Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Virzība uz Eiropas juridisko kultūru: Eiropas Tiesību institūts Vīnē uzsāk darbu

Vīnē, 2011. gada 17. novembrī . Šodien Viviāna Redinga, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Eiropas Savienības tieslietu komisāre, atklāja pirmo Eiropas Tiesību institūta darba sanāksmi ( SPEECH/11/764 ) . Tikai gadu pēc tam, kopš pirmo reizi radās ideja izveidot institūtu, šī struktūra jau ir izveidota un darbojas. Tās pirmajā darba sanāksmē tiks apspriests Komisijas priekšlikums par fakultatīviem Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem ( IP/11/1175 ). Institūts ir dibināts jūnijā un tā mītnesvieta ir Vīnē ( IP/11/666 ); institūta mērķis ir uzlabot juridisko konsekvenci Eiropā, sniedzot praktiskus padomus politikas veidotājiem un iestādēm, un turpmāk attīstīt ES tiesības. Tā ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas apvieno praktizējošus juristus un akadēmisko aprindu pārstāvjus no visas Eiropas. Institūts sniegs būtisku pienesumu ES plašākajam mērķim izveidot Eiropas tiesību un tiesiskuma telpu.

"Eiropas Tiesību institūts palīdzēs veidot Eiropas juridisko kultūru. Lielāka saskaņotība starp dažādajām Eiropas tiesību sistēmām palīdzēs uzlabot savstarpējo uzticēšanos un mūsu pilsoņu paļāvību uz ES tiesību sistēmu, stiprinot pārliecību, ka Eiropā tiek ievērots tiesiskuma princips, kas ir Eiropas Savienību vienojošais spēks," sacīja ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga . "Tas padarīs Eiropas tiesiskuma telpu konkrētu un reālu, lai cilvēki varētu īstenot savas tiesības uz izmantot vienotā tirgus priekšrocības. Institūts sniegs arī pievienoto vērtību pētniecībai par to, kā ES tiesības tiek īstenotas visā Savienībā. Tas īstenos projektus, kuriem būs konkrēti rezultāti gan Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvē, gan juristu darbā."

Eiropas tiesībām ir tālejoša ietekme uz Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi, uz uzņēmumiem un uz valstu politiskajām un juridiskajām struktūrām. Akadēmiskā pētniecība un juridiskā apmācība ir nepieciešamas, lai tālāk attīstītu un nostiprinātu visas Eiropas tiesību jomas – gan civiltiesības, gan krimināltiesības vai administratīvās tiesības.

Institūts palīdzēs izvērtēt grūtības, ar kurām saskaras juridisko profesiju pārstāvji, noteikt iespējamos risinājumus, lai palīdzētu uzlabot ES tiesību piemērošanu, un izstrādāt ES tiesību aktu reformu priekšlikumus visās jomās. Tas būs arī ideju apmaiņas un diskusiju forums juristiem, akadēmisko aprindu un juridisko profesiju pārstāvjiem.

Ierosmi izveidot Eiropas Tiesību institūtu, ko Komisija atbalstīja savā rīcības plānā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšanai Eiropas pilsoņiem ( IP/10/447 ), ir iedvesmojis Amerikas Tiesību institūts ( American Law Institute ), kas ir nevalstiska struktūra, kurai bija būtiska loma, izstrādājot Vienoto tirdzniecības kodeksu, kas atvieglo pārdevuma līgumu un citu komercdarījumu slēgšanu visos 50 ASV štatos. Institūts nolēma rīkot pirmo darba sanāksmi, lai apspriestu Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, kurus uzņēmumi un patērētāji varēs izvēlēties piemērot, pārdodot preces un iepērkoties tiešsaistē ES.

Pamatinformācija

Eiropas Tiesību institūta izveidošana bija daļa no Komisijas 2010. gada rīcības plāna Stokholmas programmas īstenošanai. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga par institūta izveides būtiskumu runāja Florencē 2010. gada aprīlī ( SPEECH/10/154 ). Institūta pirmais atklāšanas kongress notika Parīzē 2011. gada 1. jūnijā ( IP/11/666 ), pirms Vīnes Universitāte ieguva tiesības sākotnēji uz četriem gadiem kļūt par institūta mītnesvietu.

Eiropas Tiesību institūta mērķi ir:

  • izvērtēt un stimulēt ES tiesību aktu, tiesību politikas un juridiskās prakses attīstību;

  • sniegt priekšlikumus par turpmāku ES tiesību aktu attīstību un par to, kā uzlabot dalībvalstu veikto ES tiesību aktu īstenošanu;

  • konstatēt un izvērtēt tiesību attīstību tajās jomās, kas ir dalībvalstu kompetencē, taču kuras ir būtiskas ES līmenī;

  • pētīt ES pieeju attiecībā uz starptautiskajām tiesībām un uzlabot lomu, kas ES tiesību aktiem varētu būt pasaules mērogā, piemēram, izstrādājot starptautiskus instrumentus vai paraugnoteikumus;

  • veikt un veicināt pētniecību Eiropas mērogā, piemēram, izstrādājot, izvērtējot un uzlabojot principus un noteikumus, kas ir kopēji Eiropas tiesību sistēmām;

  • nodrošināt diskusiju forumu juristiem – akadēmiķiem, tiesnešiem, advokātiem un citiem praktizējošiem juristiem – kuri pārstāv atšķirīgas juridiskās tradīcijas.

Institūta padome var iecelt biedrus un novērotājus vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc kandidāta pieteikuma saņemšanas.

Plašāka informācija:

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Eiropas Tiesību institūts:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar