Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Prastas matematikos ir gamtos mokslų išmanymas – neišspręsta Europos problema

Briuselis, 2011 m. lapkričio 16 d. Remiantis dviem Europos Komisijos šiandien pateiktomis ataskaitomis, politikos formuotojai privalo dėti daugiau pastangų, kad padėtų mokykloms spręsti prastų matematikos ir gamtos mokslų žinių problemą. Daugumoje ES valstybių narių numatytos bendrosios gairės, kaip padėti mokiniams įveikti mokymosi sunkumus, tačiau iš matematinio išsivalinimo ataskaitos matyti, kad tik penkios Europos šalys (Anglija, Italija, Nyderlandai, Airija ir Norvegija) yra nusistačiusios nacionalinius mokymosi rezultatų gerinimo tikslus. Penkios šalys (Bulgarija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir Lenkija) pradėjo programas, skirtas prastų žinių problemai spręsti, tačiau, kaip matyti iš gamtos mokslų ataskaitos, nė viena valstybė narė netaiko specialių nacionalinių politinių pagalbos priemonių, skirtų prastai besimokantiems mokiniams padėti. Ataskaitose padaryta išvada, kad daug pasiekta tobulinant matematikos ir gamtos mokslų mokymo programas, tačiau nepakankamai padedama už pokyčių įgyvendinimą atsakingiems mokytojams.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „ Europoje būtina gerinti mokymosi rezultatus . Šiuolaikinėse mokymo programose didelė svarba teikiama tiek matematikai, tiek gamtos mokslams, siekiant ne tik patenkinti darbo rinkos poreikius, bet ir skatinti aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir asmens saviraišką. Tyrimai rodo, kad pažanga padaryta, tačiau nepakankama. Turime taip pat spręsti lyčių lygybės klausimą, kad paskatintume kuo daugiau mergaičių rinktis gamtos mokslus ir matematiką. Pats laikas geriau pasirūpinti mokytojo profesijos prestižu ir labiau padėti mokymosi sunkumų patiriantiems vaikams .“

Abejose ataskaitose pateikta lyginamoji matematikos ir gamtos mokslų mokymo būdų analizė siekiant prisidėti prie Europos ir nacionalinių diskusijų, kaip pagerinti standartus.

Kilus susirūpinimui dėl išsilavinimo lygio, 2009 m. švietimo ministrai nustatė ES masto rodiklį – iki dešimtmečio pabaigos prastai išmanančių matematiką bei gamtos mokslus ir prastai skaitančių penkiolikmečių dalį sumažinti iki mažiau kaip 15 proc. Iš 18 palyginamus duomenis pateikusių ES šalių geriausi yra Suomijos, Estijos ir Nyderlandų mokinių mokymosi rezultatai, o prasčiausi – Bulgarijos ir Rumunijos (žr.  IP/11/488 ).

Pagrindiniai faktai

Matematika

Švietimo ministrai nustatė, kad matematiniai gebėjimai yra vieni iš svarbiausių gebėjimų, būtinų asmens saviraiškai, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui žinių visuomenėje.

Matematikos mokymo ir mokymosi būdas priklauso nuo įvairių veiksnių. Tarptautinių apklausų duomenimis, mokinių pažangumas susijęs su šeimos kilme, mokymo kokybe ir švietimo sistemų struktūra bei organizavimu.

Matematinio išsilavinimo ataskaitoje (pirmą kartą parengtoje Komisijos) nustatyta, kad dauguma Europos šalių naudoja rezultatais grindžiamą metodą, kai daugiausia dėmesio skiriama mokinių praktiniams įgūdžiams. Mokymo programose mažiau dėmesio pradėta skirti matematikos teorijai ir daugiau problemoms spręsti bei matematikos įgūdžiams taikyti. Šis būdas labiau atitinka mokinių poreikius ir aiškiai parodo, kaip matematikos žinias jie gali taikyti realiame gyvenime.

Tačiau vis dar neišspręsta problema yra būtinos pagalbos mokytojams teikimas – tęstinio mokymo užtikrinimas. Be to, būtina geriau užtikrinti pagalbą ir konsultacijas įvairioms besimokančiųjų grupėms.

Gamtos mokslai

Tik aštuoniose šalyse (Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijoje) taikomos bendros gamtos mokslų skatinimo strategijos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama mokymo programoms, mokymo metodams ir tęstiniam mokytojų mokymui. Dauguma šių strategijų neturinčių šalių įgyvendina atskiras programas ir projektus (pvz., mokyklų partnerystės ir mokslo centrų steigimo).

Be to, dauguma Europos šalių skatina nuo pradinių klasių taikyti naujoviškus gamtos mokslų mokymo būdus, kaip antai tyrimais grindžiamą mokymą. Daugumoje šalių taip pat rekomenduojama mokinius įtraukti į diskusijas apie aplinkosaugos problemas ir rodyti, kaip gamtos mokslų žinios praktiškai taikomos kasdieniame gyvenime.

Tai teikia vilčių, tačiau nė vienoje Europos šalyje netaikomos specialios nacionalinės politinės pagalbos mokiniams, kuriems prastai sekasi gamtos mokslai, priemonės. Vietoje jų taikoma bendra pagalbos mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams veiksmų programa, nesusijusi su mokomuoju dalyku, apimanti: diferencinį mokymą, individualų mokymą, mokymąsi bendradarbiaujant, konsultavimą ir skirstymą į grupes pagal gabumus.

Eurydice

Tyrimus atliko tinklas Eurydice . Juose daugiausia dėmesio skirta mokymo programų reformoms ir mokymo bei vertinimo metodams. Tyrimuose nagrinėtas mokymosi rezultatų gerinimas ir motyvacijos didinimas, pvz., daugiausia dėmesio skiriant praktiniam žinių taikymui ir mokytojų rengimui. Visos temos nagrinėtos remiantis moksliniais tyrimais, naujausiais tarptautinių apklausų rezultatais ir išsamia nacionalinės politikos ir programų apžvalga.

Tinklas Eurydice teikia ir analizuoja informaciją apie Europos švietimo sistemas bei švietimo politiką. Jį sudaro 37 nacionaliniai skyriai, veikiantys 33 šalyse, dalyvaujančiose ES mokymosi visą gyvenimą programoje (ES valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija). Tinklą koordinuoja ir jam vadovauja Briuselyje įsikūrusi ES švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, pateikianti daugybę interneto išteklių.

Daugiau informacijos

Visos ataskaitos (anglų kalba) pateikiamos tinklalapiuose Matematinis išsilavinimas Europoje – bendros problemos ir nacionalinė politika “ ir „ Išsilavinimas gamtos mokslų srityje – nacionalinė politika, praktika ir moksliniai tyrimai “. Spausdintas tyrimų kopijas anglų kalba bus galima gauti nuo 2011 m. gruodžio mėn., o prancūzų ir vokiečių kalbomis – vėliau.

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Priedas. Faktai ir skaičiai

Matematika

1. Prastai matematiką išmanančių 15-mečių procentinė dalis (2009 m.)

Šaltinis. OECD, 2009 m. PISA duomenų bazė

Diagramoje pažymėtas 15 proc. – siektinas 2020 m. ES tikslas.

2. Matematikos mokymo programose ir (arba) kituose esminiuose matematikos dokumentuose nurodyti įgūdžiai ir gebėjimai (pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenys (ISCED 1 ir 2), 2010–2011 m.)

JK ( 1 ) = JK – Anglija, Velsas, Šiaurės Airija

3. Nacionalinio lygmens gairės, kuriomis remiantis siekiama gerinti matematinį išsilavinimą
(pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenys (ISCED 1 ir 2), 2010–2011 m.)

Gamtos mokslai

1. Prastai gamtos mokslus išmanančių 15-mečių procentinė dalis (2009 m.)

Šaltinis. OECD, 2009 m. PISA duomenų bazė

Diagramoje pažymėtas 15 proc. – siektinas 2020 m. ES tikslas.

2. 2010–2011 m. veikiantys nacionaliniai mokslo centrai arba panašios institucijos, skatinančios gamtos mokslus

3. Pagalba mokiniams mokantis gamtos mokslų (pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenys (ISCED 1 ir 2), 2010–2011 m.)

JK ( 1 ) = JK – Anglija, Velsas, Šiaurės Airija

Duomenų šaltinis. Eurydice .

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam tel. +32 2 295 96 67


Side Bar