Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. ES šalių vyriausybės susitarė dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese

Briuselis, 2011 m. lapkričio 16 d. Šiandien ES valstybių narių atstovai suderino teisės akto, kuriuo kaltinamiesiems visoje ES suteikiama teisė į informaciją baudžiamajame procese, projektą.

„Šiandien pasiektas susitarimas – svarbus žingsnis siekiant užtikrinti įtariamųjų teisę į teisingesnį baudžiamąjį procesą visoje ES, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – ES jau daug nuveikta kuriant bendrą teisingumo erdvę. Šis teisės aktas, kuriuo įtariamiesiems padarius nusikaltimą užtikrinamos šios teisės, padės stiprinti Europos teisėsaugos institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Tikiuosi, kad jis bus nedelsiant priimtas Parlamente ir Taryboje.“

Šį teisės aktą Europos Komisija pasiūlė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/989). Tai viena iš jos iniciatyvų, skirtų užtikrinti žmonių teisę į teisingą bylos nagrinėjimą visoje ES. Šis teisės aktas – antroji iš daugelio priemonių, kuriomis nustatomi bendri ES baudžiamųjų bylų reikalavimai. 2010 m. spalio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė pirmajam pasiūlymui, kuriuo įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu (IP/10/1305). Per ateinančias savaites direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese pasiūlymas bus pateiktas svarstyti Europos Parlamentui, po to jį turės priimti Taryboje posėdžiausiantys ministrai.

Pagal naująjį įstatymą baudžiamosios veikos padarymu įtariami asmenys turės būti informuojami apie savo teises jiems suprantama kalba. Šiuo teisės aktu bus užtikrinta, kad visiems ES šalyse sulaikytiems asmenims arba asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, būtų įteikiamas pranešimas apie teises, kuriame nurodytos pagrindinės jų teisės baudžiamajame procese. Komisija valstybėms narėms pateikė pavyzdinį pranešimą, kuris bus išverstas į visas 23 ES kalbas. Kaip ir teisė į vertimą raštu ir žodžiu (žr. IP/10/1305 ir MEMO/10/351), teisė į informaciją baudžiamajame procese yra viena iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, kuriomis stiprinamas pasitikėjimas bendra ES teisingumo erdve.

Pagrindiniai faktai

Direktyva bus užtikrinta, kad policijos pareigūnai ir prokurorai suteiktų įtariamiesiems informaciją apie jų teises. Sulaikomam asmeniui ši informacija bus pateikiama raštu, įteikiant pranešimą apie teises, surašytą paprasta kasdiene kalba. Sulaikomiems įtariamiesiems ši informacija bus suteikiama visada, nesvarbu ar jie jos prašė, ir prireikus išverčiama.

Pranešime apie teises išdėstoma praktinė informacija apie šias kaltinamojo teises:

  • teisę turėti gynėją;

  • teisę gauti informaciją apie kaltinimus ir, tam tikrais atvejais, teisę susipažinti su bylos medžiaga;

  • teisę į vertimą raštu ir žodžiu, jei kaltinamasis nesupranta proceso kalbos;

  • teisę į tai, kad teismo procesas būtų pradėtas nedelsiant po sulaikymo.

Pranešimas apie teises padės išvengti teismo klaidų ir sumažinti skundų skaičių.

Kasmet ES išnagrinėjama per 8 milijonus baudžiamųjų bylų. Šiuo metu tikimybė, kad sulaikomas pilietis, įtariamas padaręs nusikaltimą, bus tinkamai informuotas apie savo teises, įvairiose ES vietose nevienoda. Kai kuriose valstybėse narėse informacija apie procesines teises įtariamiesiems suteikiama tik žodžiu, o kai kuriose rašytinė informacija pateikiama tik to paprašius.

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalimi ir siekdama paskatinti teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą ir gerinti policijos bei teismų bendradarbiavimą tarptautinio pobūdžio baudžiamosiose bylose, ES gali imtis priemonių ES piliečių teisėms stiprinti, kaip numatyta ES pagrindinių teisių chartijoje.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje.

2011 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė trečiąją priemonę, kuria būtų užtikrinta teisė turėti gynėją ir susisiekti su giminaičiais (IP/11/689). Pasiūlymas šiuo metu svarstomas Parlamente ir Taryboje.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisija. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės ir Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar