Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Δικαιώματα για διεξαγωγή δίκαιης δίκης: οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφωνούν επί του δικαιώματος ενημέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2011 – Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα επί σχεδίου νομοθετικής πράξης που θα εγγυάται το δικαίωμα ενημέρωσης των εναγομένων κατά τις ποινικές διαδικασίες οπουδήποτε και αν ευρίσκονται στην ΕΕ.

"Η σημερινή συμφωνία συνιστά σημαντικό ορόσημο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπόπτων για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης σε ποινικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ", δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. "Η ΕΕ πραγματοποιεί ουσιαστική πρόοδο ως προς τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου δικαιοσύνης. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων σε όλους όσους κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα, θα συμβάλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη, και προσβλέπω στην ταχεία θέσπισή του από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το εν λόγω μέτρο τον Ιούλιο 2010 (IP/10/989) στο πλαίσιο των προσπαθειών της να διασφαλιστεί για τους πολίτες το δικαίωμα για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για το δεύτερο βήμα σε μια σειρά μέτρων για τη θέσπιση κοινών κανόνων της ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρώτη πρόταση, με την οποία δινόταν στους υπόπτους το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνεία, (IP/10/1305) τον Οκτώβριο 2010. Η δεύτερη πρόταση οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών διαβιβάζεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση κατά τις προσεχείς εβδομάδες, πριν από την τελική θέσπιση από την υπουργική σύνοδο στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα πρόσωπα που είναι ύποπτοι για ποινικό αδίκημα θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν. Χάρη στο σχετικό μέτρο, οι χώρες της ΕΕ θα δίνουν σε κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται – ή αποτελεί αντικείμενο Eυρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – ένα έγγραφο δικαιωμάτων στο οποίο θα απαριθμούνται τα βασικά του δικαιώματα κατά την ποινική διαδικασία. Η Επιτροπή εξέδωσε για τα κράτη μέλη ένα πρότυπο του εγγράφου δικαιωμάτων, το οποίο θα μεταφραστεί και στις 23 γλώσσες της ΕΕ. Παράλληλα με το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνεία (βλ. IP/10/1305 και MEMO/10/351), το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της σειράς μέτρων για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον ενιαίο χώρο δικαιοσύνης της ΕΕ.

Ιστορικό

Η οδηγία θα εξασφαλίζει την ενημέρωση των υπόπτων σχετικά με τα δικαιώματά τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Μετά τη σύλληψη, οι αρχές θα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς – με ένα έγγραφο δικαιωμάτων – το οποίο θα συντάσσεται σε απλή, προσιτή γλώσσα. Θα δίνεται στους υπόπτους κατά τη σύλληψή τους σε όλες τις περιπτώσεις, είτε το ζητούν είτε όχι, και εν ανάγκη θα μεταφράζεται.

Το έγγραφο δικαιωμάτων θα περιέχει πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των κατηγορουμένων:

  • για παράσταση δικηγόρου,

  • για ενημέρωση σχετικά με την κατηγορία και, κατά περίπτωση, για πρόσβαση στη δικογραφία,

  • για διερμηνεία και μετάφραση για όσους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της διαδικασίας,

  • για έγκαιρη παραπομπή σε δικαστήριο μετά τη σύλληψή τους.

Το έγγραφο δικαιωμάτων θα συμβάλει στην αποφυγή περιπτώσεων κακοδικίας και να περιορίζεται ο αριθμός των ασκούμενων ενδίκων μέσων.

Κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές δίκες στην ΕΕ. Επί του παρόντος, οι δυνατότητες κατάλληλης ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, σε περίπτωση σύλληψής τους και απαγγελίας κατηγορίας για ποινικό αδίκημα, διαφέρει από το ένα κράτος της ΕΕ στο άλλο. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ύποπτοι ενημερώνονται μόνο προφορικά σχετικά με τα δικονομικά τους δικαιώματα, ενώ σε άλλα η έγγραφη ενημέρωση παρέχεται μόνον εάν ζητηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει μέτρα που ενισχύουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και συνάδουν προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τα δικαιώματα αμερόληπτου δικαστηρίου και υπεράσπισης ορίζονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Τον Ιούνιο 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τρίτο μέτρο που θα εγγυάται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο καθώς και το δικαίωμα επικοινωνίας με συγγενικά πρόσωπα (IP/11/689). Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα Τύπου Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar