Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija vēlas celt kredītreitingu kvalitāti

Brisele, 2011. gada 15. novembris. Kredītreitingu aģentūrām ir liela ietekme šodienas finanšu tirgos, jo reitingu piešķiršanas darbībām ir tieša ietekme uz ieguldītāju, aizņēmēju, emitentu un valdību rīcību. Piemēram, uzņēmuma kredītreitinga pazemināšana var ietekmēt pašu kapitāla apmēru, kam jābūt bankas rīcībā, bet valsts kredītreitinga samazināšana attiecīgajai valstij padara līdzekļu aizņemšanos dārgāku. Lai gan 2009. un 2010. gadā tika pieņemti Eiropas tiesību akti par kredītreitingu aģentūrām, nesenie notikumi saistībā ar eirozonas valstu parādu krīzi liecina, ka mūsu pašreizējais regulējums nav pietiekami labs. Tāpēc šodien Komisija ir izvirzījusi priekšlikumus padarīt minēto regulējumu stingrāku un novērst pastāvošos trūkumus.

Par iekšējā tirgus jautājumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Reitingiem ir tieša ietekme uz tirgiem un ekonomiku kopumā, tātad arī uz Eiropas pilsoņu labklājību. Tie nav tikai atzinumi. Un kredītreitingu aģentūras pagātnē ir pieļāvušas nopietnas kļūdas. Mani dažkārt ir pārsteidzis dažu valstu kredītreitingu publiskošanas laiks – piemēram, kad kredītreitingus paziņo tad, kad notiek sarunas par starptautisku palīdzības programmu kādai valstij. Mēs nevaram ļaut kredītreitingiem vēl vairāk palielināt tirgu svārstīgumu. Mans pirmais mērķis ir mazināt pārmērīgo balstīšanos uz reitingiem un vienlaikus uzlabot reitinga piešķiršanas procesa kvalitāti. Kredītreitingu aģentūrām jābūt pakļautām stingrākiem noteikumiem, ir nepieciešama lielāka reitingu caurskatāmība, un tām ir jāatbild par savām kļūdām. Es vēlos šajā nozarē redzēt lielāku konkurenci."

Četri galvenie direktīvas projekta un regulas projekta mērķi

1. Mazināt finanšu iestāžu aklo paļaušanos tikai uz kredītreitingiem ieguldījumu veikšanā

Kredītreitingiem pašlaik ir gandrīz institucionāla nozīme. Mums nepieciešams mazināt paļaušanos uz kredītreitingiem. Mūsu priekšlikumi par kapitāla prasību direktīvu IV 2011. gada jūlijā samazina atsauču uz ārējiem reitingiem skaitu un ievieš prasību finanšu iestādēm pašām veikt pienācīgas pārbaudes. Šodien papildinošas direktīvas projektā mēs ieviešam līdzīgas izmaiņas noteikumos, kas attiecas uz finanšu līdzekļu pārvaldītājiem. Tam sekos izmaiņas apdrošināšanas jomas noteikumos nākamajā gadā. Šodienas priekšlikumā iekļauts arī vispārējs pienākums ieguldītājiem pašiem veikt novērtējumu.

Turklāt paredzēts, ka gan kredītreitingu aģentūrām, gan pašiem reitinga subjektiem būs jāsniedz plašāka un kvalitatīvāka reitingu pamatā esošā informācija, lai profesionālie ieguldītāji, pieņemot lēmumus, būtu labāk informēti. Piemēram, kredītreitingu aģentūrām būs jāpaziņo savi reitingi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas nodrošinātu, ka visus tirgū pieejamos reitingus par parāda instrumentiem publicē kā Eiropas reitingu rādītāju (EURIX), kurš ir brīvi pieejams ieguldītājiem.

Tajā pašā laikā kredītreitingu aģentūrām būs jāapspriežas ar emitentiem un ieguldītājiem par visām iecerētajām izmaiņām reitingu piešķiršanas metodikā. Paredzēts, ka šādas izmaiņas būs jāpaziņo arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas pārbaudīs, vai izpildīti piemērojamie noteikumi par formu un vai ievērota pareiza procedūra.

2. Caurredzamāki un biežāki valstu kredītreitingi

Ir ierosināts dalībvalstis novērtēt biežāk (ik pēc 6 mēnešiem, nevis reizi 12 mēnešos), bet ieguldītāji un dalībvalstis tiktu labāk informēti par katra reitinga pamatā esošajiem faktiem un pieņēmumiem. Lai novērstu tirgus traucējumus, valstu reitingi jāpublicē tikai pēc darbdienas beigām un vismaz vienu stundu pirms tirdzniecības vietu atvēršanas Eiropas Savienībā. Mūsuprāt, būtu jāapsver valstu kredītreitingu iespējamā apturēšana, kas ir sarežģīts jautājums.

3. Lielāka kredītreitingu aģentūru dažādība un neatkarība interešu konfliktu novēršanai

Emitentiem būtu ik pēc trim gadiem jāmaina aģentūras, kas tos novērtē. Turklāt sarežģītiem strukturētiem finanšu instrumentiem būs nepieciešami divi reitingi no divām dažādām kredītreitingu aģentūrām, un vienas kredītreitingu aģentūras lielam akciju turētājam nebūs ļauts vienlaicīgi būt citas kredītreitingu aģentūras lielam akciju turētājam.

4. Paaugstināt kredītreitingu aģentūru atbildību par piešķirtajiem reitingiem

Kredītreitingu aģentūrai ir jāuzņemas atbildība, ja tā tīši vai rupjas nolaidības rezultātā pārkāpj kredītreitingu aģentūru regulu, tādējādi radot zaudējumus ieguldītājam, kas ir paļāvies uz reitingu, kurš piešķirts pēc šāda pārkāpuma. Šādiem ieguldītājiem civiltiesiskās atbildības prasības jāceļ valsts tiesās. Pierādīšanas pienākums būtu kredītreitingu aģentūras ziņā.

Pamatinformācija

ES regula par kredītreitingu aģentūrām1 (spēkā kopš 2010. gada decembra) bija daļa no Eiropas atbildes uz apņemšanos, kas pausta G20 augstākā līmeņa sanāksmē 2008. gada novembrī Vašingtonā. Šī regula tika grozīta 2011. gada maijā, lai regulu pielāgotu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes2 izveidei.

Spēkā esošo CRA regulu darbības joma ir kredītreitingu aģentūru reģistrācija, darbība un uzraudzība.

1. Reģistrācija: lai tiktu reģistrētām, kredītreitingu aģentūrām jāizpilda virkne saistību attiecībā uz darbības veikšanu (sk. 2. punktu), šo saistību mērķis ir nodrošināt reitinga piešķiršanas procesa neatkarību un integritāti un uzlabot sniegto reitingu kvalitāti. Kopš 2011. gada jūlija atbildība par kredītreitingu aģentūru reģistrāciju ES uzticēta Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei; Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē tagad ir reģistrētas 28 kredītreitingu aģentūras (no kurām dažas ir vienas grupas aģentūras).

2. Darbības veikšana: saskaņā ar spēkā esošo regulu kredītreitingu aģentūrām ir jānovērš interešu konflikts (piemēram, kredītreitingu aģentūras reitingu sniegšanas analītiķis nedrīkst vērtēt subjektu, kurā tam ir īpašumtiesības), jānodrošina reitingu kvalitāte (piemēram, pieprasot kredītreitingu pastāvīgu uzraudzību) un reitinga sniegšanas metodikas kvalitāte (metodikai jābūt rūpīgi izstrādātai un sistemātiskai), kā arī augsts caurskatāmības līmenis (piemēram, kredītreitingu aģentūrām ik gadu jāpublicē ziņojums par caurskatāmību).

3. Uzraudzība: kopš 2011. gada jūlija Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ir ekskluzīvas ES reģistrēto kredītreitingu aģentūru uzraudzības pilnvaras un plašas izmeklēšanas pilnvaras, tostarp iespēja pieprasīt jebkuru dokumentu vai informāciju, izsaukt un nopratināt personas, veikt pārbaudes uz vietas un piespriest administratīvās sankcijas, naudassodus un periodiskas kavējuma naudas. Tas centralizē un vienkāršo kredītreitingu aģentūru uzraudzību Eiropas līmenī. Centralizētā uzraudzība nodrošina vienotu kontaktpunktu reģistrētām kredītreitingu aģentūrām, būtiskus efektivitātes ieguvumus īsāka un vienkāršāka reģistrācijas un uzraudzības procesa rezultātā un kredītreitingu aģentūrām piemērojamo noteikumu konsekventāku piemērošanu. Kredītreitingu aģentūras pašlaik ir vienīgās finanšu iestādes, kuras tieši uzrauga Eiropas uzraudzības iestāde.

ES noteikumi attiektos uz publisko tiesību subjektu reitingiem Eiropas Savienībā, bet arī ārpus ES, ja valstu kredītreitingus piešķir Eiropas Savienībā reģistrēta kredītreitingu aģentūra.

Šodienas priekšlikumi tagad tiek iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei (dalībvalstīm) apspriedei un pieņemšanai.

Sk. arī MEMO/11/788

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontaktpersonas

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, OV L 302, 17.11.2009. Regulu (EK) Nr. 1060/2009 bieži sauc par CRA I regulu.

2 :

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regula (EK) Nr. 513/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009. Regulu (EK) Nr. 513/2011 bieži sauc par CRA II regulu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:LV:PDF


Side Bar