Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill se kreditvärderingar av högre kvalitet

Bryssel den 15 november 2011 – Kreditvärderingsinstitut är viktiga aktörer på dagens finansmarknader, och kreditvärderingar har direkta konsekvenser för investerares, låntagares, emittenters och regeringars handlingar. Ett sänkt kreditbetyg för ett företag kan t.ex. påverka storleken på det kapital som en bank måste ha och ett sänkt kreditbetyg för ett land gör lånen dyrare. Trots att EU 2009 och 2010 antog lagstiftning om kreditvärderingsinstitut har den senaste tidens utveckling i samband med euroskuldkrisen visat att vårt nuvarande regelverk inte räcker. Därför lägger kommissionen i dag fram förslag som innebär att ramen blir ännu striktare och kvarvarande brister åtgärdas.

”Kreditvärderingar har en direkt påverkan på marknaderna och ekonomin i stort och påverkar därför medborgarnas välstånd”, säger Michel Barnier som är kommissionär för den inre marknaden. ”Det rör sig inte om bara om tyckande, och kreditvärderingsinstituten har ibland gjort allvarliga misstag. Kreditvärderingar av länder har ibland också lagts fram vid överraskande tidpunkter – t.ex. mitt under förhandlingar om ett internationellt stödprogram för ett land. Vi kan inte låta kreditvärderingarna öka marknadens volatilitet ytterligare. Jag vill minska den överdrivna tilltron till kreditvärderingar och samtidigt förbättra kvaliteten på kreditvärderingsprocessen. Kreditvärderingsinstituten bör följa striktare regler, öka öppenheten och insynen i samband med kreditvärderingarna och ställas till ansvar för sina misstag. Jag vill också se mer konkurrens inom den här sektorn."

Fyra viktiga mål i förslagen till direktiv och förordning

1. Finansinstituten bör inte lita blint på kreditvärderingar för sina investeringar.

Kreditvärderingar har i dag en nästan institutionell roll. Vi måste minska vårt beroende av dem. I våra förslag från juli 2011 om kapitalkravsdirektivet IV minskas antalet hänvisningar till externa kreditvärderingar samtidigt som finansinstituten åläggs att själva göra noggranna förhandskontroller (due diligence). I dag gör vi liknande ändringar av bestämmelserna för fondförvaltare, i ett kompletterande utkast till direktiv. Detta kommer i sin tur att kompletteras av försäkringsbestämmelser nästa år. Förslagen omfattar också en allmän skyldighet för investerare att göra egna bedömningar.

Mer och bättre information om underlagen för kreditvärderingar skulle behöva offentliggöras av kreditvärderingsinstituten och av de utvärderade enheterna själva, så att professionella investerare får bättre information att bygga sina egna bedömningar på. Kreditvärderingsinstituten skulle t.ex. behöva skicka sina kreditvärderingar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som skulle se till att alla tillgängliga kreditvärderingar på marknaden för ett skuldebrev offentliggörs i ett europeiskt kreditindex som alla investerare har fri tillgång till.

Kreditvärderingsinstituten kommer också att behöva konsultera emittenter och investerare om alla planerade förändringar av kreditvärderingsmetoderna. Sådana förändringar skulle behöva meddelas till Esma för kontroll av att de tillämpliga bestämmelserna om formalia och korrekt hantering följts.

2. Ökad öppenhet och insyn och tätare kreditvärderingar av länder.

Medlemsstaterna skulle också kreditvärderas oftare (var sjätte månad i stället för var tolfte) och investerare och medlemsstater skulle informeras om det faktaunderlag och de antaganden som varje kreditvärdering bygger på. För att undvika störningar på marknaden bör dessa kreditvärderingar endast offentliggöras efter det att handeln stängts och minst en timme innan handelsplatserna öppnats i EU. Frågan om ett eventuellt uppskjutande av kreditvärderingar av länder är komplicerad och vi anser att den bör begrundas ytterligare.

3. Ökad mångfald och oberoende för kreditvärderingsinstitut för att undanröja intressekonflikter.

Vart tredje år skulle emittenterna behöva rotera mellan de institut som ger dem kreditbetyg. Dessutom skulle det behövas två kreditbetyg från två olika kreditvärderingsinstitut för komplicerade finansiella instrument och stora aktieägare i ett kreditvärderingsinstitut får inte samtidigt vara stora aktieägare i ett annat kreditvärderingsinstitut.

4. Kreditvärderingsinstituten ska ha ett större ansvar för de kreditbetyg som de tillhandahåller.

Ett kreditvärderingsinstitut ska vara ansvarsskyldigt om det, avsiktligt eller genom grov försumlighet, bryter mot förordningen om kreditvärderingsinstitut, vilket får negativa konsekvenser för en investerare som har förlitat sig på ett kreditbetyg som utfärdats till följd av överträdelsen. Sådana investerare bör göra en civilrättslig skadeståndstalan i nationell domstol. Bevisbördan skulle ligga på kreditvärderingsinstitutet.

Bakgrund

EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut1, som träde i kraft i december 2010, var ett av Europas svar på de åtaganden som gjordes av G20-gruppen vid dess möte i Washington i november 2008. Förordningen ändrades i maj, som en anpassning till inrättandet av Esma2.

De nuvarande förordningarna om kreditvärderingsinstitut fokuserar på deras affärsverksamhet samt på registrering och övervakning:

(1) Registrering: För att registreras måste ett kreditvärderingsinstitut uppfylla ett antal krav när det gäller dess verksamhet(se punkt 2). Detta ska garantera kreditvärderingsprocessens oberoende och integritet och förbättra kvaliteten på de betyg som utfärdas. Esma har sedan juli 2011 ansvaret för att registrera kreditvärderingsinstitut i EU. 28 kreditvärderingsinstitut (varav vissa tillhör samma grupp) är nu registrerade hos Esma.

(2) Affärsverksamhet: Enligt den nuvarande förordningen ska kreditvärderingsinstitut undvika intressekonflikter (exempelvis bör en analytiker som är anställd av ett kreditvärderingsinstitut inte utvärdera enheter där han eller hon har ett ägarintresse), säkerställa kvaliteten på kreditvärderingarna (bland annat ett krav på kontinuerlig övervakning av kreditvärderingar) och kreditvärderingsmetoderna (som ska vara rigorösa och systematiska). Det ska också finnas en hög grad av öppenhet och insyn (kreditvärderingsinstituten bör t.ex. offentliggöra en rapport om öppenhet och insyn).

(3) Tillsyn: Sedan juli 2011 utövar Esma exklusiva tillsynsbefogenheter över kreditvärderingsinstitut som är registrerade i EU. Esma har också omfattande utredningsbefogenheter och kan t.ex. begära att få ut alla dokument och uppgifter, kalla personer till utfrågning, utföra kontroller på plats och besluta om administrativa påföljder, böter och viten. Därigenom centraliseras och förenklas tillsynen av kreditvärderingsinstitut på europeisk nivå. Centraliserad tillsyn säkerställer en enda kontaktpunkt för registrerade kreditvärderingsinstitut, betydande effektivitetsvinster genom en förkortad och förenklad registrerings- och tillsynsprocess och en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna för kreditvärderingsinstitut. Kreditvärderingsinstitut är i dagsläget de enda finansinstitut som direkt övervakas av en europeisk tillsynsmyndighet.

EU-bestämmelserna skulle gälla för kreditvärderingar av offentliga enheter inom EU, men även utanför EU om kreditvärderingen av landet utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat i EU.

De förslag som läggs fram i dag kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) för förhandlingar och antagande.

Se även MEMO/11/788

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, EUT L 302, 17.11.2009 (förordningen om kreditvärderingsinstitut).

2 :

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2011 av den 11 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (andra förordningen om kreditvärderingsinstitut).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:SV:PDF


Side Bar