Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropa se musí více věnovat žákům s nedostatečnými výsledky v matematice a přírodních vědách

V Bruselu dne 16. listopadu 2011 – Evropská komise dnes představila dvě zprávy, ze kterých vyplývá, že tvůrci politik musí více pomáhat školám při řešení problematiky nedostatečných výsledků v matematice a přírodních vědách. Zpráva o výuce matematiky uvádí, že pouze pět evropských zemí (Anglie, Itálie, Nizozemsko, Irsko a Norsko) si stanovilo národní cíle zaměřené na zlepšování výsledků, většina členských států EU poskytuje pouze obecné pokyny, jak řešit potíže žáků v této oblasti. Zpráva o výuce přírodních věd uvádí, že žádný členský stát nemá zvláštní vnitrostátní politiky na podporu žáků s nedostatečnými výsledky, nicméně pět zemí (Bulharsko, Německo, Španělsko, Francie a Polsko) zahájilo obecné programy zaměřené na řešení této problematiky. Zprávy uzavírají, že ačkoli se při aktualizaci osnov matematiky a přírodních věd podařilo mnoho zlepšit, stále se nedostává podpory učitelům odpovědným za provádění změn.

Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, v této souvislosti uvedla: „Evropa musí zlepšit výsledky svého vzdělávacího systému. Jak matematika, tak přírodní vědy hrají klíčovou úlohu v moderních studijních osnovách, protože nejen vycházejí vstříc potřebám trhu práce, ale také rozvíjejí aktivní občanství a přispívají k sociálnímu začlenění a seberealizaci. Tyto studie ukazují, že ačkoli bylo dosaženo pokroku, máme před sebou stále ještě dlouhou cestu. Musíme se rovněž věnovat otázce poměrného zastoupení žen a mužů, aby byl zájem o přírodní vědy a matematiku podporován u většího počtu dívek. Je čas abychom vystupňovali své úsilí věnované podpoře učitelské profese a pomoci dětem, které mají potíže ve škole."

Obě zprávy poskytují srovnávací analýzu přístupů k výuce matematiky a přírodních věd, s cílem přispět k diskusi o tom jak zlepšit standardy, která probíhá na evropské úrovni i v jednotlivých členských státech.

S ohledem na úroveň studijních výsledků přijali k ministři školství v roce 2009 standard EU, který stanovuje, že podíl patnáctiletých s nedostatečnými schopnostmi v oblasti matematiky, přírodních věd a porozumění psanému textu má ke konci desetiletí být nižší než 15 %. Z 18 států EU, jejichž údaje jsou srovnatelné, jsou na tom nejlépe Finsko, Estonsko a Nizozemsko, zatímco Bulharsko a Rumunsko jsou na opačném konci škály (viz IP/11/488 ).

Souvislosti

Matematika

Matematické schopnosti byly ministry školství označeny za jedny z klíčových schopností nezbytných pro seberealizaci, aktivní občanství, sociální začlenění a zaměstnatelnost ve společnosti založené na znalostech.

Způsob, jakým je matematika vyučována a studována, je ovlivňován mnoha faktory. Mezinárodní průzkumy naznačují, že výsledky žáků souvisí s rodinným zázemím, kvalitou výuky a se strukturou a organizací vzdělávacích systémů.

Zpráva o výuce matematiky (první svého druhu zpracovaná pro Komisi) uvádí, že ve většině evropských zemí byl zaveden přístup zaměřený na výsledky, ve kterém se důraz klade na praktické dovednosti žáků. By snížen podíl matematiky v osnovách, a důraz byl položen na řešení problémů a používání matematiky v praxi. Tento přístup je lépe přizpůsoben potřebám studentů a žáků a názorně jim ukazuje, jak mohou matematiku uplatňovat v reálném světě.

Je však dále třeba poskytovat potřebnou podporu učitelům a jejich dalšímu vzdělávání. Kromě toho je třeba zlepšit podporu a metodiku pro vzdělávání různých skupin studentů.

Přírodní vědy

Pouze osm zemí (Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko, Rakousko, Spojené království a Norsko) mají vypracovánu celkovou strategii na podporu výuky přírodních věd zaměřenou na školní osnovy, výukové metody a další vzdělávání učitelů. Země, které nemají tuto strategii, provozují většinou individuální programy a projekty, jako jsou například partnerství škol nebo vědecká střediska.

Kromě toho většina evropských zemí podporuje, počínaje základním školstvím, inovativní způsoby výuky přírodních věd, jako je metoda objevování ( inquiry-based learning ). Většina zemí rovněž doporučuje zapojování studentů do diskuzí o životním prostředí a objasňování praktického používání vědeckých poznatků v běžném životě.

To vše je jistě povzbudivé, ale specifické národní politiky na podporu žáků s nedostatečnými výsledky v přírodovědných předmětech neexistují v žádné evropské zemi. Podpora je místo toho poskytována ve všeobecném rámci podpory žáků s poruchami učení bez ohledu na vyučovaný předmět. Ten zahrnuje diferencovanou výuku, individuální výuku, výuku založenou na vzájemné pomoci žáků, doučování a seskupování žáků podle schopností.

Eurydice

Obě studie byly zpracovány sítí Eurydice a zaměřují se reformu osnov, výukové metody a metody hodnocení. Věnují se problematice nedostatečných výsledků a zvyšování motivace, například zaměřením na praktické aplikace a vzdělávání učitelů. Studie zkoumají každý z těchto aspektů ve světle akademického výzkumu, posledních výsledků mezinárodních průzkumů a pečlivé analýzy národních politik a programů.

Síť Eurydice poskytuje informace a analýzy evropských vzdělávacích systémů a politik. Sestává z 37 národních oddělení ve všech 33 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko). Tuto síť koordinuje a řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EU v Bruselu, která poskytuje celou řadu online materiálů.

Další informace:

Úplné znění zpráv [v angličtině]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies a Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Výtisky studií v angličtině budou k dispozici od prosince 2011, ve francouzštině a němčině krátce poté.

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

PŘÍLOHA: Fakta a čísla

Matematika:

1. Procentní podíl patnáctiletých žáků, kteří mají potíže s matematikou, 2009

Zdroj: OECD, databáze PISA 2009

Linie ve výši 15 % označuje standard EU, kterého má být dosaženo do roku 2020.

2. Matematické dovednosti a schopnosti předepsané osnovami a/nebo dalšími metodickými dokumenty, základní a nižší středoškolské vzdělávání (ISCED 1 a 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Pokyny pro řešení nedostatečných výsledků v matematice v jednotlivých státech,
základní a nižší středoškolské vzdělávání (ISCED 1 a 2), 2010/11

Přírodní vědy:

1. Procentní podíl patnáctiletých žáků, kteří mají potíže v přírodních vědách, 2009

Zdroj: OECD, databáze PISA 2009

Linie ve výši 15 % označuje standard EU, kterého má být dosaženo do roku 2020.

2. Existence národních vědeckých středisek nebo podobných institucí na podporu vzdělávání v přírodních vědách, 2010/11

3. Poskytování podpory studentům v přírodovědných předmětech – základní a nižší středoškolské vzdělávání (ISCED 1 a 2) (2010/11)

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Zdroj údajů: Eurydice.

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar