Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kehvad õpitulemused matemaatikas ja loodusteadustes Euroopas endiselt probleem

Brüssel 16. november 2011. Euroopa Komisjoni täna tutvustatud kahe aruande kohaselt peavad poliitikakujundajad rohkem pingutama, et aidata koolidel võidelda kehvade tulemustega matemaatikas ja loodusteadustes. Matemaatikahariduse aruandest ilmneb, et vaid viis Euroopa riiki (Inglismaa, Itaalia, Madalmaad, Iirimaa ja Norra) on seadnud riiklikud eesmärgid tulemuste parandamiseks, kuigi enamikus ELi liikmesriikides kehtivad selles valdkonnas õpilaste raskustega tegelemiseks üldised suunised. Loodusteaduste aruanne näitab, et ühelgi liikmesriigil ei ole riiklikku toetavat tegevuskava kehvade tulemustega õpilaste jaoks, kuigi viis riiki (Bulgaaria, Hispaania, Poola, Prantsusmaa ja Saksamaa) on käivitanud üldised programmid kehvade tulemustega võitlemiseks. Aruannetes jõutakse järeldusele, et kuigi on palju saavutatud matemaatika ja loodusteaduste õppekavade ajakohastamisel, on muudatusi tegevate õpetajate toetamine ikka puudulik.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: Euroopas on vaja parandada haridustulemusi. Nii matemaatikal kui ka loodusteadustel on otsustav tähtsus tänapäeva õppekavades, et tööturu vajaduste täitmise kõrval arendada ka aktiivset kodanikuühiskonda, sotsiaalset kaasatust ja eneseteostust. Kõnealused uuringud näitavad, et kuigi edu on saavutatud, on siiski veel pikk tee ees. Ka on vaja parandada soolist tasakaalu, et julgustada rohkem tütarlapsi huvituma loodusteadustest ja matemaatikast. On aeg suurendada jõupingutusi õpetajakutse toetamiseks ja koolis raskusi kogevate laste aitamiseks.

Mõlemas aruandes esitatakse matemaatika ja loodusteaduste õpetamise meetodite võrdlev analüüs eesmärgiga anda nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil panus standardite parandamist käsitlevasse arutellu.

Mure tulemuste taseme üle ajendas haridusministreid võtma 2009. aastal vastu kogu ELi hõlmava sihttaseme, mille kohaselt oleks matemaatikas, loodusteadustes ja lugemises nõrkade tulemustega õpilaste osatähtsus 15aastaste seas kümnendi lõpuks alla 15 %. Võrreldavate andmetega 18 ELi riigist on parimate tulemustega Soome, Eesti ja Madalmaad ning skaala teise lõppu jäävad Bulgaaria ja Rumeenia (vt IP/11/488 ).

Taust

Matemaatika

Haridusministrid on tõdenud, et matemaatikaoskus on üks põhipädevusi, mida läheb vaja, kui pidada silmas eneseteostust, kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja tööalast konkurentsivõimet.

Matemaatika õpetamise ja õppimise viise mõjutab palju tegureid. Rahvusvahelised uuringud osutavad sellele, et õpilaste saavutused on seotud perekondliku tausta, õpetamise kvaliteedi ja haridussüsteemide struktuuri ja korraldusega.

Matemaatikahariduse aruandes (esimene komisjoni jaoks koostatu) leitakse, et enamik Euroopa riike kasutab tulemustepõhist lähenemist, milles keskendutakse õpilaste praktilistele oskustele. Matemaatika osatähtsus on õppekavades vähenenud, samas on rohkem keskendutud probleemide lahendamisele ja rakendusmatemaatikale. See lähenemisviis vastab paremini õpilaste ja üliõpilaste vajadustele ning näitab selgelt, kuidas rakendada matemaatikat tegelikus elus.

Väljakutseks jääb siiski vajaliku toetuse andmine õpetajatele, mis nõuab pidevat koolitust. Lisaks on vaja tugevdada erinevate õpilasrühmade toetamist ja juhendamist.

Loodusteadused

Vaid kaheksal riigil (Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Madalmaad, Austria, Ühendkuningriik ja Norra) on olemas üldstrateegia loodusteaduste õpetamise edendamiseks, milles käsitletakse õppekavasid, õpetamismeetodeid ja õpetajate täienduskoolitust. Enamik riike, kellel selline strateegia puudub, korraldab individuaalseid programme ja projekte, nagu koolide partnerlused ja teaduskeskused.

Lisaks edendab enamik Euroopa riike loodusteaduste uuenduslikke õpetamisviise, nagu probleemõpe alates algkoolist. Ka soovitab enamik neist kaasata õpilased keskkonnaprobleemide aruteludesse ja näidata loodusteaduste praktilist rakendamist igapäevaelus.

Kuigi see külg on positiivne, ei ole üheski Euroopa riigis spetsiaalseid toetuskavasid loodusteadustes kehvade tulemustega õpilaste jaoks. Selle asemel toetatakse neid õpiraskustega õpilastele suunatud meetmete üldraames õppeainest olenemata. Nende meetmete hulka kuulub eristatud õpetamine, individuaalne koolitus, kaasõpilastelt õppimine, juhendamine ja võimetejärgne rühmitamine.

Eurydice

Uuringud on koostanud Eurydice-teabevõrgustik ning need keskenduvad õppekavade reformidele ning õpetamis- ja hindamismeetoditele. Neis käsitletakse kehvade tulemustega võitlemist ja motivatsiooni suurendamist, keskendudes näiteks praktilistele rakendustele ja õpetajaharidusele. Neis analüüsitakse kõiki teemasid teaduslikke uurimismeetodeid kasutades, viimaste rahvusvaheliste uuringute tulemusi ning vaadatakse põhjalikult läbi riikide strateegiad ja programmid.

Teabevõrk Eurydice Network pakub teavet ja analüüse Euroopa haridussüsteemide ja -poliitika kohta. Kõnealuses võrgustikus on 37 riiklikku üksust 33-st Euroopa Liidu elukestva õppe programmis osalevast riigist (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi). Võrgustiku tööd juhib ja kooskõlastab Euroopa Liidu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus asukohaga Brüsselis, mis pakub mitmesuguseid veebiallikaid.

Lisateave:

Aruannete täielik tekst [ingliskeelne]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies ja Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Paberkandjal ingliskeelsed eksemplarid on kättesaadavad detsembrist 2011, prantsus- ja saksakeelsed veidi hiljem.

Euroopa Komisjon: Education and Training

LISA: Faktid ja arvud

Matemaatika

1. Puuduliku matemaatikaoskusega 15aastaste õpilaste arv (2009)

Allikas: OECD, PISA 2009 andmebaas

Joonisel osutatud 15 % näitab ELi 2020. aastaks saavutatavat sihttaset.

2. Matemaatika õppekavas sisalduvad oskused ja pädevused ja/või muud juhtdokumendid matemaatika kohta, alg- ja põhikool (ISCED 1 and 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3 . Riiklikud juhised kehvade tulemuste parandamiseks matemaatikas,
alg- ja põhikool (ISCED 1 ja 2), 2010/11

Loodusteadused:

1. Loodusteadustes puuduliku oskusega 15aastaste õpilaste arv (2009)

Allikas: OECD, PISA 2009 andmebaas

Joonisel osutatud 15 % näitab ELi 2020. aastaks saavutatavat sihttaset.

2. Loodusteaduste hariduse edendamisega tegelevate teaduskeskuste või sarnaste asutuste olemasolu, 2010/11

3. Loodusteaduslikes ainetes õpilaste toetamine, alg- ja põhikool (ISCED 1 ja 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Allikas: Eurydice.

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar