Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

По пътя към европейска правна култура: Институтът по европейско право започва работа във Виена

Виена, 1 7 ноември 2011 г. : Днес Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на Европейския съюз по въпросите на правосъдието откри първото работно заседание на Института по европейско право ( SPEECH/11/764 ). Само една година след първоначалната идея за създаване на такъв институт той вече съществува и работи. Институтът ще проведе първата си работна среща с цел да обсъди предложението на Комисията за незадължително общо европейско право за продажбите ( IP/11/1175 ). Основан през юни със седалище във Виена ( IP/11/666 ), институтът цели да подобри правната последователност в Европа като предлага практически съвети на създателите на политики и властите, както и да доразвие правото на ЕС. Като независима организация с нестопанска цел, която обединява практикуващите право и научните работници в тази сфера от цяла Европа, институтът ще даде значителен принос към по-общата цел на ЕС да бъде създадена Европейска зона на законност и справедливост.

„Институтът по европейско право ще спомогне за създаването на европейска правна култура. Увеличаването на последователността между различните правни системи в Европа ще помогне за укрепването на взаимното доверие и вярата на гражданите в правната система на ЕС, ще засили доверието във върховенството на закона в Европа, като свързващ елемент, който крепи Европейския съюз,“ заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Чрез него Европейската зона на законност и справедливост ще придобие конкретни и реални измерения, така че хората ще могат да упражняват правата си и да се възползват от възможностите на единния пазар. Институтът ще допринесе с добавена стойност за проучванията относно това как правото на ЕС се прилага в неговите граници. Той ще участва в проекти, които ще имат конкретни резултати за всекидневния живот на европейските граждани и професионалистите в сферата на правото.“

Европейското право има дълбоко отражение върху всекидневието на европейските граждани, предприятията и националните политически и правни структури. За по-нататъшното развитие и укрепване на всички области на европейското право — гражданско, наказателно и административно, са необходими академична изследователска работа и съдебно обучение.

Институтът ще подпомогне анализирането на трудностите, пред които са изправени юристите, ще намира възможни решения за подобряване на прилагането на правото на ЕС, и ще разработва предложения за реформи на законодателството на ЕС във всички области. Той ще бъде също така форум за обмен и дискусии между адвокатите, представителите на академичните среди и специалистите.

Инициативата за създаването на Институт по европейско право, която Комисията насърчи в своя план за действие за постигане на пространство на свобода сигурност и правосъдие за гражданите на Европа ( IP/10/447 ), черпи вдъхновение от Американския правен институт — неправителствен орган, който изигра първостепенна роля за изготвянето на единен търговски кодекс за улесняване на продажбите и другите търговски трансакции във всички 50 щата на САЩ. Институтът реши да организира първото си работно заседание с цел да бъде обсъдено общото европейско право за продажбите, което предприятията и потребителите могат да изберат свободно при своите онлайн покупки и продажби в ЕС.

Контекст

Създаването на Институт по европейско право беше част от плана за действие за 2010 г. на Комисията, с който се изпълнява Програмата от Стокхолм. През април 2010 г. във Флоренция заместник-председателят Рединг говори за това колко е важно създаването му ( SPEECH/10/154 ). На 1 юни 2011 г. в Париж се проведе първият конгрес за откриването на Института ( IP/11/666 ), а след това Виенският университет спечели правото да бъде седалище на Института за първоначален период от четири години.

Целите на Института по европейско право са:

  • да оценява и стимулира изготвянето на законодателството, правната политика и практика на ЕС;

  • да прави предложения за по-нататъшно развитие на законодателния корпус на ЕС и за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС от страна на държавите-членки;

  • да определя и анализира правните промени в областите от компетентност на държавите-членки, които са от значение на равнище на ЕС;

  • да проучва подхода от гледна точка на ЕС по отношение на международното право и да заздрави ролята, която правото на ЕС може да играе в световен мащаб, например при изготвянето на международни инструменти или на примерни правила;

  • да провежда и подпомага европейски научни изследвания като изготвяне, оценка и подобряване на принципите и правилата, които са общи за европейските правни системи;

  • да предостави форум за дискусии между юристи както от академичните среди, така и съдии, адвокати и други специалисти в областта на правото, които са с различни правни традиции.

Съветът на Института може да назначава стипендианти и наблюдатели както по собствена инициатива, така и след подаване на кандидатури.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Институт по европейско право:

http://www.europeanlawinstitute.eu

За контакт :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar