Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia chce kvalitnejšie úverové ratingy

Brusel 15. novembra 2011 – Ratingové agentúry (CRA) zohrávajú na dnešných finančných trhoch veľmi významnú úlohu, pretože ich ratingy majú priamy vplyv na konanie investorov, subjektov, ktoré si požičiavajú, emitentov a vlád. Napríklad zníženie ratingového stupňa spoločnosti môže mať následky s účinkom na kapitál, ktorý banka musí držať, a zníženie ratingu štátnych dlhopisov predraží pôžičky danej krajine. Napriek tomu, že v rokoch 2009 a 2010 sa prijali európske právne predpisy o ratingových agentúrach, nedávny vývoj v súvislosti s dlhovou krízou eurozóny ukázal, že náš existujúci regulačný rámec nie je dostatočne dobrý. Komisia preto dnes predložila návrhy na ďalšie sprísnenie tohto rámca a na riešenie pretrvávajúcich slabých stránok.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier k tomu povedal: Ratingy majú priamy vplyv na trhy a širšie hospodárstvo, a teda aj na prosperitu európskych občanov. Nie sú to len jednoduché stanoviská. Ratingové agentúry sa však v minulosti dopustili závažných chýb. Prekvapilo ma aj načasovanie ratingového hodnotenia niektorých krajín, ako napríklad tých, ktoré boli oznámené v priebehu rokovaní o programe medzinárodnej pomoci konkrétnej krajine. Nemôžeme dopustiť, aby ratingy ďalej zvyšovali volatilitu na trhu. Mojím prvým cieľom je znížiť prílišné spoliehanie sa na ratingy a súčasne zvýšiť kvalitu ratingového procesu. Ratingové agentúry by mali dodržiavať prísnejšie pravidlá, svoje ratingy by mali robiť transparentnejšie a za svoje chyby by mali niesť zodpovednosť. Chcem takisto vidieť vyššiu konkurencieschopnosť v tomto sektore.“

Štyri hlavné ciele navrhovanej smernice a navrhovaného nariadenia

1. Zaistiť, aby sa finančné inštitúcie pri investovaní slepo nespoliehali len na úverové ratingy.

Ratingy plnia v súčasnosti akoby inštitucionálnu úlohu. Je potrebné, aby sme sa na ne spoliehali menej. V našich návrhoch z júla 2011 týkajúcich sa štvrtej smernice o kapitálových požiadavkách sa znižuje počet odkazov na externé ratingy a požaduje sa, aby finančné inštitúcie vykonávali vlastnú povinnú kontrolu. Dnes robíme v doplnkovom návrhu smernice podobné zmeny týkajúce sa pravidiel pre správcov fondov. Tie sa budúci rok doplnia o zmeny pravidiel poistenia. Dnešný návrh takisto obsahuje všeobecnú povinnosť investorov vykonávať svoje vlastné hodnotenie.

Okrem toho, by ratingové agentúry, ako aj samotné hodnotené subjekty, museli zverejňovať obsiahlejšie a kvalitnejšie informácie, z ktorých pri ratingu vychádzajú, aby profesionálni investori boli lepšie informovaní a mohli si utvoriť vlastný úsudok. Napríklad ratingové agentúry by mali oznámiť svoje úverové ratingy Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý by zaistil, aby sa všetky ratingy dostupné na trhu s dlhovými nástrojmi zverejnili v rámci Európskeho ratingového indexu (EURIX), ktorý je investorom voľne dostupný.

Ratingové agentúry budú takisto musieť s emitentmi a investormi konzultovať všetky plánované zmeny svojich ratingových metodík. Tieto zmeny by sa museli oznámiť ESMA, ktorý by overil, či sa dodržali platné predpisy týkajúce sa formy a riadneho postupu.

2. Transparentnejšie a častejšie ratingy štátneho dlhu.

Členské štáty by mali byť hodnotené častejšie (každých šesť mesiacov namiesto každých 12 mesiacov) a investori a členské štáty by mali byť informovaní o skutočnostiach a predpokladoch, z ktorých sa pri každom ratingu vychádza. Aby sa zabránilo narušeniu trhu, ratingy štátov by sa mali zverejňovať až po skončení obchodovania a najmenej jednu hodinu pred otvorením obchodných miest v EÚ. Domnievame sa, že ďalšiu pozornosť si zaslúži aj zložitá otázka, či by bolo v niektorých prípadoch vhodné vydávanie ratingov krajín pozastaviť.

3. Väčšia rozmanitosť a dôraznejšia nezávislosť ratingových agentúr, aby sa odstránili konflikty záujmov.

Emitenti by museli každé tri roky vystriedať agentúry, ktoré ich hodnotia. Okrem toho, by pre zložité štruktúrované finančné nástroje museli byť dva ratingy od dvoch rôznych ratingových agentúr a akcionár s veľkým podielom v jednej ratingovej agentúre by nemohol byť súčasne veľkým akcionárom v inej ratingovej agentúre.

4. Zvýšiť zodpovednosť ratingových agentúr za ratingy, ktoré stanovujú.

Ratingová agentúra by v prípade, keď úmyselne alebo hrubou nedbalosťou poruší nariadenie o ratingových agentúrach, mala niesť zodpovednosť za škodu, ktorú tým spôsobí investorovi spoliehajúcemu sa na rating vyplývajúci z tohto porušenia. Takto postihnutí investori by mali svoje nároky v rámci občianskoprávnej zodpovednosti vymáhať pred vnútroštátnymi súdmi. Bremeno dokazovania by znášala ratingová agentúra.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o ratingových agentúrach1, (účinné od decembra 2010) bolo súčasťou odpovede Európy na záväzky, ktoré prijala skupina G20 na samite vo Washingtone v novembri 2008. Toto nariadenie sa v máji 2011 zmenilo a doplnilo, aby sa prispôsobilo zriadeniu ESMA2.

Existujúce nariadenie o ratingových agentúrach sa sústreďuje na registráciu ratingových agentúr, výkon ich činnosti a dohľad nad nimi:

1) registrácia: aby ratingová agentúra mohla byť zaregistrovaná, musí splniť niekoľko povinností týkajúcich sa výkonu svojej činnosti (pozri bod 2), ktorých účelom je zaistiť nezávislosť a integritu ratingového postupu a zlepšiť kvalitu vydávaných ratingov. Zodpovednosť za registráciu ratingových agentúr v EÚ je od júla 2011 zverená Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); v tomto orgáne je v súčasnosti zaregistrovaných 28 ratingových agentúr (z ktorých niektoré patria do tej istej skupiny).

2) výkon činnosti: v existujúcom nariadení sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby zabránili konfliktu záujmov (napríklad ratingový analytik zamestnaný v ratingovej agentúre by nemal hodnotiť subjekt, v ktorom má vlastnícky podiel), zaistili kvalitu ratingov (napríklad vyžadovaním pokračujúceho monitorovania úverových ratingov) a ratingových metodík (ktoré musia byť okrem iného dôkladné a systematické) a vysokú úroveň transparentnosti (ratingové agentúry by napríklad mali každý rok zverejniť správu o transparentnosti).

3) dohľad: od júla 2011 má Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) výlučné právomoci dohľadu nad ratingovými agentúrami zaregistrovanými v EÚ a komplexné vyšetrovacie právomoci vrátane možnosti vyžiadať si akýkoľvek dokument alebo údaje, predvolať a vypočuť osoby, vykonať kontroly na mieste a uložiť správne sankcie, pokuty a pravidelné platby pokút. Tým sa centralizuje a zjednodušuje dohľad nad ratingovými agentúrami na európskej úrovni. Prostredníctvom centralizovaného dohľadu sa zaisťuje jednotné kontaktné miesto pre zaregistrované ratingové agentúry, významné zvýšenie efektívnosti vďaka kratšej a menej zložitej registrácii a priebehu dohľadu a dôslednejšie uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa ratingových agentúr. Ratingové agentúry sú v súčasnosti jedinými finančnými inštitúciami, ktoré sú pod priamym dohľadom európskeho orgánu dohľadu.

Pravidlá EÚ by sa mali uplatňovať na úverové ratingy verejných subjektov v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ za predpokladu, že ratingy štátov vydáva ratingová agentúra zaregistrovaná v EÚ.

Dnešný návrh sa teraz postúpi Európskemu parlamentu a Rade (členským štátom) na rokovanie a prijatie.

Pozri aj MEMO/11/788

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009. Nariadenie (ES) č. 1060/2009 sa má zmeniť a doplniť nariadením I o ratingových agentúrach.

2 :

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009. Nariadenie (EÚ) č. 513/2011 sa často uvádza ako nariadenie II o ratingových agentúrach.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:SK:PDF


Side Bar