Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siekia kokybiškesnių kredito reitingų

Briuselis 2011 m. lapkričio 15 d. — Kredito reitingų agentūros yra svarb ios šiandienos finansų rinkų dalyvės, o jų suteikiami reitingai turi tiesioginį poveikį investuotojams, skolininkams, emitentams ir vyriausybėms. Pavyzdžiui, sumažinus įmonės reitingą gali keistis reikalavimai, kiek kapitalo privalo turėti bankas, o sumažinus valstybės reitingą pabrangsta šalies skolinimasis. Nepaisant 2009 ir 2010 m. priimtų Europos teisės aktų dėl kredito reitingų agentūrų, pastarieji euro zonos šalių skolos krizės įvykiai parodė, kad galiojanti reguliavimo sistema nepakankamai veiksminga. Taigi šiandien Komisija pateikė pasiūlymus toliau griežtinti tą sistemą ir šalinti likusius trūkumus.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Reitingai tiesiogiai veikia rinkas ir visą ekonomiką, o kartu ir Europos piliečių gerovę. Jie nėra tik paprastos nuomonės. Deja, kredito reitingų agentūros praeityje padarė didelių klaidų. Mane taip pat stebina kai kurių šalių reitingų skelbimo laikas – pavyzdžiui, reitingai skelbiami vedant derybas dėl šaliai skiriamos tarptautinės pagalbos programos. Negalime leisti, kad dėl reitingų toliau didėtų rinkos svyravimai. Mano pagrindinis tikslas – mažinti priklausomybę nuo reitingų ir kartu gerinti reitingavimo proceso kokybę. Kredito reitingų agentūros turėtų laikytis griežtesnių taisyklių, skaidriau informuoti apie suteikiamus reitingus ir atsakyti už savo klaidas. Taip pat šiame sektoriuje norėčiau aktyvesnės konkurencijos.“

Keturi pagrindiniai siūlomos direktyvos ir reglamento projektų tikslai

1. Užtikrinti, kad finansų įstaigos spręsdamos dėl investicijų negalėtų aklai remtis kredito reitingais.

Šiuo metu reitingų vaidmuo pernelyg sureikšmintas. Turime mažiau jais kliautis. 2011 m. liepos mėn. Ketvirtosios direktyvos dėl kapitalo poreikio pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad būtų mažiau remiamasi išoriniais kredito reitingais, ir reikalaujama, kad finansų įstaigos pačios atliktų išsamius patikrinimus. Šiandien teikiame papildomos direktyvos projektą ir siūlome panašiai keisti su fondų valdytojais susijusias taisykles. Kitais metais dar bus keičiamos draudimo sektoriaus taisyklės. Į šiandienos pasiūlymą taip pat įtrauktas bendrasis reikalavimas investuotojams atlikti savo vertinimus.

Be to, kredito reitingų agentūros (KRA) ir patys reitinguojami subjektai turėtų atskleisti daugiau ir kokybiškesnės informacijos, kuria grindžiami reitingai, kad remdamiesi geresne informacija profesionalūs investuotojai galėtų priimti savarankiškus sprendimus. Pavyzdžiui, KRA turėtų apie savo reitingus pranešti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI), kuri užtikrintų, kad visi rinkoje esantys skolos priemonės reitingai būtų skelbiami pagal Europos reitingų indeksą (angl. EURIX) ir laisvai prieinami investuotojams.

Kartu kredito reitingų agentūros turės konsultuotis su emitentais ir investuotojais dėl bet kurių numatomų reitingų suteikimo metodikos pakeitimų. Apie tokius pakeitimus reikėtų pranešti EVPRI ir ji patikrintų, ar laikomasi taikomų formos ir deramo proceso taisyklių.

2. Užtikrinti, kad valstybės garantuojamos skolos reitingai būtų skaidresni ir nustatomi dažniau.

Valstybių narių reitingai būtų nustatomi dažniau (kas šešis mėnesius, o ne kas 12  mėnesių), o investuotojai ir valstybės narės būtų informuojami apie faktus ir prielaidas, kuriais grindžiamas kiekvienas reitingas. Siekiant išvengti rinkos sutrikdymo, valstybių reitingai būtų skelbiami tik po darbo dienos pabaigos ir likus bent valandai iki ES prekybos sistemų atidarymo. Galimybė laikinai uždrausti teikti valstybių reitingus – sudėtingas klausimas, kurį verta apsvarstyti išsamiau.

3. Užtikrinti didesnę įvairovę ir kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą siekiant išvengti interesų konfliktų.

Emitentai turėtų kas trejus metus keisti jų reitingus nustatančias agentūras. Be to, būtų reikalaujama, kad sudėtingos struktūros finansinėms priemonėms būtų nustatomi du dviejų skirtingų reitingų agentūrų reitingai, o stambus kredito reitingų agentūros akcininkas neturėtų kartu būti ir kitos kredito reitingų agentūros stambus akcininkas.

4. Užtikrinti, kad KRA prisiimtų daugiau atsakomybės už teikiamus reitingus.

KRA turėtų prisiimti atsakomybę, jei tyčia ar dėl didelio aplaidumo pažeidžia KRA reglamentą ir dėl to investuotojas, pasitikėjęs tokį pažeidimą padarius suteiktu reitingu, patiria žalos. Tokiais atvejais investuotojai nacionaliniams teismams turėtų pateikti ieškinius dėl civilinės atsakomybės. Įrodinėjimo pareiga tektų kredito reitingų agentūrai.

Pagrindiniai faktai

ES reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų (KRA) 1 , galiojantis nuo 2010 m. gruodžio mėn., buvo Europos atsako į 2008 m. lapkričio mėn. Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime G 20 prisiimtus įsipareigojimus dalis. 2011 m. gegužės mėn. šis reglamentas iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į EVPRI įsteigimą 2 .

Galiojančiame KRA reglamente daugiausia dėmesio skiriama KRA registracijai, veiklos vykdymui ir priežiūrai:

1) registracija. Įregistravimo siekianti KRA turi laikytis tam tikrų veiklos vykdymo prievolių (žr. 2 punktą), kad būtų užtikrintas reitingavimo nešališkumas ir sąžiningumas ir gerėtų suteikiamų reitingų kokybė. Nuo 2011 m. liepos mėn. KRA registracija Europos Sąjungoje patikėta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai; šiuo metu EVPRI yra įregistravusi 28 KRA (kai kurios iš jų priklauso tai pačiai grupei);

2) veiklos vykdymas. Galiojančiu reglamentu reikalaujama, kad KRA vengtų interesų konfliktų (pvz., KRA samdomas reitingų analitikas neturėtų suteikti reitingo subjektui, kurio nuosavybės dalis jam priklauso), užtikrintų reitingų (pvz., privaloma nuolatinė kredito reitingų stebėsena) ir reitingavimo metodikų (kurios, be kitų reikalavimų, turi būti griežtos ir sistemingos) kokybę ir veiktų skaidriai (pvz., kasmet KRA turėtų skelbti veiklos skaidrumo ataskaitą);

3) priežiūra. Nuo 2011 m. liepos mėn. EVPRI turi išskirtinius ES registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūros ir visapusiško tyrimo įgaliojimus, įskaitant galimybę reikalauti bet kokių dokumentų ar duomenų, iškviesti ir apklausti asmenis, vykdyti patikrinimus vietoje ir skirti administracines sankcijas, baudas ir periodiškai mokamas baudas. Taigi, ES mastu KRA priežiūra centralizuojama ir supaprastinama. Centralizuotai vykdant priežiūrą užtikrinama, kad registruotos KRA turėtų vieną kontaktinį centrą, gerokai padidinamas veiksmingumas, nes sutrumpėja ir supaprastėja registravimo ir priežiūros procesas, ir šioms agentūroms nuosekliau taikomos taisyklės. Šiuo metu kredito reitingų agentūros yra vienintelės finansų įstaigos, kurias tiesiogiai prižiūri Europos priežiūros institucija.

ES taisyklės būtų taikomos reitingams, suteikiamiems ES viešiesiems subjektams ir ne ES viešiesiems subjektams, jei jų reiti ngus teiktų ES registruota KRA.

Šiandienos pasiūlymas dabar perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai (valstybėms narėms) svarstyti ir priimti.

Taip pat žr. MEMO/11/788

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

1 :

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, OL L 302, 2009 11 17. Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dažnai vadinamas I-uoju KRA reglamentu.

2 :

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009. Reglamentas (ES) Nr. 513/2011 dažnai vadinamas II-uoju KRA reglamentu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:LT:PDF


Side Bar