Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

W kierunku europejskiej kultury prawnej: Europejski Instytut Prawa rozpoczyna działalność

Wiedeń, 17 listopada 2011 r. – Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości zainaugurowała dzisiaj pierwsze spotkanie robocze Europejskiego Instytutu Prawa ( SPEECH/11/764 ). Choć mija zaledwie rok od pomysłu jego utworzenia, Instytut już funkcjonuje. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie utworzenia fakultatywnych wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży ( IP/11/1175 ). Instytut, który powstał w czerwcu i ma siedzibę w Wiedniu ( IP/11/666 ), ma na celu zwiększenie spójności prawnej w Europie poprzez udzielanie praktycznych porad decydentom politycznym oraz władzom, jak również dalszy rozwój prawa unijnego. Instytut jest niezależną organizacją nienastawioną na zysk, która skupia przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników akademickich z całej Europy. Przyczyni się on do osiągnięcia szerszego celu UE, jakim jest stworzenie europejskiego obszaru prawa i sprawiedliwości.

Europejski Instytut Prawa wniesie wkład w budowanie europejskiej kultury prawnej. Większa spójność między różnymi systemami prawnymi w Europie przyczyni się do zwiększenia wzajemnego zaufania i pewności obywateli UE w odniesieniu do systemu prawnego UE i europejskiego systemu praworządności, który jest spoiwem łączącym Unię Europejską”, powiedziała europejska komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, Viviane Reding. „Dzięki Instytutowi europejska przestrzeń prawa stanie się namacalna i rzeczywista, co umożliwi obywatelom korzystanie z przysługujących im praw i możliwości oferowanych przez jednolity rynek. Wartością dodaną będą tez prowadzone przez tę organizację badania nad wdrożeniem prawa przez państwa członkowskie UE. Instytut będzie zaangażowany w projekty mające konkretne wyniki i duże znaczenie dla codziennego życia obywateli.”

Prawo europejskie wywiera głęboki wpływ na życie codzienne Europejczyków, przedsiębiorstwa oraz krajowe struktury polityczne i prawne. Aby dalej rozwijać i wzmacniać wszystkie obszary prawa europejskiego – niezależnie od tego, czy jest to prawo cywilne, karne czy administracyjne – należy rozpocząć badania naukowe oraz szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Instytut pomoże przeanalizować trudności, jakie napotykają przedstawiciele zawodów prawniczych, jak również znaleźć rozwiązania w celu lepszego stosowania prawa UE oraz opracować propozycje reformy prawodawstwa UE we wszystkich obszarach. Będzie to także forum dyskusji i wymiany myśli dla prawników, pracowników akademickich oraz specjalistów.

Inspiracją dla uruchomienia inicjatywy na rzecz utworzenia Europejskiego Instytutu Prawa – wypromowanej przez Komisję w planie działania dotyczącym utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla obywateli europejskich IP/10/447 ) – jest działalność Amerykańskiego Instytutu Prawa, pozarządowego organu, który odegrał kluczową rolę w opracowaniu jednolitego kodeksu handlowego. Kodeks ten ułatwia dokonywanie sprzedaży oraz innych transakcji handlowych we wszystkich 50 stanach USA. Przedmiotem pierwszego spotkania roboczego Instytutu będzie dyskusja nad wspólnymi europejskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży, z których dobrowolnie mogliby korzystać przedsiębiorcy i konsumenci w UE podczas sprzedaży i dokonywania zakupów przez Internet.

Kontekst

Utworzenie Europejskiego Instytutu Prawa było elementem planu działania Komisji na rok 2010 służącego realizacji programu sztokholmskiego. W kwietniu 2010 r. we Florencji wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding podkreśliła znaczenie utworzenia Instytutu ( SPEECH/10/154 ). W dniu 1 czerwca 2011 r. w Paryżu ( IP/11/666 ) odbył się kongres inauguracyjny, następnie Uniwersytet Wiedeński otrzymał możliwość goszczenia siedziby Instytutu przez pierwsze cztery lata jego działalności.

Europejski Instytut Prawa ma za zadanie:

  • oceniać i pobudzać rozwój prawa UE, strategii w zakresie prawa oraz działań praktycznych;

  • przedkładać wnioski dotyczące dalszego rozwoju dorobku prawnego UE oraz lepszej implementacji prawa UE przez państwa członkowskie;

  • określać i analizować zmiany w zakresie prawa w obszarach podlegających kompetencji państw członkowskich, które są właściwe na szczeblu UE;

  • badać podejście unijne do prawa międzynarodowego oraz wzmacniać rolę, jaką prawo UE może odegrać na arenie międzynarodowej, na przykład w przypadku projektowania instrumentów międzynarodowych lub wzorów przepisów;

  • prowadzić i ułatwiać prowadzenie badań paneuropejskich, takich jak projektowanie, ocena oraz ulepszanie zasad i przepisów, które są wspólne dla europejskich systemów prawnych;

  • tworzyć forum dyskusyjne dla prawników – pracowników akademickich, sędziów, adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych – wywodzących się z różnych tradycji prawnych.

Rada Instytutu może mianować stałych członków lub obserwatorów – z własnej inicjatywy lub rozpatrując wnioski przesłane przez kandydatów.

Więcej informacji

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europejski Instytut Prawa:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar