Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon soovib parema kvaliteediga krediidireitinguid

Brüssel, 15. november 2011 – Reitinguagentuurid on tänapäeva finantsturgudel olulised asutused, kelle antud reitingutel on otsene mõju investorite, laenuvõtjate, emitentide ja valitsuste tegevusele. Näiteks panga reitingu alandamine võib mõjutada seda, kui palju kapitali peab pangal olema, samas kui riigivõla reitingu alandamine muudab laenuvõtmise riigi jaoks kallimaks. Hoolimata reitinguagentuure käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisest 2009. ja 2010. aastal on euroala võlakriisi hiljutised suundumused näidanud, et meie kehtiv reguleeriv raamistik ei ole piisavalt hea. Seepärast esitas komisjon täna ettepanekud raamistiku täiendavaks tugevdamiseks ja olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks.

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: Reitingutel on otsene mõju turgudele ja majandusele laiemalt ning seega Euroopa kodanike heaolule. Reitingud ei ole pelgalt arvamusavaldused. Samuti on reitinguagentuurid teinud varem tõsiseid vigu. Olen aeg-ajalt olnud hämmingus teatavate riigivõla reitingute ajastuse üle – need on avaldatud just siis, kui läbirääkimised teatavale riigile suunatud rahvusvahelise abiprogrammi üle on veel käimas. Me ei saa lubada, et reitingud suurendavad turu volatiilsust veelgi. Minu esmane eesmärk on vähendada liigset tuginemist reitingutele, parandades samas reitinguprotsessi kvaliteeti. Reitinguagentuurid peaksid järgima rangemaid eeskirju, olema reitingute andmisel läbipaistvamad ja vastutama oma vigade eest. Samuti soovin, et selles sektoris oleks suurem konkurents.

Kavandatud direktiivi eelnõu ja määruse eelnõu neli peamist eesmärki

1. Tagada, et finantseerimisasutused ei tugine investeerides pimesi ainult krediidireitingutele

Reitingutel on praegu üsna institutsionaalne roll. Me peame neile vähem tuginema. Meie 2011. aasta juuli ettepanekutega kapitalinõuete neljanda direktiivi kohta vähendatakse viiteid välisreitingutele ja nõutakse, et finantseerimisasutused järgiksid oma hoolsusnõudeid. Samuti oleme koostanud täiendava direktiivi eelnõu, millega samalaadselt muudetakse fondivalitsejate suhtes kohaldatavaid eeskirju. Järgmisel aastal muudetakse ka kindlustusandjate suhtes kohaldatavaid eeskirju. Ka tänase ettepanekuga kehtestatakse investoritele üldkohustus hinnata ise oma investeeringuid.

Lisaks peavad reitinguagentuurid ja reitingu saanud üksused avaldama rohkem ja põhjalikumat teavet selle kohta, mis on reitingu aluseks, nii et kutselised investorid oleksid otsuste tegemisel paremini informeeritud. Näiteks peaksid reitinguagentuurid edastama reitingud Euroopa Väärtpaberijärelevalvele. See tagab, et kõik võlainstrumendi kohta turul saadaolevad reitingud avaldatakse Euroopa reitinguindeksi raames ja on investorite jaoks vabalt kättesaadavad.

Samal ajal peaksid reitinguagentuurid konsulteerima emitentide ja investoritega reitingumeetodite mis tahes muutmise osas. Samuti tuleb sellistest muudatustest teatada Euroopa Väärtpaberijärelevalvele, kes kontrollib seda, kas vormi ja protsessi käsitlevaid eeskirju on järgitud.

2. Läbipaistvamad ja sagedasemad riigivõla reitingud

Liikmesriikidele antaks reiting sagedamini (12 kuu asemel iga 6 kuu järel) ning investoreid ja liikmesriike teavitataks iga reitingu aluseks olevatest asjaoludest ja eeldustest. Turuhäirete vältimiseks tuleks riigivõla reitingud avaldada alles pärast tööpäeva lõppu ja vähemalt üks tund enne kauplemiskohtade avamist ELis. Riigireitingute andmise peatamine on keeruline küsimus, mis meie arvates väärib täiendavat kaalumist.

3. Reitinguagentuuride suurem mitmekesisus ja sõltumatus, et hoida ära huvide konflikte

Emitendid peaksid neile reitingu andnud agentuuri vahetama iga kolme aasta järel. Lisaks peavad keerulistele struktureeritud finantsinstrumentidele reitingu andma kaks eri reitinguagentuuri, kusjuures ühe reitingagentuuri suuraktsionär ei tohi samal ajal olla teise reitingagentuuri suuraktsionär.

4. Suurendada reitinguagentuuride vastutust reitingute andmisel

Reitinguagentuurid peaksid vastutama reitinguagentuure käsitleva määruse rikkumise eest (olenemata sellest, kas see on tahtlik või tingitud hooletusest), mis võib kahjustada investoreid, kes tuginevad rikkumise järgselt antud reitingutele. Need investorid peaksid esitama tsiviilvastutusega seotud nõuded liikmesriikide kohtutele. Tõendamise kohustus jääks reitinguagentuuridele.

Taust

ELi määrus reitinguagentuuride kohta1 (kehtib alates 2010. aasta detsembrist) võeti vastu osana Euroopa vastusest 2008. aasta novembris toimunud G20 Washingtoni tippkohtumise raames võetud kohustustele. Kõnealust määrust muudeti 2011. aasta mais, et viia see kooskõlla Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve loomist käsitleva määrusega2.

Kehtivate reitinguagentuure käsitlevate määrustega reguleeritakse reitinguagentuuride registreerimist, äritegevust ja järelevalvet:

1) registreerimine: reitinguagentuuri registreerimiseks peab agentuur täitma mitmed äritegevusega seotud nõuded (vt punkt 2), mille eesmärk on tagada reitinguprotsessi sõltumatus ja terviklikkus ning parandada antavate reitingute kvaliteeti. 2011. aasta juulist vastutab reitinguagentuuride registreerimise eest ELis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve; Praeguseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve registreerinud 28 reitinguagentuuri (millest mõned kuuluvad samasse gruppi).

2) äritegevus: kehtiva määruse kohaselt peavad reitinguagentuurid vältima huvide konflikte (nt reitinguagentuuris töötav krediidireitingu analüütik ei tohiks anda reitingut üksusele, milles tal on osalus), tagama reitingute kvaliteedi (nt krediidireitingute pideva seire abil), reitingumeetodite (mis peavad muu hulgas olema ranged ja järjepidevad) sobivuse ja reitingute kõrgetasemelise läbipaistvuse (nt peaksid reitinguagentuurid avaldama igal aastal läbipaistvusaruande);

3) järelevalve: alates 2011. aasta juulist teostab ELis registreeritud reitinguagentuuride üle järelevalvet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, kellel on laiaulatuslikud uurimisvolitused, sealhulgas õigus nõuda mis tahes dokumente või andmeid, kutsuda isikuid andma selgitusi, viia läbi kohapealset kontrolli ning määrata halduskaristusi, trahve ja karistusmakseid. See tsentraliseerib ja lihtsustab reitinguagentuuride järelevalvet Euroopa tasandil. Keskne järelevalve pakub registreeritud reitinguagentuuridele konkreetse kontaktpunkti, suurendab tõhusust tänu lühemale ja lihtsamale registreerimis- ja järelevalveprotsessile ning tagab eeskirjade ühtsema kohaldamise. Reitinguagentuurid on ainsad finantsasutused, kelle üle teostab järelevalvet Euroopa järelevalveasutus.

Lisaks ELis asuvatele avalik-õiguslikele üksustele antavatele reitingutele kohaldataks ELi eeskirju ka väljaspool ELi asuvatele üksustele antavate reitingute puhul, tingimusel et riigivõla reitinguid annab ELis registreeritud reitinguagentuur.

Tänane ettepanek esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriigid).

Vt ka MEMO/11/788

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1060/2009, 16. september 2009, reitinguagentuuride kohta, ELT L 302, 17.11.2009. Määrust (EÜ) nr 1060/2009 nimetatakse sageli esimeseks reitinguagentuure käsitlevaks määruseks.

2 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 513/2011, 11. mai 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009. Määrust (EL) nr 513/2011 nimetatakse sageli teiseks reitinguagentuure käsitlevaks määruseks.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:ET:PDF


Side Bar