Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie wil ratings van betere kwaliteit

Brussel, 15 november 2011 – De ratingbureaus zijn belangrijke spelers op de huidige financiële markten en de ratinghandelingen hebben een directe impact op de handelingen van beleggers, kredietnemers, uitgevende instellingen en regeringen. Zo kan een bedrijfsdowngrade gevolgen hebben voor het kapitaal dat een bank moet aanhouden en maakt een downgrade van overheidschuld dat lenen voor een land duurder wordt. Ondanks de aanneming van Europese wetgeving over ratingbureaus in 2009 en 2010 hebben recente ontwikkelingen in de context van de euroschuldcrisis laten zien dat ons bestaand regelgevingskader niet goed genoeg is. Bijgevolg is de Commissie vandaag met voorstellen gekomen om dat kader verder te versterken en de nog bestaande zwakke punten aan te pakken.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: "Ratings hebben een directe impact op de markten en de bredere economie en zo op de welvaart van de Europese burgers. Het zijn niet alleen opinies zonder meer. En ratingbureaus hebben ernstige fouten gemaakt in het verleden. Ik ben ook verrast geweest door de timing van sommige overheidsratings – bijvoorbeeld ratings die werden aangekondigd middenin onderhandelingen over een internationaal steunprogramma voor een land. Wij kunnen ratings niet verder de marktvolatiliteit laten verhogen. Mijn eerste doelstelling is om het overdreven afgaan op ratings te verminderen en tegelijk de kwaliteit van het ratingproces te verbeteren. De ratingbureaus moeten striktere regels volgen, transparanter zijn over hun ratings en verantwoordelijk worden gehouden voor hun fouten. Ik wil ook verhoogde concurrentie zien in deze sector."

Vier hoofddoelstellingen van de voorgestelde ontwerprichtlijn en ontwerpverordening

1. Ervoor zorgen dat de financiële instellingen niet blindelings enkel op ratings afgaan voor hun beleggingen.

Ratings hebben momenteel een bijna institutionele rol. Wij moeten er minder op afgaan. Onze voorstellen in juli 2011 over de richtlijn kapitaalvereisten IV verminderen het aantal verwijzingen naar externe ratings en vereisen dat financiële instellingen hun eigen due diligence doen. Vandaag voeren wij in een aanvullende ontwerprichtlijn vergelijkbare wijzigingen door met betrekking tot regels betreffende fondsbeheerders. En dit zal volgend jaar worden aangevuld met wijzigingen van regels inzake verzekeringen. In het huidige voorstel is ook een algemene verplichting opgenomen dat de beleggers hun eigen beoordeling maken.

Bovendien zou door de ratingbureaus en door de geratete entiteiten zelf meer en betere informatie die aan de ratings ten grondslag ligt openbaar moeten worden gemaakt zodat de professionele beleggers beter geïnformeerd hun eigen beoordeling kunnen maken. Zo zouden de ratingbureaus hun ratings aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) moeten meedelen, die ervoor zorgt dat alle voor een schuldinstrument op de markt beschikbare ratings worden gepubliceerd onder een Europese ratingindex (EURIX), die vrij beschikbaar is voor de beleggers.

Tegelijk zullen de ratingbureaus de uitgevende instellingen en beleggers moeten raadplegen over elke voorgenomen wijziging van hun ratingmethoden. Dergelijke wijzigingen zullen aan de ESMA moeten worden meegedeeld, die zal nagaan of de geldende vorm- en procedureregels werden gerespecteerd.

2. Meer transparante en meer frequente overheidsschuldratings.

De lidstaten zullen vaker (om de 6 maanden in plaats van om de 12 maanden) worden geratet en de beleggers en de lidstaten zullen voor elke rating over de onderliggende feiten en aannamen worden geïnformeerd. Om marktverstoring te voorkomen, mogen overheidsratings alleen worden gepubliceerd na bedrijfssluitingstijd en ten minste één uur voor opening van de handelsplatformen in de EU. De mogelijke opschorting van overheidsratings is een complexe kwestie die, geloven wij, nadere overweging verdient.

3. Meer diversiteit en striktere onafhankelijkheid van de ratingbureaus om belangenconflicten te elimineren.

De uitgevende instellingen moeten om de drie jaar rouleren tussen de ratingbureaus die hen raten. Bovendien zullen voor complexe gestructureerde financieringsinstrumenten twee ratings van twee verschillende ratingbureaus vereist zijn en zal een grote aandeelhouder van een ratingbureau niet tegelijk een aandeelhouder in een ander ratingbureau mogen zijn.

4. De ratingbureaus meer verantwoordelijk maken voor de ratings die zij verstrekken.

Een ratingbureau moet aansprakelijk zijn wanneer het opzettelijk of met grove nalatigheid de verordening inzake de ratingbureaus schendt en daardoor schade toebrengt aan een belegger die is afgegaan op de rating die na die schending is afgegeven. Dergelijke beleggers moeten hun wettelijke-aansprakelijkheidsclaims voor de nationale rechtbanken kunnen brengen. De bewijslast zal op het ratingbureau rusten.

Achtergrond

De EU-verordening inzake ratingbureaus1 (van kracht sinds december 2010) was een deel van Europa's antwoord op de toezeggingen die door de G20 op de top van Washington in november 2008 zijn gedaan. Deze verordening is gewijzigd in mei 2011, om de verordening aan de oprichting van de ESMA aan te passen2.

In de bestaande verordeningen inzake ratingbureaus staan registratie, bedrijfsuitoefening en toezicht op de ratingbureaus centraal:

1) registratie: om te worden geregistreerd, moet een ratingbureau voldoen aan een aantal verplichtingen inzake de uitoefening van zijn bedrijf (zie 2)) om de onafhankelijkheid en integriteit van het ratingproces te waarborgen en de kwaliteit van de afgegeven rating te verbeteren. Sinds juli 2011 is aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de verantwoordelijkheid voor de registratie van de ratingbureaus in de EU toevertrouwd; momenteel zijn 28 ratingbureaus (waarvan er sommige tot dezelfde groep behoren) bij de ESMA geregistreerd.

2) Bedrijfsuitoefening: de bestaande verordening vereist dat ratingbureaus belangenconflicten vermijden (zo mag een ratinganalist in dienst van een ratingbureau geen entiteit raten waarin deze een eigendomsbelang heeft) en voor de kwaliteit van de ratings (bijvoorbeeld door het vereisen van de doorlopende monitoring van ratings) en ratingmethoden (die onder meer rigoureus en systematisch moeten zijn) en een hoog niveau van transparantie (zo moeten de ratingbureaus jaarlijks een transparantieverslag publiceren) zorgen.

3) toezicht: sinds juli 2011 oefent de ESMA exclusieve toezichtbevoegdheden uit over in de EU geregistreerde ratingbureaus en beschikt zij over uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inclusief de mogelijkheid om alle documenten of gegevens op te vragen, personen te dagvaarden en te horen, inspecties ter plaatse uit te voeren en administratieve sancties, boeten en dwangsommen op te leggen. Daardoor is het toezicht op de ratingbureaus op Europees niveau gecentraliseerd en vereenvoudigd. Gecentraliseerd toezicht zorgt voor één aanspreekpunt voor de geregistreerde ratingbureaus, significante efficiëntiewinst door een korter en minder gecompliceerd registratie- en toezichtproces en een consistentere toepassing van de regels voor de ratingbureaus. Ratingbureaus zijn momenteel de enige financiële instellingen die onder direct toezicht van een Europese toezichtautoriteit staan.

De EU-regels zullen van toepassing zijn op ratings van publieke entiteiten binnen de EU, maar ook buiten de EU mits de overheidsratings door een in de EU geregistreerd ratingbureau worden afgegeven.

De voorstellen van vandaag gaan nu naar het Europees Parlement en de Raad (lidstaten) ter behandeling en aanneming.

Zie ook MEMO/11/788

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus, PB L 302 van 17.11.2009. Verordening (EG) nr. 1060/2009 wordt vaak "Verordening inzake ratingbureaus I" genoemd.

2 :

Verordening (EU) nr. 513/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009. Verordening (EG) nr. 513/2011 wordt vaak "Verordening inzake ratingbureaus II" genoemd.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:NL:PDF


Side Bar