Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Na ceste k európskej právnej kultúre: otvorenie Európskeho právneho inštitútu vo Viedni

Viedeň 17 . november 2011 – Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka Európskej únie pre spravodlivosť Viviane Redingová dnes slávnostne otvára prvé pracovné zasadnutie Európskeho právneho inštitútu ( SPEECH/11/764 ) . Tento inštitút, ktorého myšlienkové základy boli položené sotva pred rokom, tak začína svoju činnosť. Predmetom prvého pracovného zasadnutia Európskeho právneho inštitútu je Komisiou predložený návrh nástroja o európskom spoločnom kúpnom práve ( IP/11/1175 ). Úlohou tohto inštitútu, ktorý bol založený v júni a ktorý ma sídlo vo Viedni ( IP/11/666 ), je zlepšiť právnu konzistentnosť v Európe tým, že bude poskytovať praktické rady tvorcom politík a predstaviteľom verejnej správy a predkladať návrhy na ďalšie rozvíjanie celého súboru práva EÚ. Európsky právny inštitút je nezávislou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z právnej praxe a z akademickej pôdy z celej Európy. Založenie tohto inštitútu predstavuje dôležitý príspevok k širšiemu úsiliu EÚ o vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti.

„Úlohou Európskeho právneho inštitútu bude poskytovať pomoc pri budovaní európskej právne kultúry. Väčšia konzistentnosť jednotlivých európskych právnych poriadkov napomôže posilnenie vzájomnej dôvery a zlepší dôveru občanov v európsky právny systém, pričom posilní dôveru v európske zásady právneho štátu, čo sú základné prvky, ktoré spájajú Európsku úniu“, povedala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Tento inštitút bude praktickým a reálnym priemetom európskeho priestoru spravodlivosti, čo umožní občanom využívať ich práva, ako aj výhody, ktoré prináša jednotný trh. Zároveň prinesie pridanú hodnotu aj pre výskum v oblasti implementácie práva EÚ v rámci celej Únie. Inštitút sa bude zapájať do projektov, ktoré budú prinášať konkrétne výsledky s dosahom na každodenný život európskych občanov aj odborníkov z právnej praxe.“

Európske právo má hlboký dosah na každodenný život európskych občanov, podnikov a vnútroštátnych politických a právnych štruktúr. Na ďalší rozvoj a zdokonaľovanie všetkých oblastí európskeho práva – občianskeho, trestného alebo správneho – je potrebné zabezpečiť vedecký výskum a justičné vzdelávanie.

Inštitút bude pomáhať analyzovať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú právnici, hľadať možné riešenia, ktoré by zlepšili vykonávanie práva EÚ, a pripravovať návrhy reforiem právnych predpisov EÚ vo všetkých oblastiach. Pre právnikov, akademikov a iných odborníkov bude tiež miestom na výmenu informácií a diskusie.

Iniciatíva vytvoriť Európsky právny inštitút – podporovaná akčným plánom Komisie na vytvorenie skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a práva pre občanov Európy ( IP/10/447 ) – sa inšpirovala mimovládnou organizáciou s názvom American Law Institute, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytváraní jednotného obchodného zákonníka, ktorým sa uľahčuje nákup, predaj a iné obchodné transakcie v rámci päťdesiatich štátov USA.

Európsky právny inštitút sa rozhodol, že svoje prvé pracovné zasadnutie zameria na problematiku spoločného európskeho kúpneho práva, ktoré si budú môcť podnikatelia a spotrebitelia dobrovoľne zvoliť, aby sa ním riadili ich on-line kúpno-predajné transakcie uskutočňované v rámci EÚ.

Kontext

Vytvorenie Európskeho právneho inštitútu bolo súčasťou akčného plánu Komisie z roku 2010 zameraného na uplatňovanie Štokholmského programu. Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová sa významu založenia tohto inštitútu venovala vo svojom príhovore z apríla 2010, ktorý predniesla v talianskej Florencii ( SPEECH/10/154 ). Ustanovujúci kongres inštitútu sa uskutočnil v Paríži 1. júna 2011 ( IP/11/666 ), a následne získala Viedenská univerzita právo byť hostiteľskou univerzitou tohto inštitútu na prvé štvorročné obdobie.

Úlohou Európskeho právneho inštitútu je:

  • hodnotiť a stimulovať vývoj práva, právnej politiky a praxe EÚ,

  • predkladať návrhy na ďalšie rozvíjanie celého súboru práva EÚ a na posilnenie vykonávania práva EÚ členskými štátmi,

  • identifikovať a analyzovať právny vývoj v oblastiach, ktoré sú v právomoci členských štátov a sú relevantné na úrovni EÚ,

  • študovať prístupy EÚ k medzinárodnému právu a posilňovať úlohu, ktorú by právo EÚ mohlo hrať v globálnom meradle, napr. pri podávaní návrhov medzinárodných nástrojov alebo vzorových pravidiel,

  • uskutočňovať paneurópsky výskum a uľahčovať jeho uplatňovanie v praxi, napr. v oblasti navrhovania, hodnotenia a zdokonaľovania zásad a pravidiel, ktoré sú spoločné pre všetky európske právne systémy,

  • poskytovať miesto na výmenu názorov medzi právnikmi – akademikmi, sudcami, advokátmi a inými odborníkmi z oblasti práva – z rôznych právnych tradícií.

Rada inštitútu môže vymenovať členov a pozorovateľov, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť uchádzačov.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Európsky právny inštitút:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar