Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kuriame Europos teisės kultūrą. Vienoje pradėjo veikti Europos teisės institutas

Viena, 2011 m. lapkričio 17  d. Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding iškilmingai atidarė pirmąjį Europos teisės instituto darbo posėdį ( SPEECH/11/764 ) . Tepraėjus vieniems metams nuo tada, kai kilo mintis sukurti tokį institutą, jis įsteigtas ir jau veikia. Pirmajame instituto darbo posėdyje bus aptartas Komisijos pateiktas neprivalomos bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės pasiūlymas ( IP/11/1175 ). Birželio mėn. įsteigto ir Vienoje įsikūrusio instituto ( IP/11/666 ) tikslas – didinti teisinį nuoseklumą Europoje ir plėtoti ES teisę teikiant praktinius patarimus politikos formuotojams ir institucijoms. Tai nepriklausoma ne pelno organizacija, subursianti visos Europos praktikuojančius teisininkus ir mokslininkus. Šis institutas labai padės siekti platesnio ES tikslo kurti Europos teisės ir teisingumo erdvę.

„Europos teisės institutas padės kurti Europos teisės kultūrą. Atsiradus daugiau nuoseklumo tarp įvairių Europos teisės sistemų, bus lengviau stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir mūsų piliečių pasitikėjimą ES teisės sistema, taip pat pasitikėjimą Europos teisinės valstybės principu, kuris yra esminė Europos Sąjungos egzistavimo sąlyga, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Dėl to Europos teisingumo erdvė taps tikrove. Žmonės galės įgyvendinti savo teises ir pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. Be to, institutas reikšmingai prisidės prie tyrimų, kuriais vertinamas ES teisės įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje. Jis vykdys projektus, kurių praktiniai rezultatai bus svarbūs kasdieniame Europos piliečių ir teisininkų gyvenime.

Europos teisė daro didžiulę įtaką Europos piliečių kasdienybei, įmonėms ir nacionalinėms politikos ir teisės struktūroms. Kad būtų toliau plėtojamos ir stiprinamos visos Europos teisės sritys – civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės – reikia vykdyti mokslinius tyrimus ir mokyti teisininkus.

Institutas padės nagrinėti sunkumus, su kuriais susiduria teisės specialistai, nustatyti galimus sprendimus, leisiančius geriau taikyti ES teisę, ir rengti visų sričių ES teisės aktų atnaujinimo pasiūlymus. Be to, tai bus teisininkų, mokslininkų ir specialistų bendravimo ir diskusijų forumas.

Veiksmų plane dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Europos piliečiams sukūrimo ( IP/10/447 ) Komisijos pasiūlyta iniciatyva įsteigti Europos teisės institutą grindžiama Amerikos teisės instituto pavyzdžiu. Ši nevyriausybinė įstaiga labai prisidėjo kuriant Bendrąjį komercinį kodeksą (angl. „Uniform Commercial Code“), kuris itin naudingas prekiaujant ir atliekant kitus komercinius sandorius visose 50 JAV valstijų. Pirmajame instituto darbo posėdyje nuspręsta aptarti bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, kurią įmonės ir vartotojai galėtų savo valia taikyti prekybai internetu ES.

Pagrindiniai faktai

Sukurti Europos teisės institutą buvo numatyta 2010 m. Komisijos Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane. 2010 m. balandžio mėn. Florencijoje sakytoje kalboje Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding pažymėjo, kad sukurti šį institutą labai svarbu ( SPEECH/10/154 ). Pirmoji konferencija instituto atidarymo proga surengta 2011 m. birželio 1 d. Paryžiuje ( IP/11/666 ), o vėliau teisė tapti instituto būstine pradiniu ketverių metų laikotarpiu suteikta Vienos universitetui.

Europos teisės instituto tikslai:

  • vertinti ir skatinti ES teisės, teisės politikos ir praktikos plėtojimą;

  • teikti pasiūlymus dėl tolesnio ES teisės aktų plėtojimo ir geresnio ES teisės įgyvendinimo valstybėse narėse;

  • sekti ir nagrinėti teisinius pokyčius visai Europos Sąjungai svarbiose valstybių narių kompetencijos srityse;

  • nagrinėti ES poziciją tarptautinės teisės klausimais ir stiprinti ES teisės vaidmenį pasaulyje, pvz., rengiant tarptautinės teisės aktų projektus ar pavyzdines taisykles;

  • vykdyti ir prisidėti prie kitų Europos masto mokslinių tyrimų, pvz., rengti visoms Europos teisės sistemoms bendrų principų ir taisyklių projektus, juos vertinti ir tobulinti;

  • suteikti galimybę diskutuoti įvairių teisės tradicijų teisininkams – mokslininkams, teisėjams, advokatams ir kitiems profesionaliems teisininkams.

Instituto taryba savo iniciatyva arba atsižvelgdama į kandidatų paraiškas gali skirti bendradarbius ir stebėtojus.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europos teisės institutas

http://www.europeanlawinstitute.eu

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar