Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise chce kvalitnější ratingy

Brusel 15. listopadu 2011 – Ratingové agentury hrají na dnešních finančních trzích velmi významnou úlohu, protože jejich ratingy mají přímý dopad na činnosti investorů, vypůjčovatelů, emitentů a vlád. Například snížení ratingového stupně společnosti může mít důsledky pro kapitál, který banka musí mít, a snížení ratingu státních dluhopisů prodraží půjčky dané země. Navzdory přijetí evropské legislativy o ratingových agenturách v roce 2009 a 2010 ukázal nedávný vývoj v souvislosti s dluhovou krizí eurozóny, že náš stávající regulační rámec není dostatečně dobrý. Komise proto dnes předložila návrhy k dalšímu zpřísnění tohoto rámce a k řešení přetrvávajících slabin.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Ratingy mají přímý dopad na trhy a širší ekonomiku, a tím pádem i na prosperitu evropských občanů. Nejedná se jen o prosté názory. Ratingové agentury se však v minulosti dopustily závažných chyb. Byl jsem také překvapen načasováním některých ratingů zemí, jako například těch, které byly oznámeny v průběhu jednání o programu mezinárodní pomoci konkrétní zemi. Nemůžeme dopustit, aby ratingy dále zvyšovaly volatilitu na trhu. Mým prvním cílem je snížit přílišnou důvěru v ratingy a zároveň zlepšit kvalitu ratingového procesu. Ratingové agentury by měly dodržovat přísnější pravidla, být transparentnější ve vztahu ke svým ratingům a měly by být odpovědné za své chyby. Dále chci v tomto sektoru docílit vyšší konkurenceschopnosti.“

Čtyři hlavní cíle navrhované směrnice a navrhovaného nařízení

1. Zajistit, aby finanční instituce nespoléhaly slepě pouze na ratingy svých investic.

Ratingy v současnosti plní napůl institucionální úlohu. Nesmíme se na ně již tolik spoléhat. Naše návrhy z července 2011 týkající se čtvrté směrnice o kapitálových požadavcích snižují počet odkazů na externí ratingy a požadují, aby finanční instituce realizovaly vlastní hloubkovou kontrolu. Dnes provádíme v doplňkovém návrhu směrnice podobné změny týkající se pravidel pro správce fondů. Ty budou příští rok dále doplněny změnami pravidel pojištění. Dnešní návrh rovněž obsahuje obecnou povinnost investorů provádět vlastní hodnocení.

Kromě toho by měly ratingové agentury i samotné hodnocené subjekty sdělovat více kvalitnějších informací, z nichž ratingy vycházejí, aby byli profesionální investoři lépe informováni a mohli se sami lépe rozhodovat. Ratingové agentury by například musely sdělovat své ratingy Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, který zajistí, že všechny ratingy určitého dluhového nástroje dostupné na trhu jsou zveřejněny v rámci evropského ratingového indexu, který bude investorům volně přístupný.

Současně by ratingové agentury musely konzultovat emitenty i investory ohledně veškerých zamýšlených změn svých ratingových metodik. Tyto změny bude třeba sdělovat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, který ověří, že byla dodržena platná pravidla týkající se formy a řádného postupu.

2. Transparentnější a častější ratingy státních dluhopisů.

Členské státy by byly hodnoceny častěji (jednou za šest měsíců, a nikoli až za dvanáct) a investoři a členské státy by byli informováni o základních skutečnostech a předpokladech každého ratingu. Aby nedošlo k narušení trhu, ratingy zemí by se měly zveřejňovat až po ukončení obchodování a nejméně jednu hodinu před otevřením obchodních míst v EU. Domníváme se, že další pozornost si zaslouží i komplexní otázka, zda by bylo v některých případech vhodné vydávání ratingů zemí pozastavit.

3. Větší rozmanitost a důraz na nezávislost ratingových agentur k zamezení střetu zájmů.

Emitenti by museli každé tři roky střídat agentury, které je hodnotí. Pro komplexní strukturované finanční nástroje by navíc byly nutné dva ratingy od dvou různých ratingových agentur a osoba s velkým podílem na kapitálu jedné ratingové agentury by neměla být současně velkým akcionářem jiné.

4. Větší odpovědnost ratingových agentur za ratingy, které poskytují.

Ratingová agentura by měla být odpovědná v případě, že poruší, úmyslně nebo hrubou nedbalostí, nařízení o ratingových agenturách, a způsobí tak škodu investorovi, který na rating vzniklý v důsledku porušení spoléhal. Takto postižení investoři by měli své nároky v rámci občanskoprávní odpovědnosti za škodu vymáhat před vnitrostátními soudy. Důkazní břemeno by leželo na ratingových agenturách.

Souvislosti

Nařízení EU o ratingových agenturách1 (v platnosti od prosince 2010) vzniklo v rámci reakce Evropy na závazky, které byly v listopadu 2008 dojednány na summitu skupiny G20 ve Washingtonu. Toto nařízení bylo v květnu 2011 změněno, aby jej bylo možno přizpůsobit v návaznosti na zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy2.

Stávající nařízení o ratingových agenturách se zaměřují na registraci ratingových agentur, pravidla výkonu jejich činnosti a dohled nad nimi:

1) registrace: Aby ratingová agentura mohla být zaregistrována, musí splňovat řadu povinností týkajících se výkonu její činnosti (viz bod 2), které mají zajistit nezávislost a integritu ratingového procesu a zvýšit kvalitu vydávaných ratingů. Odpovědnost za registraci ratingových agentur v EU je od července 2011 svěřena Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. U tohoto orgánu je nyní zaregistrováno 28 ratingových agentur (z nichž některé patří do stejné skupiny).

2) pravidla výkonu činnosti: Stávající nařízení vyžaduje, aby ratingové agentury předcházely střetům zájmů (například ratingový analytik zaměstnaný v ratingové agentuře by neměl hodnotit subjekt, v němž má majetkovou účast), zajišťovaly kvalitu ratingů (například požadování průběžného sledování ratingů) a ratingových metodik (které musí být mimo jiné přísné a systematické) a vysokou úroveň transparentnosti (ratingové agentury by například měly každý rok zveřejňovat zprávu o transparentnosti).

3) dohled: Od července 2011 vykonává výlučné pravomoci dohledu nad ratingovými agenturami, které jsou registrovány v EU, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Má komplexní vyšetřovací pravomoci, včetně možnosti vyžadovat veškeré doklady nebo údaje, předvolat a vyslechnout osoby, provádět kontroly na místě a ukládat správní sankce, pokuty a penále. Díky tomu je dohled nad ratingovými agenturami na evropské úrovni centralizován a je jednodušší. Centralizovaný dohled poskytuje registrovaným ratingovým agenturám jediné kontaktní místo, umožňuje výrazně zvýšit efektivitu v důsledku kratšího a méně složitého procesu registrace a dohledu a zajišťuje jednotnější uplatňování pravidel pro ratingové agentury. Ratingové agentury jsou v současné době jediné finanční instituce, které jsou pod přímým dohledem evropského orgánu dohledu.

Pravidla EU by se vztahovala na ratingy veřejných subjektů v EU, ale také mimo EU, vydává-li ratingy státních dluhopisů ratingová agentura registrovaná v EU.

Dnešní návrh byl nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě (členským státům) k projednání a přijetí.

Viz též MEMO/11/788

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, Úř. věst. L 302, 17.11.2009. Nařízení (ES) č. 1060/2009 se často označuje jako první nařízení o ratingových agenturách („nařízení CRA I“).

2 :

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009. Nařízení (EU) č. 513/2011 se často označuje jako druhé nařízení o ratingových agenturách („nařízení CRA II“):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:CS:PDF.


Side Bar