Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Právo na spravodlivý proces: vlády členských štátov EÚ sa dohodli na práve na informácie v trestnom konaní

Brusel, 16. november 2011 – Zástupcovia členských štátov EÚ sa dnes dohodli na návrhu právneho predpisu, ktorý obvineným osobám zaistí právo na informácie v trestnom konaní kdekoľvek v EÚ.

Dnešná dohoda je významným medzníkom, pokiaľ ide o lepšie zaistenie práva na spravodlivý proces pre podozrivé osoby v trestnom konaní v celej EÚ,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ zodpovedná za oblasť spravodlivosti. EÚ dosahuje výrazný pokrok vo vytváraní jednotného priestoru spravodlivosti. Uvedené opatrenie, ktorého účelom je osobám obvineným zo spáchania trestného činu zabezpečiť takéto práva, prispeje k zvýšeniu vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi v Európe. Teším sa na jeho skoré prijatie Parlamentom a Radou.“

Európska komisia toto opatrenia navrhla v júli 2010 (IP/10/989) v rámci svojho úsilia zaručiť ľuďom právo na spravodlivý proces kdekoľvek v EÚ. Ide o druhý krok zo súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestnoprávnych prípadoch. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie (IP/10/1305), bol Európskym parlamentom a Radou schválený v októbri 2010. Pred jej konečným prijatím na zasadnutí ministrov v Rade bude navrhovaná smernica o práve na informácie v trestnom konaní teraz postúpená Európskemu parlamentu na prijatie v priebehu najbližších týždňov.

Podozriví z trestného činu budú podľa nového právneho predpisu musieť byť informovaní o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Opatrením sa zabezpečí, že krajiny EÚ poskytnú každej zatknutej osobe alebo osobe, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, tzv. listinu práv, v ktorej budú uvedené ich základné práva v trestnom konaní. Komisia sprostredkovala členským štátom vzorovú listinu, ktorá sa preloží do 23 jazykov EÚ. Spolu s právom na preklad a tlmočenie (pozri IP/10/1305 a MEMO/10/351) je právo na informácie v trestnom konaní súčasťou série opatrení zaručujúcich spravodlivý proces, ktorých cieľom je posilniť dôveru v jednotnú oblasť spravodlivosti EÚ.

Súvislosti

Smernica zabezpečí, aby boli podozrivé osoby políciou a prokuratúrou informované o svojich právach. Po zatknutí orgány dotyčnú osobu písomne informujú o jej právach prostredníctvom tzv. listiny práv, ktorá bude napísaná jednoduchým, každodenným jazykom. Listina sa podozrivým odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jej preklad.

Listina práv bude obsahovať praktické podrobnosti o právach obvinenej osoby, a to:

  • o práve na právneho zástupcu,

  • o práve byť informovaný o obvineniach a o práve na prípadný prístup k procesnému spisu,

  • o práve na tlmočenie a preklad pre tých, ktorí nerozumejú jazyku, v ktorom prebieha konanie,

  • a o práve byť po zatknutí bez meškania postavený pred súd.

Listina práv pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní.

Každý rok v EÚ prebieha viac ako 8 miliónov trestných konaní. V súčasnosti majú občania v EÚ rozdielne možnosti byť riadne informovaní o svojich právach, v prípade, že dôjde k ich zatknutiu alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie dokonca len na požiadanie.

Na základe článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s ohľadom na uľahčenie vzájomného uznávania justičných rozhodnutí a zlepšenie policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach cezhraničného charakteru môže EÚ v súlade s Chartou základných práv prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných (IP/11/689). Predmetný návrh v súčasnosti skúma Parlament a Rada.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar