Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-ländernas regeringar enas om rätten till information i brottmål

Bryssel den 16 november 2011 – Medlemsstaternas företrädare har i dag antagit ett utkast till lagstiftning som ska trygga svarandes rätt till information i brottmål oavsett var i EU de befinner sig.

Enligt EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding är dagens överenskommelse en viktig milstolpe när det gäller att garantera att misstänkta får en rättvisare rättegång i brottmål i hela EU. – EU gör avsevärda framsteg med att skapa ett gemensamt område med rättvisa. Denna åtgärd, som syftar till att personer som har anklagats för brott garanteras dessa rättigheter, kommer att bidra till att öka det ömsesidiga förtroendet mellan rättsliga myndigheter i Europa. Jag hoppas att utkastet antas snabbt av parlamentet och rådet, säger Reding.

Europeiska kommissionen lade fram förslaget i juli 2010 (IP/10/989), som en del av kommissionens insatser för människors rätt till en rättvis rättegång i hela EU. Det rör sig om den andra i en rad åtgärder för gemensamma EU-normer i brottmål. I oktober 2010 antog Europaparlamentet och rådet det första förslaget, som gav misstänkta rätt till översättning och tolkning (IP/10/1305). Förslaget till direktiv om rätt till information i brottmål kommer nu att gå till Europaparlamentet för antagande under de kommande veckorna, innan det slutligen antas av ministrarna vid deras möte i rådet.

Enligt den nya lagen måste de som är misstänkta för ett brott informeras om sina rättigheter på ett språk som de förstår. Åtgärden kommer att trygga att alla personer som frihetsberövas i ett EU-land – eller är föremål för en europeisk arresteringsorder skriftligen får ta del av sina rättigheter i samband med brottmål. Kommissionen har sänt medlemsstaterna en förlaga till denna rättighetsinformation (Letter of Rights) som kommer att finnas tillgänglig på de 23 officiella EU-språken. Rätten till information i brottmål tas tillsammans med rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (se IP/10/1305 och MEMO/10/351) upp i en serie åtgärder som gäller rätten till en rättvis rättegång och syftar till att öka förtroendet för EU:s gemensamma ”område med rättvisa”.

Bakgrund

Direktivet kommer att trygga att polis och åklagare ger misstänkta information om deras rättigheter. I samband med frihetsberövande kommer myndigheterna att tillhandahålla denna information skriftligen i form av en rättighetsinformation som avfattats på ett enkelt, vardagligt språk. Rättighetsinformationen kommer att ges frihetsberövade i samtliga fall – oavsett om de frågar efter den eller ej – och kommer vid behov att översättas.

Den kommer att innehålla närmare uppgifter om misstänktas eller åtalades

  • rätt till advokat,

  • rätt att bli underrättade om anklagelsen och, i tillämpliga fall, att få tillgång till ärendeakten,

  • rätt till tolkning och översättning (för personer som inte förstår det språk som ärendet behandlas på),

  • rätt att utan dröjsmål ställas inför en domare om de frihetsberövas.

Rättighetsinformationen kommer att bidra till att felaktiga domar undviks och till att minska antalet överklaganden.

Antalet brottmål i EU ligger på över 8 miljoner per år. För närvarande varierar medborgarnas möjligheter inom EU att få ordentlig information om sina rättigheter om de skulle gripas och åtalas. I en del EU-länder får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra länder lämnar information bara om man själv begär den.

Enligt artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i syfte att underlätta det ömsesidigt erkännandet av rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande karaktär, kan EU anta åtgärder för att stärka rättigheterna för EU-medborgare, i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rätten till en opartisk domstol och till försvar ingår i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I juni 2011 föreslog kommissionen en tredje åtgärd, för att garantera tillgången till advokat och rätten att kontakta anhöriga (IP/11/689). Förslaget diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet.

Mer information

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeiska kommissionen – rättigheter för misstänkta och tilltalade:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, rättvisekommissionär Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar