Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Право на справедлив процес: правителствата от ЕС постигат съгласие за правото на информация при наказателни производства

Брюксел, 16 ноември 2011 г. — Днес представителите на държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие по проект на закон, който ще гарантира правото на обвиняемите на информация, независимо от това къде се намират в ЕС.

Днешното споразумение е важен крайъгълен камък в осигуряването навсякъде в ЕС на правото на заподозрените на по-справедлив процес в наказателните производства“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. ЕС бележи съществен напредък в създаването на единно пространство на правосъдие. Мярката, предназначена да гарантира, че тези права са осигурени на обвинените в престъпление, ще допринесе за увеличаване на взаимното доверие между съдебните органи в Европа. Надявам се тя да бъде приета бързо от Парламента и Съвета.

Европейската комисия предложи мярката през юли 2010 г. (IP/10/989) като част от усилията ѝ да осигури правото на хората на справедлив процес навсякъде в ЕС. Това е втората стъпка от серия мерки за установяването на общи стандарти на ЕС по наказателните дела. Европейският парламент и Съветът одобриха първото предложение през октомври 2010 г. (IP/10/1305), с което се даде право на заподозрените на превод и устен превод. Предложената директива за правото на информация в наказателните производства сега ще влезе в Европейския парламент за приемането ѝ през идните седмици, преди да бъде приета окончателно на заседание на министрите в Съвета.

Съгласно новия закон заподозрените в извършването на престъпление ще трябва да бъдат информирани за своите права на език, който разбират. Мярката ще осигури, че държавите от ЕС ще дават на всяко задържано лице или лице, което е обект на европейска заповед за задържанедекларация за правата, в която са изброени неговите основни права при наказателно производство. Комисията предостави на държавите-членки модел на декларацията, който ще бъде преведен на всички 23 езика на ЕС. Заедно с правото на превод и устен превод (вж. IP/10/1305 и MEMO/10/351) правото на информация при наказателното производство е част от серия мерки за справедлив процес, която има за цел да повиши доверието в единното пространство на правосъдие на ЕС.

Контекст

Директивата ще осигури, че полицията и прокурорите предоставят на заподозрените информация за техните права. При задържане властите ще предоставят тази информация писмено — в декларация за правата — на обикновен, достъпен език. Декларацията ще се предоставя на заподозрените лица винаги в случай на задържане, независимо от това дали са я поискали или не, и преведена, ако е необходимо.

Декларацията за правата ще съдържа практическа информация за правата на обвинените лица:

  • право на адвокат;

  • право да бъдат информирани за обвинението и, когато е целесъобразно, да получат достъп до досието по делото;

  • право на устен и писмен превод за тези, които не разбират езика на производството;

  • право да се явят пред съда бързо след задържането.

Декларацията за правата ще помогне да бъдат избегнати съдебните грешки и да се намали броят на обжалванията.

Всяка година в ЕС има над 8 милиона наказателни производства. В момента вероятността гражданите да бъдат правилно информирани за правата им, ако бъдат задържани и бъдат обвинени в извършването на престъпление, е различна в ЕС. В някои държави-членки заподозрените получават само устна информация относно процесуалните им права, а в други писмената информация се предоставя само ако бъде поискана.

Съгласно член 82, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с оглед на улесняване на взаимното признаване на съдебните решения и подобряване на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, които имат трансграничен характер, ЕС може да приема мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС, които са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС.

Правото на справедлив съдебен процес и правото на защита са определени в членове 47 и 48 на Хартата за основните права на ЕС; както и в чл. 6 от Европейската конвенция на правата на човека.

През юни 2011 г. Комисията предложи трета мярка за гарантиране на достъпа до адвокат и на контакт с близките (IP/11/689). Предложението понастоящем се обсъжда в Парламента и Съвета.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Европейска комисия — права на заподозрените и обвинените:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar