Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele: ELi valitsused jõudsid kokkuleppele kriminaalmenetluse käigus teabe saamise õiguse küsimuses

Brüssel, 16. november 2011: ELi liikmesriikide esindajad jõudsid täna kokkuleppele seaduseelnõu osas, millega tagatakse kahtlusaluse õigus saada kriminaalmenetluses teavet, sõltumata tema asukohast ELi piires.

„Tänane kokkulepe on oluline samm, mis aitab tagada kahtlusalustele õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele kriminaalmenetluses kogu ELis,” sõnas ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „EL teeb ühtse õigusruumi loomisel suuri edusamme. See meede, mille eesmärk on tagada kuriteos süüdistatavatele eespool nimetatud õigus, suurendab usaldust kohtuasutuste vahel Euroopas. Loodan, et parlament ja nõukogu võtavad selle eelnõu kiiresti vastu.”

Ettepaneku sellise meetme võtmiseks tegi Euroopa Komisjon juulis 2010 (IP/10/989) kogu ELis õiglase kohtuliku arutamise tagamiseks tehtava töö käigus. See kujutab endast teist sammu ELis kriminaalmenetlust käsitlevate ühtsete nõuete kehtestamise teel. Esimese meetme, millega anti kahtlusalusele õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele (IP/10/1305), kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks oktoobris 2010. Tänane direktiivi ettepanek kriminaalmenetluse käigus teabe saamise õiguse kohta saadetakse edasi Euroopa Parlamenti, kes peaks selle heaks kiitma lähinädalatel, enne kui ministrid selle nõukogus lõplikult vastu võtavad.

Uue seaduse kohaselt tuleb kuriteos kahtlustatavale talle mõistetavas keeles selgeks teha tema õigused. Meetmega tagatakse, et ELi riigid annavad igale kinnipeetule või isikule, kelle suhtes on välja antud Euroopa vahistamismäärus, õiguste loetelu, kus on kirjas kõik tema põhiõigused kriminaalmenetluses. Komisjon on esitanud liikmesriikidele loetelu näidise, mis tõlgitakse kõigisse ELi 23 keelde. Koos õigusega suulisele ja kirjalikule tõlkele (vt IP/10/1305 ja MEMO/10/351) moodustab õigus teabele kriminaalmenetluses osa õiglase kohtuliku arutamise alastest meetmetest, mille eesmärk on tugevdada usaldust ELi ühtses õigusruumis.

Taust

Direktiiviga tagatakse, et politseinikud ja prokurörid annavad kahtlusalusele teavet tema õiguste kohta. Kinnipeetud isikule antakse kirjalik õiguste loetelu, mis on koostatud lihtsas igapäevases keeles. Loetelu saab iga kinnipeetud kahtlusalune sõltumata sellest, kas ta on seda nõudnud või mitte. Vajaduse korral loetelu tõlgitakse.

Õiguste loetelu sisaldab praktilisi üksikasju kahtlusaluse õigustest:

  • õigus advokaadile;

  • õigus saada teavet süüdistuse kohta ja vajaduse korral õigus tutvuda toimikuga;

  • õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele, kui isik ei mõista menetluse keelt;

  • õigus kohtulikule arutamisele kohe pärast kinnipidamist.

Õiguste loetelu aitab vältida kohtuvigu ja vähendada edasikaebuste arvu.

ELis toimub igal aastal 8 miljonit kriminaalmenetlust. Praegu on ELi kodanikel kinnipidamise ja kuriteosüüdistuse esitamise korral eri paikades erinevad võimalused saada nõuetekohaselt teavet oma õiguste kohta. Ühtedes liikmesriikides antakse süüdistatavale teavet menetlusõiguste kohta vaid suusõnaliselt, teistes antakse teavet kirjalikus vormis üksnes nõudmise korral.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 alusel ja selleks, et edendada kohtulahendite ja -otsuste vastastikust tunnustamist ning tõhustada piiriüleste kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalast koostööd, võib EL kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga võtta meetmeid ELi kodanike õiguste tugevdamiseks.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitseõigus on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6.

Juunis 2011 tegi komisjon kolmanda ettepaneku sellise meetme võtmiseks, millega tagatakse õigus kasutada advokaadi abi ja suhelda perekonnaga (IP/11/689). Praegu on ettepanek parlamendis ja nõukogus arutlusel.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjon – kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar