Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska rättsinstitutet inleder sitt arbete för att främja en europeisk rättskultur

Wien den 17 november 2011 . Viviane Reding, Europeiska kommissionens vice ordförande och EU:s kommissionär för rättvisa, invigningstalade idag vid Europeiska rättsinstitutets första arbetsmöte ( SPEECH/11/764 ). Institutet inleder således sin verksamhet endast ett år efter det att idén om dess inrättande föddes. Det första arbetsmötet ägnas åt att diskutera kommissionens förslag till en gemensam och fakultativ europeisk köplag ( IP/11/1175 ). Institutet, som grundades i juni och har sitt säte i Wien ( IP/11/666 ), har till uppgift att skapa större samstämmighet mellan rättssystemen i EU genom att bidra med praktiska råd till politiska beslutsfattare och myndigheter samt vidareutveckla EU-rätten. Det är fråga om en oberoende organisation utan vinstsyfte som kommer att sammanföra rättstillämpare och akademiker från hela EU. Institutet kommer att bidra avsevärt till arbetet för att uppnå EU:s mer övergripande mål att skapa ett europeiskt område med rättvisa.

”Europeiska rättsinstitutet kommer att spela en viktig roll i arbetet för att bygga en europeisk rättskultur. En större samstämmighet mellan olika rättssystem i EU kommer att öka det ömsesidiga förtroendet och främja EU-medborgarnas tilltro till EU:s rättssystem och därmed också till den europeiska rättsstatsprincipen, som är avgörande för att knyta samman Europeiska unionen” förklarade EU:s kommissionär för rättvisa, Viviane Reding . Hon fortsatte: ”Med denna utveckling kommer det europeiska området med rättvisa att konkretiseras på ett sätt som gör att människor verkligen kan utöva sina rättigheter och dra fördel av de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Institutet kommer också att tillföra ett mervärde för forskningen om hur EU-rätten genomförs i unionen. Avsikten är att institutet ska medverka till projekt som påverkar vardagen för EU-medborgare och rättstillämpare på ett konkret och positivt sätt.

EU-rätten har en djupgående inverkan på det dagliga livet för EU-medborgare, företag och nationella politiska och rättsliga strukturer. Akademisk forskning och juridisk utbildning behövs för att ytterligare utveckla och stärka alla områden inom EU-rätten – oavsett om det rör sig om civilrätt, straffrätt eller förvaltningsrätt.

Institutet ska hjälpa till att analysera de svårigheter som rättstillämparna ställs inför, söka efter möjliga lösningar för att förbättra tillämpningen av EU-rätten och lägga fram förslag om reformer av EU-rätten på alla berörda områden. Institutet är också avsett att fungera som ett utbytes- och diskussionsforum för rättstillämpare och akademiker.

Initiativet att inrätta Europeiska rättsinstitutet togs av kommissionen i dess handlingsplan för att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för Europas medborgare ( IP/10/447 ). En inspirationskälla är American Law Institute , en icke-statlig organisation som spelat en central roll vid utarbetandet av en enhetlig amerikansk handelslagstiftning ( Uniform Commercial Code ) som underlättar försäljning och andra handelstransaktioner mellan USA:s femtio delstater . Europeiska rättsinstitutet beslutade att ägna sitt första arbetsmöte åt diskussioner kring den gemensamma europeiska köplagen, som företag och konsumenter kan välja att tillämpa när de köper och säljer via Internet inom EU.

Bakgr und

Inrättandet av ett europeiskt rättsinstitut var en av punkterna i kommissionens handlingsplan från 2010 för att genomföra Stockholmsprogrammet. Vid ett tal i Florens i april 2010 klargjorde vice ordförande Reding att det var hög tid att inrätta ett sådant organ ( SPEECH/10/154 ). Den 1 juni 2011 hölls institutets första kongress i Paris ( IP/11/666 ), varpå det beslutades att institutet under den inledande fyraårsperioden skulle ha sitt säte i Wien.

E uropeiska rättsinstitutet har till uppgift att

  • utvärdera och stimulera utvecklingen av EU-rätten och av rättspolitik och rättspraxis i EU,

  • komma med förslag om hur EU-rätten kan vidareutvecklas och medlemsstaternas tillämpning av den förbättras ,

  • kartlägga och analysera den rättsliga utvecklingen på områden inom medlemsstaternas behörighet som har betydelse på EU-nivå ,

  • studera EU:s strategier på det folkrättsliga området och främja EU-rättens betydelse internationellt, t.ex. som grund för utarbetandet av internationella instrument eller standardbestämmelser ,

  • bedriva och främja forskning i hela Europa, t.ex. utarbetande, utvärdering och förbättring av gemensamma principer och bestämmelser i de europeiska rättssystemen ,

  • erbjuda ett forum för diskussioner mellan jurister – forskare, dom are, advokater och andra yrkesverksamma på det rättsliga området – från olika rättstraditioner.

Institutets råd får utnämna stipendiater och observatörer, antingen på eget initiativ eller efter ansökan.

Mer information

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor :

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europeiska rättsinstitutet :

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar