Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja żąda lepszej jakości ratingów kredytowych

Bruksela, 15 listopada 2011 r. – Agencje ratingowe, których oceny mają bezpośredni wpływ na działania inwestorów, kredytobiorców, emitentów i rządy, odgrywają na dzisiejszym rynku finansowym dużą rolę. Przykładowo, obniżona ocena przedsiębiorstwa może wpływać na kapitał, jaki bank musi utrzymywać, zaś obniżona ocena długu państwowego zwiększa koszt pożyczek zaciąganych przez dane państwo. Pomimo przyjęcia w latach 2009 i 2010 przepisów unijnych dotyczących agencji ratingowych niedawne wydarzenia, do których doszło w kontekście kryzysu związanego z zadłużeniem w strefie euro, pokazały, że obecne ramy prawne nie są wystarczające. Dzisiaj zatem Komisja przedstawiła wnioski mające na celu wzmocnienie tych ram oraz rozwiązanie wciąż nierozstrzygniętych problemów.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier, powiedział: „Ratingi mają bezpośredni wpływ na rynki i szeroko pojętą gospodarkę, a przez to na dobrobyt obywateli Europy. Ratingi to nie tylko zwykłe opinie. Agencje ratingowe popełniały w przeszłości poważne błędy. Byłem także zdziwiony terminami publikacji niektórych ratingów państw – przykładowo ratingi ogłaszane w toku negocjacji w sprawie międzynarodowego programu pomocowego dla danego państwa. Nie możemy pozwolić, aby ratingi zwiększały rynkową destabilizację. Moim głównym celem jest ograniczenie nadmiernego polegania na ratingach i jednocześnie polepszenie jakości samego systemu ratingowego. Agencje ratingowe powinny podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, być bardziej przejrzyste w kwestii wystawianych przez siebie ratingów oraz powinny również ponosić odpowiedzialność za swoje błędy. Chciałbym także widzieć więcej konkurencji w tym sektorze”.

Cztery główne cele przedstawionego projektu dyrektywy oraz projektu rozporządzenia

1. Zapewnić, aby instytucje finansowe dokonujące inwestycji nie polegały ślepo na ratingach kredytowych.

Ratingi pełnią obecnie rolę niemal instytucjonalną. Musimy ograniczyć nasze uzależnienie od nich. Proponowane przez nas w lipcu 2011 r. dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV) ograniczają liczbę odniesień do zewnętrznych ratingów i wprowadzają wymóg, aby instytucje finansowe prowadziły swoje własne analizy due diligence. Obecnie w projekcie dodatkowej dyrektywy wprowadzamy podobne zmiany w odniesieniu do przepisów dotyczących zarządzających funduszami. Działania te dopełni w przyszłym roku zmiana przepisów dotyczących ubezpieczeń. Dzisiejszy wniosek zawiera ponadto generalny obowiązek nałożony na inwestorów w odniesieniu do prowadzenia przez nich swoich własnych ocen.

Ponadto agencje ratingowe, jak i same podmioty podlegające ocenie będą ujawniać obszerniejsze i dokładniejsze dane stanowiące podstawę ratingów, tak aby profesjonalni inwestorzy w trakcie podejmowania decyzji dysponowali lepszymi informacjami. I tak na przykład agencje ratingowe będą musiały informować o swoich ratingach Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW), co zapewni, że wszystkie dostępne na rynku ratingi instrumentów dłużnych będą publikowane w ramach europejskiego indeksu ratingowego (EURIX) swobodnie dostępnego dla inwestorów.

Jednocześnie agencje ratingowe będę musiały zasięgać opinii emitentów oraz inwestorów w sprawie zamiaru wprowadzenia ewentualnych zmian w stosowanych przez nie metodach ratingowych. O takich zmianach trzeba będzie poinformować Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który sprawdzi, czy przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące formy oraz należytych procedur.

2. Bardziej przejrzyste oraz częstsze ratingi długu państwowego.

Państwa członkowskie będą częściej podlegać ratingom (co 6 miesięcy, a nie co 12). Zarówno inwestorzy, jak i państwa członkowskie będą informowane o leżących u podstaw każdego ratingu okolicznościach i założeniach. Aby zapobiec zakłóceniom na rynku, ratingi państw powinny być publikowane po zamknięciu systemów obrotu w UE i przynajmniej na godzinę przed ich otwarciem. Możliwość zawieszenia prowadzenia ratingów państw stanowi złożoną kwestię, która naszym zdaniem zasługuje na dalsze rozważenie.

3. Większa różnorodność agencji ratingowych oraz zaostrzone kryteria dotyczące ich niezależności, aby wyeliminować konflikt interesów.

Emitenci będą mieli obowiązek zmiany co trzy lata agencji dokonujących ich ratingu. Oprócz tego w przypadku złożonych strukturyzowanych instrumentów finansowych wymagane będą dwa ratingi przeprowadzone przez dwie niezależne agencje ratingowe, a duży udziałowiec jednej agencji ratingowej nie powinien posiadać równocześnie dużych udziałów w innej agencji ratingowej.

4. Zapewnić, aby instytucje ratingowe ponosiły większą odpowiedzialność za ratingi.

Agencja ratingowa powinna ponosić odpowiedzialność w przypadku gdy narusza, umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa, przepisy rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych, wyrządzając w ten sposób szkodę inwestorowi, który zaufał jej ratingom. W takiej sytuacji inwestorzy winni wystąpić do sądów krajowych z roszczeniem cywilnoprawnym. Ciężar dowodu spoczywałby na agencji ratingowej.

Przebieg procedury

Unijne rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych1 (obowiązujące od grudnia 2010 r.) stanowiło element odpowiedzi Europy na zobowiązania podjęte przez państwa G20 na szczycie, który miał miejsce w listopadzie 2008 r. w Waszyngtonie. Rozporządzenie zostało zmienione w maju 2011 r. w celu jego dostosowania do faktu powołania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych2.

Obecne rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych dotyczą głównie rejestracji i prowadzenia działalności przez agencje ratingowe oraz nadzoru nad nimi.

1. rejestracja: aby być zarejestrowanym, agencja ratingowa musi spełnić szereg obowiązków dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (zob. pkt 2), które mają na celu zapewnienie niezależności oraz uczciwości procesu ratingowego, jak również polepszenie jakości wystawianych ratingów. Odpowiedzialność za rejestrację agencji ratingowych w UE została od lipca 2011 r. powierzona Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; liczba obecnie zarejestrowanych agencji wynosi 28 (niektóre z nich należą do tej samej grupy).

2. prowadzenie działalności: obecne rozporządzenie wymaga, aby agencje ratingowe unikały konfliktów interesu (przykładowo analityk ratingowy zatrudniony przez agencję ratingową nie powinien dokonywać oceny podmiotu, w którym posiada udziały), aby zapewniały odpowiedni poziom jakości ratingów (przykładowo poprzez wymóg prowadzenia na bieżąco monitoringu ratingów kredytowych) i samych metod ratingowych (które m.in. muszą być rygorystyczne i systematyczne), a także wysoki poziom przejrzystości (przykładowo poprzez składanie corocznego sprawozdania w sprawie przejrzystości).

3. nadzór: od lipca 2011 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wykonuje wyłączne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do agencji ratingowych zarejestrowanych w UE oraz posiada generalne uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń, w tym możliwość żądania dokumentów lub danych, wzywania i przesłuchiwania osób, przeprowadzania inspekcji na miejscu oraz nakładania sankcji administracyjnych, grzywien lub okresowych kar pieniężnych. W ten sposób nadzór nad agencjami ratingowymi uległ centralizacji oraz uproszczeniu na poziomie europejskim. Scentralizowany nadzór zapewnia punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich zarejestrowanych agencji ratingowych, znaczący wzrost efektywności, dzięki krótszemu i mniej skomplikowanemu procesowi rejestracji i nadzoru, oraz spójniejsze stosowanie przepisów dotyczących agencji ratingowych. Agencje ratingowe są obecnie jedyną instytucją finansową, która podlega bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez europejski organ nadzoru.

Przepisy UE znalazłyby zastosowanie do ocen podmiotów publicznych w UE, lecz również poza jej terytorium, pod warunkiem że ratingi długu państwowego będą wystawiane przez agencje ratingowe zarejestrowane w UE.

Dzisiejsze wnioski legislacyjne trafią do Parlamentu Europejskiego i Rady (państw członkowskich), gdzie odbędą się negocjacje prowadzące do ich ostatecznego przyjęcia.

Zob. również MEMO/11/788

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, Dz.U. L 302 z 17.11.2009. Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 określa się często jako rozporządzenie I w sprawie agencji ratingowych.

2 :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Rozporządzenie (UE) nr 513/2011 określa się często jako II rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:PL:PDF


Side Bar