Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU-maiden hallitukset sopimukseen tiedon­saannista rikosoikeudenkäynnin yhteydessä

Bryssel 16. marraskuuta 2011 – EU-maiden hallitusten edustajat ovat tänään päässeet sopimukseen lainsäädäntöehdotuksesta, joka varmistaa rikoksesta syytetyn oikeuden saada oikeudenkäyntiään koskevaa tietoa kaikkialla EU:ssa.

Tänään hyväksytty ehdotus parantaa ratkaisevasti rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeudenkäyntioikeuksia, sanoi EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. EU on viime aikoina edistynyt merkittävästi yhtenäisen oikeusalueen luomisessa. Rikoksesta syytetyn oikeuksien takaaminen lisää oikeusalan toimijoiden keskinäistä luottamusta EU:ssa. Toivon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen pikimmiten.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä heinäkuussa 2010 (IP/10/989) osana laajempaa hanketta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi koko EU:ssa. Se on toinen useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on luoda EU:n yhteisiä normeja rikosoikeudenkäyntejä varten. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät lokakuussa 2010 ensimmäisen toimenpiteen (ks. IP/10/1305 ja MEMO/10/351), joka koskee syytettyjen oikeutta käännöksiin ja tulkkaukseen. Tiedonsaantioikeutta koskevaa ehdotusta käsitellään lähiviikkoina Euroopan parlamentissa. Sen jälkeen kun parlamentti on hyväksynyt ehdotuksen, se lähetetään neuvostoon, jossa lopullisen hyväksynnän antavat jäsenmaiden ministerit.

Uuden direktiiviehdotuksen mukaan rikoksesta epäillylle olisi kerrottava hänen oikeuksistaan kielellä, jota hän ymmärtää. Näin varmistetaan, että kaikille pidätetyille tai henkilöille, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, annetaan kirjallinen ilmoitus heidän oikeuksistaan rikosoikeudellisessa menettelyssä. Komissio on laatinut jäsenmaita varten ilmoitusmallin, joka käännetään EU:n kaikille 23 viralliselle kielelle.

Taustaa

Uuden direktiivin ansiosta voidaan varmistaa, että poliisi ja syyttäjä antavat epäillylle tietoja hänen oikeuksistaan selkeällä kielellä laaditussa ilmoituksessa. Ilmoitus on annettava pidätetylle pidätyksen yhteydessä riippumatta siitä, pyytääkö hän sitä. Tarvittaessa pidätetyn on saatava ilmoitus omalle kielelleen käännettynä.

Oikeuksia koskevassa ilmoituksessa annetaan käytännön ohjeita syytetyn oikeudesta

  • käyttää asianajajaa

  • saada tietää, mistä häntä syytetään, ja tarvittaessa saada tutustua asiakirja-aineistoon

  • saada tulkkaus- ja käännösapua, jos hän ei ymmärrä oikeudenkäyntikieltä

  • saada asiansa käsitellyksi oikeudessa viipymättä pidätyksen jälkeen.

    Oikeuksia koskeva ilmoitus auttaa välttämään oikeudellisia virheitä ja vähentämään niistä johtuvia muutoksenhakuja.

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntiä. Rikoksesta epäiltynä pidätetyn henkilön mahdollisuudet saada tietoja oikeuksistaan vaihtelevat nykyään EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Joissakin EU-maissa epäilty saa tietoa oikeuksistaan vain suullisesti, toisissa taas kirjallinen ilmoitus annetaan vain pyynnöstä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti EU voi säätää kansalaistensa oikeuksia vahvistavista toimenpiteistä, joilla helpotetaan tuomioistuinten tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja parannetaan rikosoikeudellista ja poliisiyhteistyötä rajatylittävissä rikosasioissa.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja puolustukseen vahvistetaan perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Komissio esitti kesäkuussa 2011 kolmannen toimenpide-ehdotuksen, joka koskee rikoksesta epäillyn oikeutta käyttää asianajajaa ja ilmoittaa pidätyksestä läheisilleen (IP/11/689). Tämä ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä.

Lisätietoa

Oikeusasioiden pääosaston uutissivu

Epäillyn ja syytetyn oikeuksia koskevat komission sivut

Oikeuskomissaari Viviane Redingin kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar