Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Mentorer för kvinnliga nyföretagare

Bryssel den 15 november 2011. EU-kommissionen lanserar i dag ett nytt europeiskt nätverk av mentorer för kvinnliga företagare. Syftet med nätverket är att erfarna kvinnliga företagare ska kunna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kvinnor som relativt nyligen startat ett företag. Endast 34,4 % av alla egenföretagare i EU är kvinnor. För att öka denna andel kommer framgångsrika kvinnliga företagare att hjälpa kvinnor som startat eget företag för mellan två och fyra år sedan. Mentorerna kommer att ge de nya företagarna konkreta råd om hur de kan driva sina företag och få dem att växa under de första åren, som ofta kan vara kritiska. Mentorerna kommer också att coacha sina adepter och hjälpa dem att utveckla de mjuka färdigheter som krävs. 170 mentorer från 17 europeiska länder deltar i nätverket.

Entreprenörskap passar många kvinnor eftersom det ger dem möjlighet att förena privatliv och yrkesliv, och flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsplats. Många kvinnor som blivit arbetslösa på grund av den ekonomiska krisen skulle kunna utnyttja de kunskaper och färdigheter de har, och skapa sina egna arbetstillfällen genom att starta företag.

- Kvinnors kreativitet och potential för företagande är en källa till ekonomisk tillväxt och jobbskapande som inte utnyttjas i tillräckligt hög grad inom EU. I dessa kristider har vi inte råd att låta potential ligga outnyttjad. Företagande ger kvinnor större ekonomiskt inflytande vilket bidrar till att öka tillväxten, säger Antonio Tajani, EU-kommissionens vice ordförande som ansvarar för näringsliv och företagande.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Bakgrund

Mentorerna

Mentorerna kommer att väljas ut bland kvinnliga (eller manliga) företagare som har personliga erfarenheter av att äga och driva framgångsrika små eller medelstora företag under minst fem år och som är väl insatta i de särskilda utmaningar som kvinnliga företagare ställs inför. Mentorerna ska vara villiga att utan ersättning dela med sig av sina kunskaper och färdigheter, ta sig an minst två adepter och ha möjlighet att träffa dem minst en gång om året.

Mentorerna ska regelbundet träffa sina adepter för att diskutera aktuella och strategiska frågor som rör adepternas företag. De ska hjälpa dem att bygga upp eller skaffa den kunskap, det självförtroende och de färdigheter som krävs för att driva ett företag. För att undvika intressekonflikter får mentorerna inte ha några ekonomiska intressen i adepternas företag.

Kvinnliga företagares potential att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen

  • I USA har WPO (Women Presidents’ Organisation) publicerat uppgifter om de 50 snabbast växande nordamerikanska företagen som ägs eller leds av kvinnor. Under 2010 hade dessa 50 företag tillsammans en omsättning på 4,1 miljarder dollar (82,7 miljoner dollar per företag i genomsnitt) och sysselsatte sammanlagt 24 650 personer (för 2011 uppskattas varje företag i genomsnitt ha 557 anställda).

  • Den brittiska regeringen konstaterar i sin WES-rapport (det europeiska nätverket för att främja kvinnors företagande) för 2008 att kvinnor är den mest underrepresenterade gruppen när det gäller företagsamhet. Endast 15 % av Storbritanniens 4,7 miljoner företag leds av kvinnor. Om kvinnor startade företag i samma takt som män skulle 150 000 fler företag startas varje år i Storbritannien. Om situationen när det gäller kvinnors företagande skulle motsvara den i USA skulle det finnas 900 000 fler företag i Storbritannien.

  • I Sverige leddes mer än 131 000 företag av kvinnor 2008. Dessa företag omsatte mer än 35 miljarder euro, sysselsatte cirka 358 000 personer och betalade ut mer än sex miljarder euro i löner.

Kvinnor driver ofta företag på ett annat sätt än män och därför behövs det särskilda stödsystem för kvinnor:

  • För det första lägger kvinnor ofta mer vikt vid familjesituationen när de överväger att starta ett företag (61 % jämfört med 49 % för män). De funderar länge över möjligheterna att lyckas och undersöker alla potentiella risker innan de använder familjens bostad som säkerhet eller familjens sparande som kapital när de startar sitt företag.

  • För det andra lämnar kvinnor i många fall inte sitt tidigare jobb när de startar ett företag utan utför båda sysselsättningarna parallellt under en viss tid. Kvinnor är i den här aspekten försiktigare än män och mer medvetna om riskerna.

  • För det tredje har kvinnor som övertar existerande företag (t.ex. efter arv eller separation/skilsmässa från en företagspartner) oftare en längre testperiod så att de hinner bli väl bekanta med verksamheten.

  • För det fjärde har företag som startas av kvinnor oftast mindre kapital och mindre eget kapital än företag som startas av män.

  • Slutligen har företag som startas av kvinnor oftare en lägre men stabilare tillväxt än företag som startas av män, vilket ofta innebär mindre risk att misslyckas.

Det europeiska nätverket av mentorer för kvinnliga företagare är en av de insatser som föreslogs i översynen av småföretagarakten för Europa 2011. Nätverket omfattar 17 länder (Albanien, Belgien, Cypern, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Grekland, Irland, Italien, Montenegro, Nederländerna, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Turkiet och Ungern).

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar