Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen ønsker kreditvurderinger af bedre kvalitet

Bruxelles, den 15. november 2011 – Kreditvurderingsbureauer spiller i dag en stor rolle på finansmarkederne, og deres vurderinger har stor indflydelse på, hvordan investorer, låntagere, långivere og regeringer agerer. For eksempel kan en lavere kreditvurdering af en virksomhed have betydning for, hvor meget kapital en bank skal ligge inde med, og en lavere kreditvurdering af et land kan betyde, at det bliver dyrere for landet at låne. Selv om der i 2009 og 2010 blev vedtaget lovgivning på EU-plan om kreditvurderingsbureauer, har den seneste udvikling i forbindelse med gældskrisen i nogle af eurolandene vist, at den gældende regulering ikke er god nok. Kommissionen har derfor i dag fremsat forslag om at skærpe reglerne yderligere og løse de problemer, der stadig er.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Kreditvurderinger har en direkte indvirkning på markederne og økonomien som helhed og dermed også på velstanden for borgerne i EU. De giver ikke bare udtryk for en mening. Og kreditvurderingsbureauer har flere gange begået alvorlige fejl. Jeg har også været overrasket over timingen af nogle kreditvurderinger af lande - f.eks. kreditvurderinger afgivet midt under forhandlingerne om en international hjælpepakke for et land. Vi kan ikke tillade, at kreditvurderinger gør volatiliteten på markederne endnu større. Mit første mål er at begrænse den overdrevne afhængighed af kreditvurderinger og samtidig at forbedre kvaliteten af kreditvurderingsprocessen. Kreditvurderingsbureauer bør følge strengere regler, være mere åbne om deres kreditvurderinger og kunne gøres ansvarlige, når de tager fejl. Jeg ønsker også større konkurrence i denne sektor."

De fire vigtigste mål med udkastet til direktiv og udkastet til forordning

1. At sikre, at finansielle institutioner ikke blindt forlader sig på kreditvurderinger i forbindelse med deres investeringer

Kreditvurderinger spiller en kvasiinstitutionel rolle. Vi er nødt til at begrænse afhængigheden af dem. Ifølge vores forslag til kapitalkravsdirektiv IV, som vi fremsatte i juli 2011, skal der i mindre omfang anvendes eksterne kreditvurderinger, og det kræves af finansielle institutioner, at de selv udviser rettidig omhu. I dag foretager vi med et supplerende udkast til direktiv lignende ændringer hvad angår reglerne om forvaltere af investeringsfonde. Næste år vil der desuden ske ændringer i reglerne for forsikringsselskabers vedkommende. Det forslag, der forelægges i dag, indeholder desuden en forpligtelse for investorerne til selv at foretage kreditvurderinger.

Desuden skal kreditvurderingsbureauerne og de, som vurderingerne vedrører, offentliggøre flere og bedre oplysninger om grundlaget for vurderingerne, således at professionelle investorer bliver bedre informeret og dermed i højere grad i stand til selv at foretage vurderinger. For eksempel skal kreditvurderingsbureauerne give Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) besked om deres kreditvurderinger. ESMA vil så sørge for, at alle foreliggende kreditvurderinger af et gældsinstrument offentliggøres i et europæisk kreditvurderingsindeks (EURIX), som investorerne har gratis adgang til.

Samtidig skal kreditvurderingsbureauer konsultere udstedere og investorer om eventuelle planlagte ændringer af de anvendte kreditvurderingsmetoder. Sådanne ændringer skal meddeles ESMA, som derefter kontrollerer, at de gældende regler om form og procedurer er blevet overholdt.

2. Mere gennemsigtige og mere hyppige kreditvurderinger af lande

Medlemsstaterne vil blive vurderet mere hyppigt (hvert halve år i stedet for kun en gang om året), og investorerne og medlemsstaterne vil blive informeret om de tilgrundliggende data og antagelser for hver kreditvurdering. For at undgå markedsforstyrrelser bør det kun være tilladt at offentliggøre kreditvurderinger af lande, efter at markedspladserne i EU er lukket, og indtil mindst en time før de åbner. Muligheden for at suspendere kreditvurderinger af lande er et komplekst spørgsmål, som vi mener må overvejes nøjere.

3. Større spredning og større uafhængighed af kreditvurderingsbureauer for at undgå interessekonflikter

Udstedere skal ifølge forslagene hvert tredje år skifte kreditvurderingsbureau. Der vil desuden blive krævet to kreditvurderinger fra to forskellige kreditvurderingsbureauer for komplekse strukturerede finansielle instrumenter, og en storaktionær i et kreditvurderingsbureau bør ikke samtidig være storaktionær i et andet kreditvurderingsbureau.

4. Kreditvurderingsbureauerne skal gøres mere ansvarlige for de vurderinger, de leverer

Et kreditvurderingsbureau bør kunne gøres ansvarligt, hvis det forsætligt eller uagtsomt overtræder bestemmelserne i forordningen om kreditvurderingsbureauer og dermed skader en investor, der har forladt sig på en vurdering, der er foretaget efter en sådan overtrædelse. Sådanne investorer bør indbringe deres erstatningskrav for de nationale domstole. Bevisbyrden vil ligge hos kreditvurderingsbureauet.

Baggrund

EU 's forordning om kreditvurderingsbureauer1, som har været gældende siden december 2010, var en del af EU's svar på de forpligtelser, der blev indgået på G20-topmødet i november 2008 i Washington. Denne forordning blev ændret i maj 2011 for at tilpasse den til oprettelsen af ESMA2.

De gældende forordninger om kreditvurderingsbureauer fokuserer på registrering, god forretningsskik og tilsyn med kreditvurderingsbureauer.

1) Registrering: For at blive registreret skal et kreditvurderingsbureau opfylde en række forpligtelser vedrørende udøvelsen af sin virksomhed (se 2). Formålet er at sikre, at kreditvurderingsprocessen er uafhængig og udføres med integritet, og at forbedre kvaliteten af kreditvurderingerne. ESMA har siden juli 2011 haft ansvaret for registrering af kreditvurderingsbureauer i EU. Der er nu registreret 28 kreditvurderingsbureauer hos ESMA (nogle af dem hører til samme gruppe).

2) God forretningsskik: Ifølge den gældende forordning skal kreditvurderingsbureauer undgå interessekonflikter (f.eks. må en kreditvurderingsanalytiker, der er ansat af et kreditvurderingsbureau, ikke foretage kreditvurdering af en enhed, som vedkommende har en ejerandel i), sikre kvaliteten af vurderingerne (f.eks. skal der ske en løbende overvågning af kreditvurderingerne) og vurderingsmetoderne (som bl.a. skal være strenge og systematiske) og en høj grad af åbenhed (f.eks. skal kreditvurderingsbureauerne hvert år offentliggøre en rapport om gennemsigtighed).

3) Tilsyn: Siden juli 2011 har kun ESMA haft tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer, der er registreret i EU. ESMA har samtidig omfattende undersøgelsesbeføjelser, herunder mulighed for at anmode om dokumenter eller data, indkalde og høre personer, foretage kontrolundersøgelser på stedet og pålægge administrative sanktioner og bøder. På denne måde centraliseres og forenkles tilsynet med kreditvurderingsbureauer på EU-plan. Centraliseret tilsyn sikrer, at de registrerede kreditvurderingsbureauer kun har et enkelt kontaktpunkt, giver betydelige effektivitetsgevinster på grund af en kortere og mindre kompliceret registrerings- og tilsynsprocedure og gør anvendelsen af reglerne for kreditvurderingsbureauer mere konsekvent . Kreditvurderingsbureauer er i øjeblikket de eneste finansielle institutioner, som er under direkte tilsyn af en europæisk tilsynsmyndighed.

EU's regler vil gælde for kreditvurderinger af offentlige enheder inden for EU, men også uden for EU, forudsat at kreditvurderingen er udstedt af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i EU.

De forslag, der er forelagt i dag, vil nu gå videre til Europa-Parlamentet og Rådet (medlemsstaterne) med henblik på forhandling og vedtagelse.

Se også MEMO/11/788

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009). Forordning (EF) nr. 1060/2009 omtales i fagkredse ofte som CRA I-forordningen.

2 :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2011 af 11. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009. Forordning (EU) nr. 513/2011 omtales i fagkredse ofte som CRA II-forordningen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:DA:PDF


Side Bar