Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή επιθυμεί καλύτερη ποιότητα στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Βρυξέλλες 15 Νοεμβρίου 2011 - Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) είναι βασικοί παράγοντες στις σημερινές χρηματοπιστωτικές αγορές, δεδομένου ότι οι πράξεις αξιολόγησης έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ενέργειες των επενδυτών, των δανειοληπτών, των εκδοτών και των κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, η υποβάθμιση μιας εταιρείας μπορεί να έχει συνέπειες για το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτει μια τράπεζα και η υποβάθμιση της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας καθιστά πιο δαπανηρή τη δανειοληψία μιας χώρας. Παρά τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας το 2009 και το 2010, οι πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο της κρίσης χρέους του ευρώ κατέδειξαν ότι το υφιστάμενο ρυθμιστικό μας πλαίσιο δεν είναι αρκετά καλό. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέθεσε σήμερα προτάσεις για να καταστεί αυστηρότερο το πλαίσιο αυτό και να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές αδυναμίες.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι αξιολογήσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές και στην ευρύτερη οικονομία και επομένως στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι απλώς γνώμες. Και οι οργανισμοί αξιολόγησης έχουν κάνει σοβαρά λάθη στο παρελθόν. Επίσης, με εξέπληξε ο χρόνος εμφάνισης ορισμένων αξιολογήσεων κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας – για παράδειγμα, αξιολογήσεων που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για ένα διεθνές πρόγραμμα βοήθειας για μία χώρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις αξιολογήσεις να αυξάνουν περαιτέρω την αστάθεια των αγορών. Πρώτος στόχος μου είναι να μειωθεί η υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρότερους κανόνες, να έχουν περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις αξιολογήσεις τους και να λογοδοτούν για τα λάθη τους. Επιθυμώ επίσης να υπάρξει αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.»

Τέσσερις κύριοι στόχοι για το προτεινόμενο σχέδιο οδηγίας και σχέδιο κανονισμού

1. Διασφάλιση ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν στηρίζονται τυφλά μόνο στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας για τις επενδύσεις τους.

Οι αξιολογήσεις σήμερα έχουν οιονεί θεσμικό ρόλο. Πρέπει να μειώσουμε την στήριξή μας σ’ αυτές. Οι προτάσεις μας, τον Ιούλιο του 2011, σχετικά με την οδηγία IV για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μειώνουν τον αριθμό των αναφορών σε εξωτερικές αξιολογήσεις και επιβάλλουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιδεικνύουν τα ίδια τη δέουσα επιμέλεια. Σήμερα, κάνουμε παρόμοιες αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες για τους διαχειριστές κεφαλαίων, σε συμπληρωματικό σχέδιο οδηγίας. Και αυτό θα συμπληρωθεί με αλλαγές στους κανόνες για τις ασφαλίσεις το επόμενο έτος. Στη σημερινή πρόταση περιλαμβάνεται επίσης γενική υποχρέωση των επενδυτών να διενεργούν οι ίδιοι τη δική τους αξιολόγηση.

Επιπλέον, οι ΟΑΠΙ και οι ίδιες οι αξιολογούμενες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες στις οποίες θα βασίζονται οι αξιολογήσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες επενδυτές να είναι καλύτερα ενημερωμένοι προκειμένου να προβαίνουν σε δικές τους κρίσεις. Για παράδειγμα: οι ΟΑΠΙ θα πρέπει να κοινοποιούν τις αξιολογήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η οποία θα διασφαλίζει ότι όλες οι διαθέσιμες αξιολογήσεις που κυκλοφορούν στην αγορά σχετικά με έναν χρεωστικό τίτλο θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Δείκτη Αξιολόγησης (EURIX), που θα είναι απολύτως διαθέσιμος στους επενδυτές.

Παράλληλα, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να συμβουλεύονται τους εκδότες και τους επενδυτές σχετικά με κάθε προβλεπόμενη αλλαγή στις μεθοδολογίες αξιολόγησης που εφαρμόζουν. Οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ, η οποία θα ελέγχει κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τους τύπους και τη δέουσα διαδικασία.

2. Διαφανέστερες και συχνότερες αξιολογήσεις της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα κράτη μέλη θα αξιολογούνται πιο συχνά (κάθε έξι μήνες αντί για κάθε δώδεκα μήνες) και οι επενδυτές και τα κράτη μέλη θα ενημερώνονται για τα βασικά γεγονότα και τις βασικές παραδοχές για κάθε αξιολόγηση. Για να αποφευχθεί η διαταραχή των αγορών, οι αξιολογήσεις της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο μετά το πέρας των εργασιών και τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη των τόπων διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Η δυνατότητα αναστολής των αξιολογήσεων της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα που πιστεύουμε ότι αξίζει να εξετασθεί περαιτέρω.

3. Περισσότερη ποικιλομορφία και αυστηρότερη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να εξαλειφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Κάθε τρία χρόνια θα πρέπει να εναλλάσσονται οι εκδότες μεταξύ των οργανισμών που τους αξιολογούν.

Επιπλέον, θα απαιτούνται δύο αξιολογήσεις από δύο διαφορετικούς οργανισμούς αξιολόγησης για πολυσύνθετα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα και, επίσης, ένας μεγαλομέτοχος οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι μεγαλομέτοχος σε άλλον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

4. Μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας των ΟΑΠΙ για τις αξιολογήσεις που εκδίδουν.

Ένας ΟΑΠΙ θα πρέπει να είναι υπόλογος σε περίπτωση παραβιάσεως, εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμελείας, του κανονισμού CRA/ΟΑΠΙ, προκαλώντας έτσι ζημία σε έναν επενδυτή ο οποίος βασίστηκε στην αξιολόγηση που εκδόθηκε μετά την εν λόγω παράβαση. Οι εν λόγω επενδυτές θα πρέπει να καταθέτουν αγωγές για αστική ευθύνη στα εθνικά δικαστήρια. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα φέρει το βάρος της απόδειξης.

Ιστορικό

Ο κανονισμός της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA/ΟΑΠΙ)1, (σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2010), ήταν μέρος της απάντησης της Ευρώπης στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η G20 στη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2008. Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2011, προκειμένου να προσαρμοστεί ο κανονισμός μετά τη δημιουργία της ΕΑΚΑΑ2.

Οι υφιστάμενοι κανονισμοί ΟΑΠΙ επικεντρώνονται στην καταχώριση, την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των ΟΑΠΙ:

(1) καταχώριση: προκειμένου να καταχωριστεί, ένας ΟΑΠΙ πρέπει να πληροί σειρά υποχρεώσεων σχετικά με τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του (βλέπε (2)) με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης και τη βελτίωση της ποιότητας των εκδιδόμενων αξιολογήσεων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) έχει επιφορτιστεί από τον Ιούλιο του 2011 με την ευθύνη για την καταχώρηση των ΟΑΠΙ στην ΕΕ. Σήμερα πλέον, 28 ΟΑΠΙ (από τους οποίους ορισμένοι ανήκουν στον ίδιο όμιλο) έχουν εγγραφεί στην ΕΑΚΑΑ.

(2) άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: ο υφιστάμενος κανονισμός ορίζει ότι οι ΟΑΠΙ πρέπει να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (για παράδειγμα, ένας αναλυτής αξιολογήσεων που εργάζεται για έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα πρέπει να αξιολογεί μια επιχείρηση στην οποία αυτός/αυτή έχει έννομο συμφέρον ιδιοκτησίας), να διασφαλίζουν την ποιότητα των αξιολογήσεων (για παράδειγμα, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας) και των μεθοδολογιών αξιολόγησης (οι οποίες πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι αυστηρές και συστηματικές) και να έχουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας (για παράδειγμα, κάθε χρόνο, οι ΟΑΠΙ θα πρέπει να δημοσιεύουν έκθεση διαφάνειας).

(3) εποπτεία: από τον Ιούλιο του 2011, η ΕΑΚΑΑ ασκεί αποκλειστικές εποπτικές εξουσίες έναντι των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι καταχωρισμένοι στην ΕΕ και έχει πλήρεις εξουσίες έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχεία, να καλεί σε ακρόαση πρόσωπα, να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές. Έτσι συγκεντρώνεται και απλοποιείται η εποπτεία των ΟΑΠΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκεντρωτική εποπτεία εξασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους καταχωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας λόγω της συντομότερης και λιγότερο περίπλοκης διαδικασίας εγγραφής και εποπτείας και πιο συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τους ΟΑΠΙ. Οι ΟΑΠΙ είναι επί του παρόντος τα μόνα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία εποπτεύονται άμεσα από μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή.

Οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις δημοσίων φορέων στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και εκτός της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι οι αξιολογήσεις της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδονται από ΟΑΠΙ καταχωρισμένο στην ΕΕ.

Οι σημερινές προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (κράτη μέλη) για διαπραγμάτευση και έγκριση.

Βλ. επίσης MEMO/11/788

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ΕΕ L 302 της 17.11.2009. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 αναφέρεται συχνά ως κανονισμός CRA I (ΟΑΠΙ Ι).

2 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 513/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 513/2011 αναφέρεται συχνά ως κανονισμός CRA II (ΟΑΠΙ ΙΙ).:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:EL:PDF


Side Bar