Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – k omunikat prasowy

Słabe wyniki w matematyce i naukach ścisłych nadal problemem w Europie

Bruksela, dnia 16 listopada 2011 r. – Jak wynika z dwóch sprawozdań opublikowanych dziś przez Komisję Europejską, twórcy polityki powinni zrobić więcej, aby pomóc szkołom w poprawieniu wyników w matematyce i naukach ścisłych. Autorzy sprawozdania dotyczącego eduk acji matematycznej wskazują, że choć większość państw członkowskich UE opracowała ogólne wytyczne dotyczące pomocy uczniom mającym trudności z tym przedmiotem, zaledwie pięć państw europejskich (Anglia, Włochy, Niderlandy, Irlandia i Norwegia) określiło krajowe cele, aby poprawić wyniki uczniów. Sprawozdanie dotyczące nauk ścisłych pokazuje, że żadne z państw członkowskich nie dysponuje szczegółową krajową strategią wspierania uczniów osiągających słabe wyniki w tych dziedzinach, mimo że pięć państw członkowskich (Bułgaria, Niemcy, Hiszpania, Francja i Polska) rozpoczęły programy mające na celu zaradzenie słabym wynikom w ogóle. Podsumowując, chociaż wiele osiągnięto w zakresie unowocześniania programów nauczania matematyki i nauk ścisłych, wsparcie dla nauczycieli odpowiedzialnych za wdrażanie tych zmian jest nadal niewystarczające.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Europa musi poprawić skuteczność swojego systemu edukacji. Zarówno matematyka, jak i nauki ścisłe odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych programach nauczania. Nie tylko odpowiadają one potrzebom rynku pracy, ale mają wpływ na aktywność obywatelską, włączenie społeczne i samorealizację. Jak wynika z opublikowanych badań, mimo postępów w tej dziedzinie, mamy jeszcze wiele do zrobienia. Musimy np. zapewnić równowagę płci, zachęcając dziewczyny do uczenia się matematyki i nauk ścisłych. Czas na zdecydowane działania, aby wesprzeć kadrę nauczycielską i zintensyfikować pomoc dla uczniów, którzy mają problemy w szkole.

Oba sprawozdania zawierają analizę porównawczą podejścia do nauczania matematyki i nauk ścisłych. Została ona pomyślana jako wkład w europejską i krajową debatę na temat sposobów poprawiania standardów.

Zaniepokojenie wynikami nauczania skłoniło ministrów edukacji do przyjęcia w 2009 r. unijnego poziomu odniesienia, zgodnie z którym pod koniec kolejnej dekady odsetek piętnastolatków mających niewystarczające umiejętności w matematyce, naukach ścisłych i czytaniu nie powinien przekraczać 15 proc. Wśród 18 państw UE, dla których dostępne są porównywalne dane, najlepsze wyniki osiągnęły Finlandia, Estonia i Niderlandy. Na drugim końcu skali uplasowały się Bułgaria i Rumunia (zob. IP/11/488 )

C.d. na następnej stronie

Kontekst

Matematyka

Kompetencje matematyczne zostały uznane przez ministrów edukacji za element kluczowych kompetencji, będących warunkiem samorealizacji, aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i zatrudnienia w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Na sposoby nauczania i uczenia się matematyki ma wpływ szereg czynników. Międzynarodowe badania potwierdzają, że wyniki uczniów zależą od sytuacji rodzinnej, jakości nauczania, a także struktury i organizacji systemów edukacji.

W sprawozdaniu dotyczącym edukacji matematycznej (przygotowanym dla Komisji po raz pierwszy) stwierdza się, że większość europejskich państw przyjęła podejście opierające się na wynikach, w którym główny nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne uczniów. Ograniczono zawartość programów nauczania matematyki, zwiększając nacisk na rozwiązywanie problemów i zastosowanie tej dziedziny w praktyce. Takie podejście jest lepiej dostosowane do potrzeb uczniów i umożliwia pokazanie im, w jaki sposób mogą zastosować matematykę w realnym świecie.

Problemem jest jednak nadal zapewnienie odpowiedniego wsparcia nauczycielom, tzn. umożliwienie im doskonalenia zawodowego. Ponadto należy zwiększyć wsparcie i poprawić doradztwo w zakresie nauczania zróżnicowanych grup uczniów.

Nauki ścisłe

Tylko osiem państw (Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Niderlandy, Austria, Zjednoczone Królestwo i Norwegia) opracowało całościowe strategie wspierania kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych, obejmujące programy i metody nauczania oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraje, które nie posiadają takich strategii, często realizują indywidualne programy i projekty, takie jak partnerstwa szkół i centra nauki.

Ponadto większość krajów europejskich już od poziomu szkoły podstawowej wspiera innowacyjne metody nauczania nauk ścisłych, takie jak uczenie się przez dociekanie naukowe. Większość zaleca także wciąganie uczniów w dyskusje na temat problemów związanych z ochroną środowiska oraz demonstrowanie praktycznych zastosowań nauk ścisłych w życiu codziennym.

Choć przykłady te są pozytywne, w żadnym z krajów Europy nie istnieją szczegółowe krajowe strategie wspierania uczniów osiągających słabe wyniki w przedmiotach ścisłych. Wsparcie w takich sytuacjach oferuje się w ramach ogólnych środków pomocy uczniom mającym trudności w nauce, niezależnie od dziedziny. Środki te obejmują nauczanie zróżnicowane, nauczanie indywidualne, uczenie się z pomocą rówieśników, mentoring i dzielenie na grupy według umiejętności.

Eurydice

Powyższe analizy zostały opracowane przez sieć Eurydice. Skoncentrowano się w nich na reformach programów nauczania oraz metodach nauczania i oceny. Poruszono w nich także temat słabych wyników w nauce i zwiększania motywacji poprzez położenie nacisku na praktyczne zastosowania i kształcenie nauczycieli. Każdy temat podjęty w sprawozdaniach przedstawiono w świetle badań naukowych, najnowszych wyników międzynarodowych sondaży i gruntownego przeglądu polityki i programów w poszczególnych krajach.

Sieć Eurydice oferuje informacje i analizy dotyczące europejskich systemów kształcenia i polityki edukacyjnej. Należy do niej 37 biur krajowych znajdujących się we wszystkich 33 państwach uczestniczących w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie” (państwa członkowskie UE, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja). Sieć jest koordynowana i zarządzana przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli, która oferuje bogate internetowe zasoby informacji.

Więcej informacji:

Pełna wersja sprawozdań [w jęz. angielskim]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies oraz Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Wersja drukowana obu badań w języku angielskim będzie dostępna w grudniu 2011 r., a wkrótce po tym terminie opublikowane zostaną także wersje w języku francuskim i niemieckim.

Komisja Europejska: Education and Training

ZAŁĄCZNIK: Fakty i liczby

Matematyka:

1. Odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w matematyce, 2009 r.

Źródło: OECD, baza danych PISA 2009 r.

Wskazany na wykresie poziom 15 % to unijny poziom odniesienia, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.

2. Umiejętności i kompetencje określone w programie nauczania matematyki lub w innych dokumentach przewodnich dotyczących nauczania matematyki na poziomie podstawowym i średnim I stopnia (poziomy ISCED 1 i 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Krajowe wytyczne dotyczące metod radzenia sobie z problemem słabych wyników w matematyce, poziom podstawowy i średni I stopnia (ISCED 1 i 2), 2010/11

Nauki ścisłe:

1. Odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w naukach ścisłych, 2009 r.

Źródło: OECD, baza danych PISA 2009 r.

Wskazany na wykresie poziom 15 % to unijny poziom odniesienia, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.

2. Krajowe centra nauki lub podobne instytucje promujące edukację w zakresie nauk ścisłych, 2010/11

3. Wsparcie uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych – poziom podstawowy i średni I stopnia (poziomy ISCED 1 i 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Źródło danych: Eurydice.

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar