Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valstu valdības vienojas par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā

Brisele, 2011. gada 16. novembris. ES dalībvalstu pārstāvji šodien vienojās par likumprojektu, kas nodrošinās apsūdzēto personu tiesības uz informāciju kriminālprocesā neatkarīgi no viņu atrašanās vietas Eiropas Savienībā.

„Šodienas vienošanās ir svarīgs pagrieziena punkts, lai aizdomās turētajām personām nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā visā ES,” teica ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. „ES ir panākusi ievērojamu progresu vienotas tiesiskuma telpas izveidē. Šis pasākums, kas paredzēts, lai personām, kuras apsūdzētas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, nodrošinātu minētās tiesības, ļaus palielināt savstarpējo uzticību starp tiesu iestādēm Eiropā. ES ceru, ka Parlaments un Padome nevilcinoties pieņems šo likumprojektu.”

Eiropas Komisija ierosināja šo pasākumu 2010. gada jūlijā (IP/10/989) kā daļu no saviem centieniem, lai iedzīvotājiem nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu visā ES. Šis ir otrais solis virknē pasākumu, lai noteiktu vienotus ES standartus krimināllietās. Eiropas Parlaments un Padome 2010. gada oktobrī apstiprināja pirmo priekšlikumu, kas aizdomās turētajām personām deva tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu (IP/10/1305). Pirms galīgās apstiprināšanas ministru sanāksmē Padomē ierosinātā direktīva par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā tuvākajās nedēļās tiks nodota pieņemšanai Eiropas Parlamentā.

Saskaņā ar jauno tiesību aktu personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, būs jāinformē par viņu tiesībām valodā, ko tie saprot. Tiesību akts nodrošinās, ka ES valstis katrai aizturētai personai (vai personai, uz kuru attiecas Eiropas apcietināšanas orderis) izsniegs paziņojumu par tiesībām, kurā uzskaitītas viņu pamattiesības kriminālprocesa laikā. Komisija ir sagatavojusi dalībvalstīm paziņojuma par tiesībām paraugu, ko tulkos 23 ES valodās. Kopā ar tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu (sk. IP/10/1305 un MEMO/10/351) tiesības uz informāciju kriminālprocesā ir daļa no taisnīgas tiesas nodrošināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt uzticību ES vienotajai tiesiskuma telpai.

Pamatinformācija

Direktīva nodrošinās, ka policija un prokurori sniedz aizdomās turētajām personām informāciju par viņu tiesībām. Tūlīt pēc aizturēšanas iestādes šo informāciju rakstveidā sniegs paziņojumā par tiesībām, kas sagatavots vienkāršā ikdienas valodā. Šis paziņojums vienmēr tiks sniegts aizdomās turētajai personai neatkarīgi no tā, vai viņa to pieprasa, un vajadzības gadījumā tiks tulkots.

Paziņojumā par tiesībām būs iekļauta praktiska informācija par apsūdzētās personas tiesībām:

  • uz advokātu,

  • tikt informētai par izvirzīto apsūdzību un attiecīgā gadījumā saņemt piekļuvi lietas materiāliem,

  • uz mutisko un rakstisko tulkojumu, ja šī persona nesaprot procesa valodu,

  • tikt nogādātai tiesas priekšā pēc aizturēšanas.

Paziņojums par tiesībām palīdzēs izvairīties no tiesas kļūdām un samazinās pārsūdzību skaitu.

ES katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Šobrīd ES ir atšķirīgas iespējas, ka gadījumā, ja pilsoņi tiek aizturēti un viņiem draud apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu, tie tiks pienācīgi informēti par viņu tiesībām. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētās personas saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstiskā informācija ir tehniska, sarežģīta, un to sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 2. punktu un, lai atvieglotu tiesu nolēmumu savstarpējo atzīšanu un uzlabotu policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu raksturs, ES var pieņemt pasākumus, lai atbilstoši ES Pamattiesību hartai stiprinātu ES pilsoņu tiesības.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Komisija 2011. gada jūnijā iesniedza trešo pasākumu, lai garantētu piekļuvi advokātam un nodrošinātu saziņu ar radiniekiem (IP/11/689). Šo priekšlikumu patlaban apspriež Parlaments un Padome.

Plašāka informācija:

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas – aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar