Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia dorește ratinguri de credit cu un grad mai mare de obiectivitate și independență

Bruxelles, 15 noiembrie 2011 – Agențiile de rating de credit sunt actori majori pe piețele financiare actuale, întrucât activitățile de rating au un impact direct asupra investitorilor, debitorilor, emitenților și guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii poate avea consecințe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl dețină, iar o scădere a ratingului datoriei suverane crește costurile la care o țară se poate împrumuta. În pofida adoptării unei legislații europene privind agențiile de rating de credit în 2009 și 2011, evoluțiile recente în contextul crizei datoriilor din zona euro au arătat că actualul cadru de reglementare nu este suficient de bun. Prin urmare, Comisia a prezentat astăzi propuneri de înăsprire a cadrului de reglementare și de eliminare a lacunelor existente.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Ratingurile au un impact direct asupra piețelor și a economiei în ansamblu și, în consecință, asupra prosperității cetățenilor europeni. Ratingurile nu sunt simple opinii. Iar agențiile de credit au făcut greșeli grave în trecut. M-a surprins de asemenea alegerea momentului acordării unor ratinguri suverane – de exemplu, au fost anunțate ratinguri în mijlocul negocierilor privind un program de ajutor internațional pentru o țară. Nu putem permite ca ratingurile să crească volatilitatea piețelor și mai mult. Primul meu obiectiv vizează reducerea încrederii excesive acordate ratingurilor concomitent cu îmbunătățirea calității procesului de rating. Agențiile de rating de credit ar trebui să respecte norme mai stricte, să fie mai transparente în privința ratingurilor pe care le acordă și să fie trase la răspundere pentru erorile pe care le comit. Doresc totodată o creștere a concurenței în acest sector.”

Proiectul de directivă și proiectul de regulament propuse vizează patru obiective principale

1. Eliminarea posibilității ca instituțiile financiare să se bazeze exclusiv și în mod mecanic pe ratingurile de credit atunci când realizează investiții.

În prezent, ratingurile au un rol cvasiinstituțional. Trebuie să nu ne mai bazăm atât de mult pe ele. Propunerile noastre din iulie 2011 legate de Directiva nr. IV privind cerințele de capital vizează reducerea referințelor la ratingurile externe și obligarea instituțiilor financiare să facă propriile analize înainte de a lua decizii. Astăzi, într-un proiect de directivă complementară, efectuăm modificări similare în ceea ce privește normele privind administratorii fondurilor. Acestea vor fi completate, anul viitor, de modificări ale normelor privind asigurările. O obligație generală a investitorilor de a efectua propriile evaluări este inclusă de asemenea în propunerea de astăzi.

În plus, informațiile care stau la baza ratingurilor și care sunt publicate de agențiile de rating de credit și de entitățile vizate de ratinguri trebuie să fie mai cuprinzătoare și de o calitate mai bună, astfel încât investitorii profesioniști să fie mai bine informați pentru a-și forma propriile opinii. De exemplu, agențiile de rating de credit vor trebui să comunice ratingurile Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), care trebuie să se asigure că toate ratingurile disponibile pe piață pentru un instrument de datorie sunt publicate în cadrul unui indice european de rating (EURIX) disponibil gratuit investitorilor.

În același timp, agențiile de rating de credit vor trebui să consulte emitenții și investitorii cu privire la eventualele modificări ale metodologiilor lor de rating. Aceste modificări vor trebui comunicate AEVMP, care va verifica dacă au fost respectate normele aplicabile referitoare la formă și proceduri.

2. Creșterea transparenței și a frecvenței ratingurilor datoriei suverane.

Statelor membre le vor fi acordate ratinguri mai frecvent (mai degrabă o dată la șase luni decât o dată la 12 luni), iar statele membre și investitorii vor fi informați cu privire la faptele și ipotezele care stau la baza fiecărui rating. Pentru a se evita perturbarea piețelor, ratingurile suverane trebuie publicate numai după încheierea zilei lucrătoare și cu cel puțin o oră înainte de deschiderea locurilor de tranzacționare în UE. Posibila suspendare a ratingurilor suverane este o chestiune complexă care, în opinia noastră, merită o analiză suplimentară.

3. Creșterea diversității și a independenței față de agențiile de rating de credit pentru a elimina conflictele de interese.

Emitenții trebuie să schimbe o dată la trei ani agențiile care le acordă rating. Totodată, vor fi necesare două ratinguri de la două agenții de rating diferite pentru instrumentele financiare structurate complexe, iar un acționar semnificativ al unei agenții de rating de credit nu va putea fi simultan acționar semnificativ al unei alte agenții de rating.

4. Responsabilizarea agențiilor de rating de credit în raport cu ratingurile pe care le acordă.

O agenție de rating de credit trebuie să poată fi trasă la răspundere în cazul în care încalcă, cu intenție sau din neglijență gravă, regulamentul privind agențiile de rating de credit, provocând astfel daune unui investitor care s-a bazat pe ratingul rezultat în urma unei astfel de încălcări. Acești investitori trebuie să poată intenta acțiuni în răspundere civilă pe lângă instanțele naționale. Sarcina probei va reveni agenției de rating de credit.

Context

Regulamentul UE privind agențiile de rating de credit1 (în vigoare din decembrie 2010) a fost parte din răspunsul Europei la angajamentele asumate de G20 în cadrul summitului de la Washington din noiembrie 2008. Acest regulament a fost modificat în mai 2011 pentru a adapta regulamentul ținând cont de înființarea AEVMP2.

Regulamentele existente privind agențiile de rating de credit vizează înregistrarea, desfășurarea activității și supravegherea agențiilor de rating de credit:

1) înregistrarea: pentru a fi înregistrată, o agenție de rating de credit trebuie să îndeplinească o serie de obligații cu privire la desfășurarea activității sale (a se vedea punctul 2), care urmăresc să garanteze independența și integritatea procesului de rating și să amelioreze calitatea ratingurilor acordate. Din iulie 2011, s-a acordat AEVMP responsabilitatea de a înregistra agențiile de rating de credit din UE; În prezent, 28 de agenții de rating de credit (dintre care unele aparțin aceluiași grup) sunt înregistrate la AEVMP.

2) desfășurarea activității: regulamentul existent prevede că agențiile de rating de credit trebuie să evite conflictele de interese (de exemplu, un analist de rating angajat de o agenție de rating de credit nu trebuie să acorde rating unei entități în care acesta deține participații în capitaluri proprii), să garanteze calitatea ratingurilor (solicitând, de exemplu, monitorizarea continuă a ratingurilor de credit) și a metodologiilor de rating (care trebuie să fie, printre altele, riguroase și sistematice), precum și un nivel ridicat de transparență (de exemplu, în fiecare an, agențiile de rating de credit trebuie să publice un raport privind transparența).

3) supravegherea: din iulie 2011, AEVMP exercită competențe exclusive în materie de supraveghere a agențiilor de rating de credit înregistrate în UE și deține competențe extinse de investigație, inclusiv posibilitatea de a solicita orice fel de documente sau de date, de a convoca și a audia persoane, de a efectua inspecții la fața locului și de a impune sancțiuni administrative, amenzi și penalități cu titlu cominatoriu. Astfel se centralizează și se simplifică supravegherea la nivel european a agențiilor de rating de credit. Supravegherea centralizată asigură un punct unic de contact pentru agențiile de rating de credit înregistrate, o creștere semnificativă a eficienței datorată unui proces mai scurt și mai simplu de înregistrare și supraveghere, precum și o aplicare mai uniformă a normelor privind agențiile de rating de credit. Agențiile de rating de credit sunt, în prezent, singurele instituții financiare supravegheate direct de o autoritate europeană de supraveghere.

Normele UE se vor aplica ratingurilor acordate entităților publice din cadrul UE, dar și din afara UE, dacă ratingurile suverane sunt emise de o agenție de rating de credit înregistrată în UE.

Propunerile de astăzi urmează să fie prezentate Parlamentului European și Consiliului (statelor membre) pentru negociere și adoptare.

A se vedea, de asemenea MEMO/11/788

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Contacte:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, JO L 302, 17.11.2009. Atunci când se face trimitere la el, Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 este adesea numit „regulamentul nr. I privind agențiile de rating de credit.”

2 :

Regulamentul (UE) nr. 513/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009. Atunci când se face trimitere la el, Regulamentul (CE) nr. 513/2011 este adesea numit „regulamentul nr. II privind agențiile de rating.”

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:RO:PDF


Side Bar