problémov a uplatnenie matematiky v praxi. Tento prístup lepšie zodpovedá potrebám študentov a žiakov a jasne ukazuje, ako môžu matematiku uplatňovať v reálnom svete.

Pretrvávajúcim problémom je však poskytovanie nevyhnutnej podpory učiteľom, ktorá zahŕňa ich nepretržité vzdelávanie. Okrem toho je potrebné posilniť podporu a metodiku pre výučbu rôznych skupín študentov.

Prírodné vedy

Len osem krajín (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Nórsko) má vypracovanú celkovú stratégiu na podporu vzdelávania v prírodných vedách, ktorá sa zaoberá učebnými osnovami, metódami výučby a ďalším vzdelávaním učiteľov. Väčšina tých krajín, ktoré nemajú vypracovanú takúto stratégiu, vykonáva individuálne programy a projekty, ako sú napríklad partnerstvá škôl a vedecké strediská.

Okrem toho väčšina európskych krajín podporuje inovatívne spôsoby výučby prírodných vied, ako napríklad výučba objavovaním, a to od základného školstva. Väčšina krajín tiež odporúča študentom zapájať sa do diskusií o otázkach životného prostredia a do projektov praktického uplatnenia prírodných vied v každodennom živote.

Hoci sú uvedené skutočnosti povzbudivé, v žiadnej európskej krajine neexistujú osobitné vnútroštátne politiky na podporu žiakov so slabými výsledkami v prírodných vedách. Podpora sa namiesto toho poskytuje prostredníctvom všeobecného rámca opatrení zameraných na žiakov s poruchami učenia bez ohľadu na vyučovaný predmet. Medzi takéto opatrenia patria diferencované metódy vyučovania, individuálna výučba, výučba založená na vzájomnej pomoci žiakov, doučovanie a zoskupovanie žiakov podľa schopností.

Sieť Eurydice

Štúdie boli vypracované sieťou Eurydice a zameriavajú sa na reformy učebných osnov, vyučovacích metód a metód hodnotenia. Venujú sa problematike slabých výsledkov žiakov a zvyšovaniu ich motivácie prostredníctvom zamerania sa napr. na praktické uplatnenie ako aj vzdelávaniu učiteľov. Tieto štúdie skúmajú každý z uvedených aspektov z hľadiska akademického výskumu, najnovších výsledkov medzinárodných prieskumov a hĺbkových analýz vnútroštátnych politík a programov.

Sieť Eurydice poskytuje informácie a analýzy o európskych vzdelávacích systémoch a politikách. Pozostáva z 37 oddelení vo všetkých 33 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Sieť koordinuje a riadi Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli, ktorá poskytuje celý rad rôznych online zdrojov.

Ďalšie informácie:

Celé znenie správ [v angličtine]: Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies (Matematické vzdelávanie v Európe: Spoločné výzvy a národné politiky) Sience Education in Europe: National Policies, Practices and Research (Prírodovedné vzdelávanie v Európe: Národné politiky, postupy a výskum) . Tlačené vydania štúdie sú od decembra 2011 dostupné v angličtine a onedlho na to vo francúzštine a v nemčine.

Európska Komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Príloha: Fakty a čísla

Matematika:

1. Percentuálny podiel 15 ročných žiakov so slabými výsledkami v matematike, 2009

Zdroj: OECD, databáza PISA 2009.

Hranica vo výške 15 % označuje referenčný štandard EÚ, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020.

2. Matematické zručnosti a schopnosti predpísané osnovami a/alebo ďalšími metodickými dokumentmi v oblasti matematiky, základné a nižšie stredoškolské vzdelávanie (ISCED 1 a 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Pokyny pre riešenie problematiky slabých výsledkov žiakov v matematike na úrovni jednotlivých štátov, základné a nižšie stredoškolské vzdelávanie (ISCED 1 a 2), 2010/11

Prírodné vedy:

1. Percentuálny podiel 15 ročných žiakov so slabými výsledkami v prírodných vedách, 2009

Zdroj: OECD, databáza PISA 2009

Hranica vo výške 15 % označuje referenčný štandard EÚ, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020.

2. Existencia národných vedeckých stredísk alebo podobných inštitúcií na podporu vzdelávania v prírodných vedách, 2010/11

3. Poskytovanie podpory študentom v prírodovedných predmetoch – základné a nižšie stredoškolské vzdelávanie (ISCED 1 a 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Zdroj údajov: Eurydice.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar