Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Προς μια ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα: Έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου στη Βιέννη

Βιέννη , 17 Νοεμβρίου 2011 – Σήμερα, η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίασε την πρώτη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου ( SPEECH/11/764 ). Μόλις ένα χρόνο μετά τη γένεση της ιδέας να ιδρυθεί το Ινστιτούτο, ο φορέας αυτός αρχίζει να λειτουργεί. Στην πρώτη του συνάντηση εργασίας θα συζητηθεί η πρόταση της Επιτροπής για το προαιρετικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ( IP/11/1175 ). Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε τον Ιούνιο με έδρα τη Βιέννη ( IP/11/666 ) και αποβλέπει στη βελτίωση της νομικής συνοχής στην Ευρώπη μέσω της παροχής πρακτικών συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στις αρχές καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου της ΕΕ. Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες του νομικού κλάδου και πανεπιστημιακοί από όλη την Ευρώπη. Το Ινστιτούτο θα συμβάλλει σημαντικά στον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για την οικοδόμηση ευρωπαϊκού χώρου δικαίου και δικαιοσύνης.

«Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου θα συμβάλ λει στην οικοδόμηση ευρωπαϊκής νομικής κουλτούρας. Η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων της Ευρώπης θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς και της εμπιστοσύνης των πολιτών μας στο νομικό σύστημα της ΕΕ και επομένως στο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, που αποτελεί τον συνδετικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ σε θέματα δικαιοσύνης. «Με αυτόν τον τρόπο ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης θα γίνει ένας συγκεκριμένος και πραγματικός χώρος στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς. Το Ινστιτούτο θα συνεισφέρει επίσης προστιθέμενη αξία στην έρευνα για τον τρόπο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Το Ινστιτούτο θα συμμετέχει σε σχέδια που θα έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών και των επαγγελματιών του νομικού κλάδου».

Το ευρωπαϊκό δίκαιο επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών πολιτικών και νομικών δομών στην Ευρώπη. Για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των τομέων του ευρωπαϊκού δικαίου -αστικού, ποινικού ή διοικητικού - απαιτείται ακαδημαϊκή έρευνα και κατάρτιση των δικαστών.

Το Ινστιτούτο θα συμβάλλει στην αναλυτική εξέταση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου, στον εντοπισμό πιθανών λύσεων που θα συντείνουν στη βελτίωση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, καθώς και στη διατύπωση προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλους τους τομείς. Θα αποτελέσει επίσης φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων για δικηγόρους, πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, την οποία προώθησε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την επίτευξη χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης ( IP/10/447 ), εμπνέεται από το αμερικανικό ινστιτούτο δικαίου, ένα μη κυβερνητικό φορέα που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενιαίου εμπορικού κώδικα, ο οποίος διευκολύνει τις πωλήσεις και άλλες εμπορικές συναλλαγές στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο αποφάσισε να διοργανώσει την πρώτη συνάντηση εργασίας του για να συζητήσει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και αγορές στην ΕΕ.

Ιστορικό

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου αποτελούσε μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής το υ 2010 για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Τον Απρίλιο του 2010 στη Φλωρεντία η Αντιπρόεδρος κα Reding εκφώνησε λόγο σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας του ( SPEECH/10/154 ). Την 1 η Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η εναρκτήρια διάσκεψη του Ινστιτούτου ( IP/11/666 ) πριν να χορηγηθεί στο πανεπιστήμιο της Βιέννης το δικαίωμα να φιλοξενεί την έδρα του Ινστιτούτου για αρχική περίοδο τεσσάρων ετών.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου έχει ως στόχους :

  • να αξιολογεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δικαίου, της νομικής πολιτικής και πρακτικής στην ΕΕ,

  • να υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ και για την καλύτερη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη,

  • να επισημαίνει και αναλύει τις νομικές εξελίξεις σε συναφείς τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ,

  • να μελετά τις προσεγγίσεις της ΕΕ όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και να αναβαθμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ παγκοσμίως, παραδείγματος χάρη κατά τη σύνταξη διεθνών νομικών πράξεων ή υποδειγμάτων κανόνων,

  • να πραγματοποιεί και διευκολύνει τη διενέργεια πανευρωπαϊκής έρευνας, όπως λ.χ. η σύνταξη, αξιολόγηση και βελτίωση των αρχών και των κανόνων που είναι κοινά στα ευρωπαϊκά νομικά συστήματα,

  • να δημιουργήσει ένα φόρουμ για νομικούς – πανεπιστημιακούς, δικαστές, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου – προερχόμενους από διαφορετικές νομικές παραδόσεις, για την ανταλλαγή απόψεων και την πραγματοποίηση συζητήσεων.

Το συμβούλιο του Ινστιτούτου μπορεί να ορίζει υποτρόφους και παρατηρητές, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης :

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου :

http://www.europeanlawinstitute.eu

Αρμόδιοι :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar