Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Справянето с ниските резултати по математика и природни науки продължава да e предизвикателство за Европа

Брюксел, 16 ноември 2011 г. – Съгласно двата доклада, представени днес от Европейската комисия, създателите на политики трябва да положат повече усилия, за да помогнат на училищата да се справят с ниските резултати по математика и природни науки. От доклада за образованието по математика става ясно, че само пет европейски държави (Англия, Италия, Нидерландия, Ирландия и Норвегия) са определили национални цели за повишаване равнището на резултатите, въпреки че повечето от държавите-членки на ЕС предоставят общи насоки за справяне с трудностите на учениците в тази област. В доклада за образованието в областта на природните науки се посочва, че нито една държава-членка не разполага със специална национална политика за подпомагане на учениците със слаби умения, въпреки че пет държави (България, Германия, Испания, Франция и Полша) са стартирали програми за справяне с ниските резултати като цяло. В докладите се стига до заключението, че въпреки че е постигнато много за актуализирането на учебната програма по математика и природни науки, на учителите, отговарящи за въвеждането на промените, все още не се оказва нужната подкрепа.

Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: " Европа трябва да подобри образователното си равнище. Математиката и природните науки играят ключова роля в съвременния учебен план, не само що се отнася до необходимостта от задоволяване на потребностите на пазара на труда, но и до необходимостта от развиване на активна гражданска позиция, социално приобщаване и лична реализация. Тези проучвания сочат, че въпреки постигнатия прогрес, все още ни предстои много работа. Необходимо е също така да обърнем внимание на баланса между половете, така че повече момичета да бъдат насърчавани да се занимават с природни науки и математика. Време е да предприемем по-активни действия за подпомагане на преподавателите и оказване на помощ на децата, които срещат трудности в училище."

В двата доклада се прави сравнителен анализ на методите на преподаване на математика и природни науки с цел да се допринесе за дебата на европейско и национално равнище относно подобряването на стандартите.

Загрижеността относно равнището на резултатите накара министрите на образованието да одобрят през 2009 г. целеви показатели за целия ЕС, според които делът на 15-годишните с незадоволителни умения по математика, природни науки и четене трябва да падне под 15 % до края на десетилетието. От 18 държави-членки на ЕС, за които се разполага със съпоставими данни, Финландия, Естония и Нидерландия отбелязват най-добри резултати, докато България и Румъния са с най-слаби резултати (виж IP/11/488 ).

Контекст

Математика

Математическите способности бяха определени от министрите на образованието като една от ключовите способности, необходими за лична реализация, активна гражданска позиция, социално приобщаване и годност за работа в общество, основаващо се на знанията

Редица фактори влияят върху начина, по който се преподава и изучава математика. Според международни проучвания знанията на учениците зависят от семейната среда, качеството на преподаване и структурата и организацията на образователните системи.

В доклада за образованието по математика (първият изготвен за Комисията) се установява, че повечето европейски държави са възприели ориентиран към резултатите подход, при който се набляга върху практическите умения на учениците. Чисто количествено изучаваната по математика материя в учебните програми е намаляла, като все повече се набляга обаче върху решаването на задачи и приложението на математиката . Този подход отговаря по-добре на нуждите на учащите се и ясно демонстрира, как може да се използва математиката в ежедневието.

Въпреки това остава едно предизвикателство, а именно: да бъде оказана необходимата помощ на преподавателите, което изисква да им се осигури продължаващо о бучение. Необходимо е също така да се засили оказването на помощ и предоставянето на насоки във връзка с обучението на различни групи ученици.

Природни науки

Само осем държави (Германия, Испания, Франция, Ирландия, Нидерландия, Австрия, Обединеното кралство и Норвегия) разполагат с общи стратегии за насърчаване на образованието в областта на природните науки, в които се обръща специално внимание на учебните програми, методите на преподаване и допълнителното обучение на преподавателите. Повечето от държавите, които не разполагат с подобна стратегия, прилагат индивидуални програми и проекти, като училищни партньорства и научни центрове.

Освен това повечето европейски държави насърчават иновационните начини на преподаване на природните науки, като обучение чрез проучване още от началното училище. По-голямата част от тях препоръчват също така въвличане на учениците в дискусии по проблеми, свързани с околната среда, както и демонстриране на практическото приложение на науката във всекидневието.

Въпреки че това е обнадеждаващо, нито една европейска държави не е приела специална национална политика за подпомагане на учениците със слаби умения в областта на природните науки. Вместо това, подпомагането се вписва в общата рамка от мерки, предназначени за ученици, които срещат трудности при ученето, независимо от предмета. Те включват диференцирано преподаване, индивидуално обучение, учене с помощта на връстници, наставничество и групиране в зависимост от способностите.

Евридика

Проучванията са изготвени от мрежата „Евридика“ и в тях се обръща специално внимание на реформите в учебните програми, както и на методите за преподаване и оценяване. Те са насочени към справяне с ниските резултати, повишаване на мотивацията (например чрез акцент върху практическите приложения) и подготовката на учителите. Всяка от темите е разгледана в светлината на академичните изследвания, на най-новите резултати от проучвания на международно равнище и на задълбочен преглед на националните политики и програми.

Мрежата „Евридика“ предоставя информация за европейските образователни системи и политики, както и анализи. Тя включва 37 национални структури, разположени в 33-те държави, които участват в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите-членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура, разположена в Брюксел, която предоставя широк набор от онлайн ресурси.

За повече информация:

Пълният текст на докладите [на английски език]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies и Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Печатни копия на проучването на английски език ще са на разположение от декември 2011 г., а на френски и немски език — малко по-късно.

Европейска комисия: Образование и обучение

ПРИЛОЖЕНИЕ: Факти и цифри

Математика:

1. Процентен дял на 15-годишните ученици с ниски резултати по математика, 2009 г.

Източник: ОИСР, данни от PISA за 2009 г.

Линията на 15 % съответства на целевия показател за ЕС, който трябва да бъде реализиран до 2020 г.

2. Умения и способности съгласно учебната програма по математика и/или други документи с насоки по математика, начално и прогимназиално образование (ISCED 1 и 2), 2010/11 г.

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Насоки на национално равнище в отговор на ниските резултати по математика,
начално и прогимназиално образование (ISCED 1 и 2), 2010/11 г.

Природни науки :

1 . Процентен дял на 15-годишните ученици с ниски резултати в областта на природни науки, 2009 г

Източник: ОИСР, данни от PISA за 2009 г.

Линията на 15 % съответства на целевия показател за ЕС, който трябва да бъде реализиран до 2020 г.

2 . Съществуване на национални научни центрове или подобни институции, насърчаващи образованието в областта на природните науки, 2010/11 г.

3. Подпомагане на учениците при изучаването на природни науки — начално и прогимназиално образование (ISCED 1 и 2), 2010/11 г.

Обща рамка и национални програми за всички предмети

Специални инициативи в областта на природните науки

Мерки за подпомагане, набелязани на училищно равнище

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Източник на данни: Евридика.

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar