Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Samm ühise Euroopa õiguskultuuri suunas: Viinis alustab tegevust Euroopa Õigusinstituut

Viin, 17 . november 2011. Täna, kõigest aasta pärast Euroopa Õigusinstituudi idee sündi, avas Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding pidulikult selle esimese töökoosoleku ( SPEECH/11/764 ) . Koosolekul arutatakse komisjoni ettepanekut vabatahtlikult kohaldatava Euroopa ühise müügiõiguse kohta ( IP/11/1175 ). Instituut loodi juunis, asub Viinis ( IP/11/666 ) ja tema ülesanne on anda Euroopa õigusliku järjepidevuse parandamiseks poliitika kujundajatele ja ametiasutustele praktilist nõu ning arendada edasi ELi õigust. Tegu on sõltumatu mittetulundusühendusega, millesse kuuluvad tegevjuristid ja õppejõud kõikjalt Euroopast. Ühtlasi annab instituut olulise panuse ELi laiema eesmärgi saavutamisse, milleks on õigusel ja õiglusel põhineva Euroopa ala loomine.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul aitab Euroopa Õigusinstituut kaasa ühise Euroopa õiguskultuuri kujunemisele. „Mida suurem on Euroopa eri õigussüsteemide sidusus, seda enam kasvab vastastikune usaldus ja kodanike usk ELi õigussüsteemi. See omakorda tugevdab usku õigusriigi põhimõtete järgimisse, mis on kogu Euroopa Liidu alus. Õigusinstituut muudab Euroopa õigusruumi käegakatsutavaks ja reaalseks ning aitab inimestel kasutada oma õigusi ja saada kasu siseturu võimalustest. Ühe lisaväärtusena võimaldab instituut uurida ELi õiguse kohaldamist kõikides liikmesriikides. Tema eesmärk on viia ellu projekte, mis parandaksid konkreetselt Euroopa kodanike ja tegevjuristide igapäevaelu.”

Euroopa õigusel on suur mõju Euroopa kodanike ja ettevõtjate igapäevaelule ning riiklikele poliitilis-õiguslikele struktuuridele. Euroopa õiguse kõigi valdkondade (tsiviil-, kriminaal- või haldusõigus) edasiseks arendamiseks ja kindlustamiseks on vaja akadeemilist uurimistegevust ja juriidilist koolitust.

Instituut aitab analüüsida õigusvaldkonna töötajate kogetavaid raskusi, teha kindlaks võimalikud lahendused ELi õiguse paremaks kohaldamiseks ning töötada välja ELi õigusaktide reformiettepanekud kõikides valdkondades. Instituut on ka juristide, õppejõudude ja spetsialistide kogemuste vahetamise foorum.

Euroopa Õigusinstituudi loomise algatus, mida komisjon toetas oma tegevuskavaga Euroopa kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomiseks ( IP/10/447 ), on eeskujuks võtnud vabaühenduse Ameerika Õigusinstituudi, millel oli oluline osa ühtse äriseadustiku väljatöötamisel. Ühtse äriseadustiku alusel hõlbustatakse müügi- ja muid äritehinguid Ameerika Ühendriikide 50 osariigis. Seepärast on ka Euroopa Õigusinstituut valinud oma esimese töökoosoleku teemaks Euroopa ühise müügiõiguse, mida ettevõtjad ja tarbijaid võivad soovi korral kohaldada interneti kaudu toimuvaks toodete müügiks ja ostuks ELis.

Taust

Euroopa Õigusinstituudi loomine moodustab osa komisjoni 2010. aasta tegevuskavast Stockholmi programmi rakendamiseks. Asepresident Reding rõhutas instituudi loomise tähtsust ka 14. aprillil 2010 Firenzes peetus kõnes ( KÕNE/10/154 ). 1. juunil 2011 toimus Pariisis instituudi asutamisele pühendatud konverents ( IP/11/666 ), kus instituudi võõrustamise õigus otsustati anda selle esimeseks neljaks tegevusaastaks konkursi alusel Viini Ülikoolile.

Euroopa Õigusinstituut:

  • hindab ja ergutab ELi õiguse, õiguspoliitika ja -praktika arendamist;

  • teeb ettepanekuid ELi õigustiku edasiseks arendamiseks ja liikmesriikides ELi õiguse rakendamise tõhustamiseks;

  • määrab kindlaks ja analüüsib seadusandlikku arengut liikmesriikide sellistes pädevusvaldkondades, mis on olulised ELi tasandil;

  • teostab uuringuid ELi käsitluste kohta seoses rahvusvahelise õigusega ning edendab ELi õiguse võimalikku ülemaailmset rolli, nt rahvusvaheliste dokumentide või näidiseeskirjade koostamisel;

  • korraldab ja hõlbustab sellist üleeuroopalist teadustegevust nagu Euroopa õigussüsteemide ühiste põhimõtete ja eeskirjade väljatöötamine, hindamine ja parandamine;

  • pakub eri õigustraditsioonidega juristidele (õppejõud, kohtunikud, advokaadid ning muud õigusvaldkonna spetsialistid) foorumit arutelude korraldamiseks.

Instituudi nõukogu võib omal algatusel või kandidaatide esitatud taotluse alusel määrata liikmeid ja vaatlejaid.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopa Õigusinstituut:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar