Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Heikot oppimistulokset m atematiikassa ja luonnontieteissä yhä haaste Euroopassa

Bry ssel 16. marraskuuta 2011 – Euroopan komission tänään esittämien kahden raportin mukaan poliittisilta päättäjiltä tarvitaan enemmän toimia, joilla kouluja autetaan kohentamaan oppilaiden heikkoa menestymistä matematiikassa ja luonnontieteissä. Matematiikan opetusta koskevasta raportista käy ilmi, että ainoastaan viisi Euroopan maata (Englanti, Italia, Alankomaat, Irlanti ja Norja) on asettanut kansallisen tavoitteen oppimistulosten parantamiseksi. Suurin osa EU:n jäsenvaltioista on tosin antanut yleisiä ohjeita oppilaiden vaikeuksien ratkaisemiseksi kyseisissä aineissa. Luonnontieteitä koskevassa raportissa puolestaan todetaan, ettei yhdessäkään jäsenvaltiossa ole määritetty erityisiä tukitoimia heikosti suoriutuville oppilaille. Viisi maata (Bulgaria, Saksa, Espanja, Ranska ja Puola) on käynnistänyt ohjelmia, joissa paneudutaan heikon koulumenestyksen problematiikkaan yleisellä tasolla. Raporttien johtopäätöksenä on, että vaikka matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmien uudistamisessa on edistytty paljonkin, muutosten toimeen panemisesta vastuussa olevia opettajia ei vieläkään tueta tarpeeksi.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou vaatii Eurooppaa parantamaan oppimistuloksiaan . ”Matematiikka ja luonnontieteet ovat keskeisessä asemassa nykyaikaisissa opetussuunnitelmissa, sillä niiden avulla voidaan sekä vastata työmarkkinoiden tarpeisiin että kehittää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista osallisuutta ja tukea itsensä toteuttamista. Nämä tutkimukset osoittavat, että vaikka edistymistä on saatu aikaan, matkaa on vielä pitkälti”, toteaa Vassiliou ja jatkaa: ”Myös sukupuolten välinen tasapaino on otettava huomioon, ja tyttöjä on kannustettava opiskelemaan luonnontieteitä ja matematiikkaa. On aika lisätä ponnisteluja opettajien tukemiseksi ja autettava lapsia, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä.”

Raporteissa esitetään matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden opetustavoista vertailevat analyysit, joiden pohjalta sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa voidaan käydä keskustelua siitä, miten oppimisen tasoa voitaisiin nostaa.

Huoli heikoista oppimistuloksista sai opetusministerit sopimaan vuonna 2009 EU:n laajuisesta tavoitteesta, jonka mukaan matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa heikosti menestyvien osuus 15-vuotiaista olisi oltava alle 15 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä. Niistä 18 EU-maasta, joiden tiedot ovat vertailukelpoisia, Suomi, Viro ja Alankomaat pärjäsivät parhaiten ja Bulgaria ja Romania huonoiten (katso IP/11/488 )

Jatkuu Taustaa

Matema tiikka

Eri maiden opetusministerit ovat nimenneet matemaattisen osaamisen yhdeksi avaintaidoista, joita osaamisyhteiskunnassa tarvitaan itsensä kehittämisen, aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja työllistyvyyden toteutumiseksi.

Matematiikan opettamiseen ja oppimiseen vaikutta vat monenlaiset tekijät. Kansainvälisten tutkimusten mukaan oppilaiden saavutukset ovat sidoksissa perhetaustaan, opetuksen laatuun sekä koulutusjärjestelmien rakenteeseen ja organisointiin.

Matematiikan opetusta koskevassa raportissa ( ensimmäisessä komission teettämässä) kerrotaan, että useimmissa Euroopan maissa on otettu käyttöön oppimistuloksiin perustuva lähestymistapa, jossa huomio kohdistetaan oppilaiden käytännön taitoihin. Matemaattisen sisällön määrää opetussuunnitelmissa on vähennetty ja ongelmanratkaisua ja soveltavaa matematiikkaa lisätty. Tällainen lähestymistapa vastaa paremmin oppilaiden tarpeita ja tuo selvästi esiin sen, miten matematiikkaa voi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä.

Haasteena on kuitenkin edelleen tarvittavan tuen tarjoaminen opettajille , ja siinä tarvitaan täydennyskoulutusta. Tukea ja ohjausta erilaisten oppilasryhmien opettamiseen on myös lisättävä.

Luonnontieteet

Vain kahdeksalla maalla (Saksa, Espanja, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja) on luonnontieteiden opetuksen edistämistä koskeva kokonaisvaltainen strategia, jossa tarkastellaan opetussuunnitelmia, opetusmenetelmiä ja opettajien täydennyskoulutusta. Useimmilla niistä maista, joilla ei tällaista strategiaa ole, on kuitenkin yksittäisiä ohjelmia ja hankkeita, kuten koulujen välisiä kumppanuuksia ja tiedekeskuksia.

Lisäksi suurimassa osassa Euroopan maita tuetaan ala-asteesta alkaen uusia tapoja opettaa luonnontieteitä, kuten vapaaseen kyselyyn perustuvaa oppimista. Useimmissa maissa myös suositellaan, että oppilaiden kanssa keskustellaan ympäristökysymyksistä ja että heidät tutustutetaan arkielämän luonnontieteellisiin sovelluksiin.

Tämä kaikki on lupaavaa, mutta yhdessäkään Euroopan maassa ei ole määritetty kansallisia toimintatapoja erityisesti luonnontieteellisissä aineissa heikosti pärjäävien oppilaiden tukemiseksi. Oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, annetaan tukea yleisissä puitteissa, ja toimenpiteet ovat samat aineesta riippumatta. Näitä toimenpiteitä ovat eriytetty opetus, yksityisopetus, vertaisryhmäopetus, tutorointi ja tasoryhmäopetus.

Eurydice

T utkimukset ovat Eurydice-verkoston laatimia ja keskittyvät opetussuunnitelmauudistuksiin ja opetus- ja arviointimenetelmiin. Niissä käsitellään tapoja parantaa huonoja oppimistuloksia, motivaation nostamista mm. käytännön sovelluksiin keskittymällä sekä opettajankoulutusta. Kutakin aihepiiriä tarkastellaan ottaen huomioon akateeminen tutkimus, kansainvälisten selvitysten uusimmat tulokset sekä kansallisten toimintatapojen ja ohjelmien syvällinen analyysi.

Eurydice-verkosto tarjoaa tietoja ja analyyseja Euroopan maiden koulutusjärjestelmistä ja -politiikasta. Verkostoon kuuluu 37 kansallista yksikköä, jotka sijaitsevat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman kaikissa 33 osallistujamaassa (EU:n jäsenvaltioissa, Kroatiassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa). Verkostoa koordinoi ja hallinnoi Brysselissä sijaitseva koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, joka laatii verkoston tutkimukset ja tuottaa erilaisia online-resursseja.

Lisätietoja :

Raportit kokonaisuudessaan [englanniksi]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies and Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Tutkimuksen englanninkielinen painettu versio tulee saataville joulukuussa 2011 ja ranskan- ja saksankieliset versiot pian sen jälkeen.

Euro opan komissio: Education and Training

LIITE : Tilastotietoja

Matematiikka:

1. Matematiikassa heikosti menestyvien 15-vuotiaiden prosentuaalinen osuus vuonna 2009

Lähde : OECD, PISA 2009 -tietokanta.

EU:n asettama 15 prosentin tavoite on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

2. Matematiikan opetussuunnitelmiin ja/tai muihin matematiikan opetuksen ohjausasiakirjoihin sisällytetyt taidot ja osaaminen ala- ja yläasteella (ISCED 1 ja 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Kansallisen tason ohjeistus matematiikan heikkojen oppimistulosten parantamiseksi ala- ja yläasteella (ISCED 1 ja 2), 2010/11

Luonnontieteet :

1. Luonnontieteissä heikosti menestyvien 15-vuotiaiden prosentuaalinen osuus vuonna 2009

Lähde : OECD, PISA 2009 -tietokanta

EU:n asettama 15 prosentin tavoite on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

2. Luonnontieteiden opetusta tukevien kansallisten tiedekeskusten tai vastaavien laitosten olemassaolo, 2010/11

3. Oppilaiden tukeminen luonnontieteellisissä aineissa ala- ja yläasteella (ISCED 1 and 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Numerotiedot : Eurydice.

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar