Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Recht op een eerlijk proces: EU-lidstaten stemmen in met recht op informatie in strafprocedures

Brussel, 16 november 2011 – Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten hebben vandaag een wetgevingssvoorstel goedgekeurd dat het recht van verdachten op informatie in strafprocedures garandeert, ongeacht hun verblijfplaats in de EU.

"De vandaag bereikte overeenstemming is een belangrijke mijlpaal in het streven naar een eerlijker proces voor verdachten in strafprocedures in de hele EU", aldus de EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. "De EU maakt aanzienlijke vorderingen met de totstandbrenging van één Europese rechtsruimte. Deze maatregel, die ervoor moet zorgen dat iemand die van een misdaad wordt beschuldigd van een eerlijk proces verzekerd is, zal bijdragen tot een groter wederzijds vertrouwen tussen de rechterlijke autoriteiten in Europa. Ik hoop op een snelle goedkeuring door het Parlement en de Raad."

De Europese Commissie stelde de maatregel in juli 2010 (IP/10/989) voor als onderdeel van haar streven te garanderen dat iedereen in de EU recht op een eerlijk proces heeft. Het gaat om een tweede stap in een reeks maatregelen voor de vaststelling van gemeenschappelijke EU-normen voor strafprocedures. In oktober 2010 keurden het Europees Parlement en de Raad het eerste voorstel goed, dat verdachten het recht op tolk- en vertaaldiensten gaf (IP/10/1305). Het voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures zal nu naar het Europees Parlement gaan om daar in de komende weken te worden goedgekeurd, alvorens de ministers het in het kader van de Raad definitief zullen goedkeuren.

Krachtens de nieuwe wetgeving zullen verdachten van een strafbaar feit op hun rechten moeten worden gewezen in een taal die zij begrijpen. De maatregel zal waarborgen dat EU-landen arrestanten ­– of personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel loopt – een verklaring van rechten zullen geven waarin de grondrechten staan vermeld die zij in een strafprocedure genieten. De Commissie heeft voor de lidstaten een modelbrief opgesteld, die in alle 23 EU-talen zal worden vertaald. Het recht op informatie in strafprocedures maakt, evenals het recht op tolk- en vertaaldiensten (zie: IP/10/1305 en MEMO/10/351), deel uit van een reeks maatregelen inzake een eerlijk proces, die het vertrouwen in een echte Europese rechtsruimte moeten stimuleren.

Achtergrond

De richtlijn zal ervoor zorgen dat politie en opsporingsambtenaren aan verdachten informatie over hun rechten verstrekken. Wordt iemand gearresteerd, dan zullen de autoriteiten hem deze informatie schriftelijk meedelen in een verklaring van rechten die in eenvoudige, alledaagse taal is gesteld. Bij arrestatie moet de verdachte deze verklaring altijd worden voorgelegd, of hij er nu om vraagt of niet. Zo nodig ontvangt hij de informatie in vertaling.

De verklaring van rechten bevat praktische gegevens over het recht van de verdachte op:

  • een advocaat;

  • informatie over de tenlastelegging en, indien nodig, op toegang tot het procesdossier;

  • vertaal- en tolkdiensten, indien hij de procestaal niet verstaat;

  • spoedige voorgeleiding bij een rechter na aanhouding.

De verklaring van rechten moet gerechtelijke dwalingen helpen voorkomen en het aantal beroepszaken beperken.

In de EU worden jaarlijks 8 miljoen strafprocedures gevoerd. Op dit moment verschilt in de EU de mogelijkheid dat burgers bij arrestatie en strafrechtelijke vervolging naar behoren over hun rechten worden geïnformeerd van land tot land. In bepaalde lidstaten worden verdachten alleen mondeling geïnformeerd over hun procedurele rechten en in andere lidstaten wordt de schriftelijke informatie alleen op verzoek verstrekt.

Krachtens artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en om de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen te bevorderen en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie te versterken, kan de EU maatregelen nemen om de rechten van EU-burgers te versterken, in overeenstemming met het EU-Handvest van de grondrechten.

Het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging zijn verankerd in de artikelen 47 en 48 van het EU-Handvest van de grondrechten en in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

In juni 2011 heeft de Commissie een derde maatregel voorgesteld om toegang tot een advocaat en communicatie met familieleden te verzekeren (IP/11/689). Dit voorstel ligt momenteel bij het Parlement en de Raad.

Voor meer informatie

Algemene nieuwssite van directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europese Commissie – rechten van verdachten en beklaagden:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar