Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Dreptul la un proces echitabil: guvernele statelor membre ale UE convin asupra dreptului la informare în cadrul procedurilor penale

Bruxelles, 16 noiembrie 2011 – reprezentanții statelor membre ale UE au convenit astăzi asupra unui proiect de act normativ prin care se va asigura învinuiților dreptul la informare în cadrul procedurilor penale pe tot teritoriul UE.

Acordul de astăzi este un pas important prin care se asigură că suspecții beneficiază de drepturi mai echitabile în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. UE realizează progrese substanțiale în instituirea unui spațiu unic de justiție. Această măsură, menită să asigure că celor acuzați de comiterea unor infracțiuni le sunt garantate aceste drepturi, va contribui la sporirea încrederii reciproce între autoritățile judiciare din Europa. Aștept cu interes adoptarea rapidă a acesteia de către Parlament și Consiliu.”

Comisia Europeană a propus această măsură în iulie 2010 (IP/10/989), ca parte a eforturilor sale de a asigura cetățenilor dreptul la un proces echitabil peste tot în UE. Aceasta este a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde UE comune în cazurile penale. În octombrie 2010, Parlamentului European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit suspecților dreptul la servicii de traducere și interpretare, (IP/10/1305). Propunerea de directivă privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale va fi transmisă spre adoptare Parlamentului European în următoarele săptămâni, înainte de adoptarea finală de către miniștri în cadrul Consiliului.

În conformitate cu noul act normativ, persoanele suspectate de săvârșirea unei infracțiuni vor trebui să fie informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înțeleg. Măsura va garanta faptul că orice persoană arestată - sau care face obiectul unui mandat european de arestare – va primi din partea statelor membre ale UE o comunicare scrisă a drepturilor sale, în care să se enumere toate drepturile fundamentale garantate în cadrul procedurilor penale. Comisia a furnizat statelor membre un model de comunicare care va fi tradus în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE. În completarea dreptului la traducere și interpretare (a se vedea IP/10/1305 și MEMO/10/351), dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de măsuri privind dreptul la un proces echitabil care vizează consolidarea încrederii în spațiul unic de justiție al UE.

Context

Directiva va garanta că poliția și procurorii oferă persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile lor. După arestare, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, în cadrul comunicării scrise a drepturilor, întocmită într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi furnizată întotdeauna, după arestare, persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, împreună cu o traducere, dacă este necesar.

Comunicarea în scris a drepturilor va cuprinde detalii practice cu privire la drepturile persoanelor acuzate:

  • dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat;

  • dreptul de a fi informate cu privire la capetele acuzării și, dacă este cazul, de a avea acces la dosarul cauzei;

  • dreptul la servicii de interpretare și traducere pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile;

  • dreptul persoanei de a fi adusă cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare.

Comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea căilor de atac introduse.

În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în UE. În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți, variază pe teritoriul UE. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În temeiul articolului 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în scopul de a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și de a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu caracter transfrontalier, UE poate adopta măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Respectarea dreptului la un proces echitabil și la apărare este prevăzută la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de garantare a accesului la un avocat și a dreptului de a comunica cu rudele (IP/11/689). În prezent propunerea este în discuție în cadrul Parlamentului și al Consiliului.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Comisia Europeană – drepturilor persoanelor suspectate și învinuite:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Pagina web a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar al UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar