Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ret til en retfærdig rettergang – regeringerne i EU enes om ret til information under straffesager

Bruxelles, den 16. november 2011 – EU-medlemsstaternes repræsentanter enedes i dag om et lovforslag, som skal sikre tiltaltes ret til information under straffesager, uanset hvor i EU de er.

EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding sagde, at dagens aftale udgør en vigtig milepæl, når det drejer sig om at sikre mistænkte en retfærdig rettergang under straffesager i hele EU, og at EU herved gør store fremskridt, hvad angår skabelsen af et fælles retligt område. Hun tilføjede, at denne foranstaltning, der har til formål at sikre, at tiltalte får disse rettigheder, vil være med til at øge den gensidige tillid mellem retsmyndighederne i Europa, og hun så frem til hurtigt at få lovforslaget vedtaget af Parlamentet og Rådet.

Europa-Kommissionen foreslog foranstaltningen i juli 2010 (IP/10/989) som en del af dens bestræbelser for at sikre, at alle får en retfærdig rettergang i hele EU. Den udgør anden fase i en række foranstaltninger med henblik på at fastsætte fælles EU-standarder i straffesager. Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i oktober 2010 det første forslag, som gav mistænkte ret til oversættelse og tolkning (IP/10/1305). Forslaget til direktiv om ret til information under straffesager vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse de kommende uger, inden det endeligt vedtages af ministrene under deres møde i Rådet.

I henhold til den nye lov vil mistænkte i straffesager blive informeret om deres rettigheder på et sprog, de forstår. Denne foranstaltning vil sikre, at EU-landene giver alle, der anholdes ‑ eller som er omfattet af en europæisk arrestordreen meddelelse om deres rettigheder, der indeholder en liste over de grundlæggende rettigheder, de har under straffesager. Kommissionen har sendt alle medlemsstater et standardbrev, der vil blive oversat til alle 23 EU-sprog. Sammen med retten til oversættelse og tolkning (se IP/10/1305 og MEMO/10/351) udgør retten til information under straffesager en del af en række foranstaltninger for at sikre en retfærdig rettergang, som skal øge tilliden inden for et fælles retligt område i EU.

Baggrund

Direktivet vil sikre, at politi og anklagere giver mistænkte oplysninger om deres rettigheder. Efter en anholdelse vil myndighederne udlevere disse oplysninger skriftligt i en meddelelse om rettigheder, der er udformet i et enkelt hverdagssprog. Den vil altid blive givet til mistænkte ved anholdelsen, uanset om de beder om det eller ej, og om nødvendigt blive oversat.

Meddelelsen om rettigheder vil indeholde en række praktiske oplysninger om tiltaltes ret:

  • til en advokat

  • til at blive informeret om tiltalen og om nødvendigt få adgang til sagsakterne

  • til tolkning og oversættelse, når de pågældende ikke forstår det sprog, der anvendes under sagens behandling

  • til straks at blive stillet for en dommer efter anholdelsen.

Meddelelsen om rettigheder vil være med til at undgå, at der sker rettergangsfejl, og mindske antallet af appeller.

Hvert år gennemføres der over 8 millioner straffesager i EU. På nuværende tidspunkt varierer chancen for, at borgerne bliver ordentligt informeret om deres rettigheder, hvis de anholdes og tiltales i en straffesag, på tværs af EU. I nogle medlemsstater modtager mistænkte kun mundtlige oplysninger om deres proceduremæssige rettigheder, og i andre får de kun skriftlige oplysninger, hvis de beder herom.

I henhold til artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med henblik på at lette den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og forbedre det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, som går på tværs af grænserne, kan EU vedtage foranstaltninger for at styrke EU-borgernes rettigheder, jf. EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Retten til en retfærdig rettergang og retten til forsvar er fastsat i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

I juni 2011 fremsatte Kommissionen forslag til en tredje foranstaltning for at sikre adgangen til en advokat og til at kommunikere med familien (IP/11/689). Forslaget drøftes på nuværende tidspunkt i Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europa-Kommissionen – mistænktes og tiltaltes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Websted for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar