Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията настоява за по-качествени кредитни рейтинги

Брюксел, 15 ноември 2011 г. Агенциите за кредитен рейтинг (АКР) оказват значително влияние върху поведението на финансовите пазари днес, като действията по определяне на рейтингите въздействат директно върху решенията на инвеститорите, заемополучателите, емитентите на ценни книжа и правителствата. Така например понижаването на рейтинга на дадена банка може да промени изискванията относно притежавания от нея капитал, а по-неблагоприятната оценка на държавен дълг може да оскъпи заемните операции на съответното правителство. Въпреки приемането през 2009 г. и 2010 г. на европейско законодателство относно кредитните агенции неотдавнашните събития около дълговата криза в евро зоната показаха, че съществуващата регулаторна рамка не е достатъчно адекватна. Във връзка с това днес Комисията представи предложения за въвеждане на по-строги правила и отстраняване на съществуващите слабости.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Рейтингите оказват непосредствено въздействие върху пазарите и икономиката като цяло, а оттам — и върху благосъстоянието на европейските граждани. Те не са просто становища и не бива да забравяме, че кредитните агенции са допускали сериозни грешки в миналото. Предизвиква изненада и решението за оповестяване на рейтингите на някои държави в точно определен момент — например насред преговори по международна програма за подпомагане на съответната страна. Не можем да позволим задълбочаване на пазарната нестабилност заради кредитните рейтинги. Основната ни цел е да намалим прекаленото използване на тези оценки, като същевременно бъде подобрен процесът на тяхното изготвяне. Агенциите трябва да спазват по-строги правила, да предоставят повече информация относно процеса на оценяване и да носят отговорност за грешките си. Необходима е също по-голяма конкуренция в този сектор.“

Четири основни цели в предложените проекти на директива и регламент:

1. Постигане на гаранции, че при вземане на инвестиционни решения финансовите институции не разчитат единствено на кредитни рейтинги

В момента рейтингите имат почти институционална роля, поради което тяхното прекалено използване трябва да бъде намалено. С предложението ни за Четвъртата директива за капиталовите изисквания, представено през юли 2011 г., се намалява позоваването на външни рейтинги и се изисква от финансовите институции да извършват свои собствени комплексни оценки. Днес, посредством съпътстващата проектодиректива, въвеждаме подобни промени по отношение на правилата, засягащи управителите на фондове. В допълнение на това от догодина са предвидени изменения в правилата за застраховането. В днешното предложение е включено и общо задължение за инвеститорите да извършват свои собствени оценки.

Наред с това се предвижда АКР и оценяваните субекти да осигуряват достъп до по-подробни и надеждни данни, използвани при определянето на рейтингите, така че професионалните инвеститори да разполагат с необходимата информация за своите решения. Така например АКР ще са длъжни да предоставят своите рейтинги на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), който ще осигурява публикуването на всички налични на пазара рейтинги за даден дългов инструмент в свободно достъпния за инвеститорите Европейски рейтингов индекс (EURIX).

Агенциите също така ще трябва да се допитват до емитентите и инвеститорите относно всички планирани промени в своите рейтингови методологии. Тези промени следва да се предоставят на ЕОЦКП, който ще проверява дали са спазени действащите правила по отношение на техния формат и процедури.

2. По-ясни рейтинги на държавния дълг и по-често оценяване на държавите-членки

Държавите-членки ще бъдат оценявани по-често (на всеки шест месеца, вместо ежегодно) и както те, така и инвеститорите ще бъдат осведомявани за фактите и предположенията, използвани при всяка оценка. С цел да се избегнат пазарните сътресения рейтингите следва да се публикуват едва след края на работния ден и поне час преди откриването на европейските финансови пазари. Евентуалната временна отмяна на държавните рейтинги представлява комплексен въпрос, който според нас следва да бъде обсъден допълнително.

3. Повече многообразие и по-голяма независимост на АКР с цел да се избегнат конфликтите на интереси

Необходимо е на всеки три години емитентите да сменят агенциите, които ги оценяват. Също така комплексните структурирани финансови инструменти ще трябва да се оценяват от две различни агенции, като се въведе забрана големите акционери на дадена агенция за кредитен рейтинг да притежават значително дялово участие в друга такава агенция.

4. По-голяма отговорност на АКР за предоставяните от тях рейтинги

Всяка АКР следва да носи отговорност, в случай че допусне нарушение — умишлено или в резултат на груба небрежност — на Регламента относно АКР и по този начин причини вреда на инвеститор, който е разчитал на съответния рейтинг. Инвеститорът може да подаде граждански иск за обезщетение пред съответния национален съд, като тежестта на доказване ще трябва да се понесе от кредитната агенция.

Контекст

Регламентът на ЕС относно АКР1, който влезе в сила през декември 2010 г., бе част от отговора на Европа спрямо ангажиментите, поети от Г-20 на срещата на върха във Вашингтон през ноември 2008 г. Регламентът бе изменен през май 2011 г. с цел да отрази създаването на ЕОЦКП2.

Акцентът в съществуващия Регламент относно АКР е поставен върху регистрацията, функционирането и надзора на агенциите:

(1) регистрация: за да бъде регистрирана, всяка АКР трябва да отговаря на определени изисквания за осъществяване на стопанска дейност (вж. (2)), чрез които се гарантира независимостта и правомерността на процедурите и се повишава качеството на дадените оценки. От юли 2011 г. компетентният орган за регистриране на агенциите за кредитен рейтинг в ЕС е ЕОЦКП, като броят на регистрираните до момента агенции е 28 (някои от тях принадлежат към една и съща група);

(2) функциониране: по силата на действащия регламент АКР трябва да избягват конфликтите на интереси (например рейтингов анализатор, нает от дадена агенция, не трябва да оценява компания, в която има дялово участие), да гарантират качеството на оценките (например като изискват постоянно наблюдение на кредитните рейтинги), на използваните методологии (които трябва да бъдат строги и систематични) и максимална прозрачност (например задължението за АКР да публикуват ежегодни доклади за прозрачността);

(3) надзор: от юли 2011 г. ЕОЦКП упражнява изключителни надзорни правомощия над регистрираните в ЕС агенции за кредитен рейтинг и разполага с всеобхватни разследващи правомощия, включително възможност да изисква всякакви документи или данни, да призовава и изслушва лица, да извършва проверки на място и да налага административни санкции, глоби и периодични наказателни плащания. По този начин се централизира и опростява надзорът над АКР на европейско равнище, като се гарантира наличието на общо звено за контакт за регистрираните АКР, значително повишаване на ефективността вследствие на по-краткия и опростен процес на регистрация и надзор, както и по-последователно прилагане на правилата за АКР. В момента АКР са единствените финансови институции, които са пряко контролирани от европейски надзорен орган.

Правилата на ЕС ще се прилагат за рейтинги не само на публични субекти в ЕС, но и извън него, при условие че държавните рейтинги се издават от АКР, регистрирани в ЕС.

Днешните предложения ще бъдат изпратени до Европейския парламент и Съвета (държавите-членки) за обсъждане и приемане.

Вж. също MEMO/11/788.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г.). Регламент (ЕО) № 1060/2009 често е наричан Първи регламент относно АКР.

2 :

Регламент (ЕС) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009. Регламент (ЕО) № 513/2011 често е наричан Втори регламент относно АКР:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:BG:PDF


Side Bar